Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Cena za vodné a stočné pre Považskú vodárenskú spoločnosť

Prečítajte si, aké sú aktuálne ceny za vodné a stočné pre Považskú vodárenskú spoločnosť. V tomto roku došlo k navýšeniu ceny stočného. Koľko si teda zaplatia odberatelia za tieto služby?

Cena za vodné a stočné pre Považskú vodárenskú spoločnosť

Foto: POVS, a. s.

Vlani vo februári vydával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví cenové rozhodnutia pre jednotlivé vodárenské spoločnosti. Od 1. januára 2017 až do konca decembra 2021 mali pre Považskú vodárenskú spoločnosť taktiež platiť ceny stanovené ÚRSO.

Oproti predchádzajúcemu cenovému rozhodnutiu, ktoré platilo na roky 2014 až 2016 pôvodne nedošlo k zmene ceny vodného a stočného. V júli tohto roku však Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhovel žiadosti vodárenskej spoločnosti o zvýšenie ceny stočného.

Koľko si teda zaplatia odberatelia z Považskej vodárenskej spoločnosti za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou?

Pôvodné cenové rozhodnutie z februára 2017 stanovovalo nasledovné ceny za vodné a stočné:

Druh služby
Cena v eur/m3
1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)
0,9741 eur/m3
2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)
1,0700 eur/m3
.

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú však bez dane z pridanej hodnoty.

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že dovtedajšia vyhláška úradu č. 225/2016 Z. z. bola zrušená.

Hlavná zmena spôsobu vykonávania cenovej regulácie spočívala v zmene spôsobu výpočtu maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie 2017 až 2021.

Dvojzložková maximálna cena bola nahradená novým spôsobom výpočtu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa tak vrátil k výpočtu jednozložkovej maximálnej ceny.

Zvýšenie ceny stočného

Novým cenovým rozhodnutím č. 0008/2018/V z júna tohto roku však ÚRSO vyhovel žiadosti Považskej vodárenskej spoločnosti o stanovenie novej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Tieto ceny budú platiť do konca decembra 2021, pokiaľ ÚRSO nerozhodne o zmene rozhodnutia.

Foto: POVS, a. s.

A aké sú teda konečné a platné ceny za vodné a stočné na regulačné obdobie 2017 až 2021 pre Považskú vodárenskú spoločnosť? Ako sme už uviedli, cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom ostala nezmenená, pričom došlo len k zvýšeniu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Úrad pre regulácie sieťových odvetví teda rozhodol, že vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,0700 eur/m3

nahradzujú slovami

2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,1235 eur/m3


Uvedené ceny sú však bez dane z pridanej hodnoty. Platnosť tohto rozhodnutia je stanovená odo dňa doručenia, teda od 11. júla 2018. Konečný deň platnosti zostáva nezmenený. Oznam Považskej vodárenskej spoločnosti o aktuálnych cenách vodného a stočného si môžete prečítať na jej webovej stránke.

Po pripočítaní dane z pridanej hodnoty sú ceny vodného a stočného nasledovné:

Druh služby
Cena v eur/m3 vrátane DPH
1. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)
1,1689 eur/m3
2. cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)
1,3482 eur/m3


Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0206/2017/V z februára 2017 zostávajú nezmenené, pričom toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť už spomenutého rozhodnutia z minulého roku.

Nárast osobných nákladov

A čím odôvodnila Považská vodárenská spoločnosť nutnosť zmeny cenového rozhodnutia? Predovšetkým zdôrazňovala výraznú zmenu ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na vlaňajší rok.

Konkrétne spoločnosť poukazovala na nárast celkových ekonomicky oprávnených nákladov, a to najmä osobných nákladov. Tie ako ekonomicky oprávnené náklady boli pred platnosťou vyhlášky č. 21/2017 Z. z. uznané len nárastom o index jadrovej inflácie, ktorá v posledných troch rokoch nedosiahla ani jedno percento.

To podľa vedenia Považskej vodárenskej spoločnosti viedlo v daných ekonomických podmienkach k výrazným problémom pri stabilizácii zamestnancov a aj získavaní nových pracovných síl.

Nárast ceny stočného v dôsledku investícií

Čo sa týka už samotnej oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody, vodárenská spoločnosť odôvodnila nutnosť zvýšenia ceny rozsiahlou investičnou činnosťou za posledné roky.

Poukázala na ukončenie veľkých stavieb ako Papradňanská dolina – kanalizácia, Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa a Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava.

V rámci týchto projektov došlo v roku 2017 k rozšíreniu stokovej siete o 153,2 km a o 33 čerpacích staníc, čo sa odzrkadlilo aj v náraste prevádzkových nákladov.

Foto: POVS, a. s.

Práve najnákladnejšou investíciou za minulý rok bol projekt Považská Bystrica, Dolný a Horný Moštenec – rozšírenie kanalizácie, ktorého cena predstavovala viac ako 323-tisíc eur.

V roku 2017 bol tiež dôležitou investičnou činnosťou projekt Lednické Rovne – Dolná Breznica – kanalizácia a ČOV II. etapa.

Celkový rozsah projektu pokrýva 17,2 km kanalizácie a tri vybudované čerpacie stanice. Ďalej ide o rekonštrukciu ČOV pre 5-tisc ekvivalentných obyvateľov a dobudovanie 579 kusov kanalizačných prípojok.

Projekt sa týkal aj dobudovania verejného vodovodu o celkovej dĺžke 4,07 km vrátane 125 vodovodných prípojok.

Foto: POVS, a. s.

Ďalšia skutočnosť, ktorou Považská vodárenská spoločnosť odôvodnila zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, bola realizácia rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd za účelom zlepšenia odstraňovania dusíka a fosforu z odpadovej vody.

Táto investícia mala vplyv na zvýšenú spotrebu chemikálií a zvýšené množstvo čistiarenského kalu, čím došlo opäť k nárastu prevádzkových nákladov.

Zvýšenie nákladov o päť eur

Prvotne regulovaný subjekt zároveň žiadal taktiež o zvýšenie ceny vodného. Poukázal na to, že priemerné ekonomické zaťaženie domácnosti za jeden rok pri navrhovaných cenách za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude predstavovať výšku 9 eur.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví však po preskúmaní žiadosti usúdil, že náklady na výrobu a dodávku pitnej vody sú napriek zvýšeným ekonomicky oprávneným nákladom pokryté pri uplatňovaní ceny podľa teraz platného rozhodnutia.

Foto: POVS, a. s.

Z tohto dôvodu vyhovel len žiadosti o zvýšenie ceny za stočné, čo argumentoval tým, že k navýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov došlo z dôvodov uvedených vodárenskou spoločnosťou v predloženej analýze a v odôvodnení.

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví tak zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody spôsobí nárast nákladov priemernej rodiny o 4,97 eur za jeden rok.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Rádiový odpočet vodomerov v teréne uľahčí získavanie dát o spotrebe

Spoločnosť Macro Components využíva skúsenosti z praxe, na svojom konte má 350 000 vodomerov odčítaných aplikáciou pre mobilný telefón.

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Nitre, ako jedna z najväčších vodárenských spoločností na Slovensku, realizovala v uplynulom roku komplexný projekt pre automatizáciu procesu odpočtov vodomerov.

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Od januára platia nové ceny vodného a stočného pre TAVOS. Narástli najmä ceny za stočné.