Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie

Severoslovenské vodárne a kanalizácie stanovili novú cenu za vodné a stočné pre obdobie od 2. júla 2018 do 31. decembra 2021. Mierne navýšenie ceny je okrem iného spôsobené vyššími prevádzkovými nákladmi.

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie

Foto: SEVAK, a. s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) prednedávnom zverejnili novú cenu vodného a stočného. Tá bude platiť v období od 2. júla 2018 do 31. decembra 2021.

Cena za vodné a stočné

Ide o pevné ceny, ktoré boli stanovené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Rozhodnutie  č. 0007/2018/V zo dňa 25. júna 2018 tak stanovuje nasledovné ceny za vodné a stočné pre odberateľov:

Druh služby

Cena v eur/m3

bez DPH

s DPH

výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

0,9765

1,1718

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

1,0669

1,2803

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) za jeden meter kubický činí 0,98 eur bez DPH, čo po pripočítaní dane predstavuje 1,17 eur.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) za jeden meter kubický činí 1,07 eur, čo po pripočítaní dane predstavuje 1,28 eur.

Ako sme už uviedli, tieto ceny sú pevne stanovené a platia až do konca roku 2021, teda na celé regulačné obdobie, pokiaľ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

Ceny budú platiť po odpočtoch

Severoslovenské vodárne a kanalizácie však zároveň zákazníkov upovedomujú, že k použitiu uvedených cien dôjde po vykonaní odpočtu meradla po 2. júni 2018.

Pri uplatnení nových cien pred vykonaním odpočtu spoločnosť zároveň na výpočet množstva vody použije prepočet podľa priemernej dennej spotreby za obdobie medzi predchádzajúcim odpočtom a prvým odpočtom po zmene ceny.

Foto: SEVAK, a. s.

Zároveň však vodárenská spoločnosť uvádza, že ak dôjde k inému spôsobu určenia spotreby, ako sme uviedli v prvom prípade (napríklad smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a podobne), dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 2. júla 2018.

Okrem toho zamestnanci, ktorí takéto odpočty meradiel vykonávajú, majú povinnosť preukázať sa identifikačnou kartou a sú oprávnení vstupovať do nehnuteľnosti a objektov za účelom vykonania odpočtu.

Zamestnanci však nie sú oprávnení prijímať hocijaké platby či vykonávať iné druhy činností, ktoré nemajú súvis s odpočtom. Mená zamestnancov si môžete overiť na telefónnom čísle +421 907 848 381.

Rozhodnutie ÚRSO

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V došlo k zmene už neplatnej verzie rozhodnutia č. 0163/2017/V z 24. februára 2017, ktorá ustanovovala cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre SEVAK.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody  verejným vodovom

0,9126 eur/m3
  1. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom

0,5241 eur/ m3
  1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,0483 eur/ m3


nahradzujú slovami:

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovom

0,9765 eur/m3
  1. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,5607 eur/ m3
  1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,0669 eur/ m3


Uvedené ceny však Úrad pre reguláciu sieťových odvetví uviedol bez dane z pridanej hodnoty.

ÚRSO uviedol ako hlavné odôvodnenie skutočnosť, že dňa 8. júna mu bol doručený návrh na zmenu existujúceho rozhodnutia. Týmto dňom bolo spustené aj konanie o zmene rozhodnutia.

Vodárenská spoločnosť odôvodňuje

Regulovaný subjekt, teda Severoslovenské vodárne a kanalizácie, odôvodnil podanie návrhu výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých ÚRSO vychádzal pri určení cien za vodné a stočné v roku 2017.

Pri výrobe a dodávke pitnej vody došlo k výraznému zvýšeniu odplát za odber povrchovej vody, keďže vzrástlo množstvo fakturovanej pitnej vody v období rokov 2010/2017 až o 379 589 m3.

Foto: SEVAK, a. s.

Údaje, ktoré vodárenská spoločnosť sprístupňuje na svojej stránke, poukazujú, že zatiaľ čo množstvo vody fakturovanej v roku 2011 predstavovalo 10 154 600 metrov kubických, v roku 2016 táto hodnota narástla na 10 440 500 metrov kubických.

Podľa Severoslovenských vodární a kanalizácií bolo hlavným dôvodom zaraďovanie stavieb vybudovaných z fondov EÚ do prevádzky. Táto činnosť si logicky vyžadovala spojenie novými vodovodnými prípojkami.

Okrem toho došlo podľa vodárenskej spoločnosti aj k navýšeniu spotreby elektrickej energie na čerpacích a prečerpávacích staniciach pitnej vody.

Vysoké investičné náklady

Pracovníci spoločnosti tiež realizovali opravy vodojemov Hájik, Popeliška a Predmier. Došlo tiež k zvýšeniu finančných nákladov, keďže SEVAK musel čerpať nový úver pre stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie okresu Bytča“.

Podľa údajov, ktoré vodárenská spoločnosť zverejnila, si táto investícia vyžadovala náklady za viac ako 18 miliónov eur.

Za roky 2016 až 2017 došlo k obstaraniu investícií pre výrobu a dodávku pitnej vody v celkovej výške 14 359 515 eur.

Foto: SEVAK, a. s.

V procese čistenia odpadových vôd pracovníci vodární tiež zaznamenali zvýšenú spotrebu elektrickej energie na čistiarni odpadových vôd Bytča. Okrem toho do prevádzky zaviedli nové čerpacie a prečerpávacie stanice, čo spôsobilo, že vzrástla aj spotreba elektrickej energie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie taktiež uvádzajú, že za roky 2016 – 2017 obstarali celkové investície pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd vo výške 37 462 666 eur.

Ročný nárast ceny nebude markantný

Vodárenská spoločnosť tiež vyhodnotila vplyv navrhovaného zvýšenia cien za vodné a stočné. Podľa nej pri úhrade za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody predstavuje celkový nárast nákladov pre priemernú slovenskú rodinu 8,42 eur bez DPH na jeden rok.

Ak k tomu pripočítame aj daň z pridanej hodnoty, celková suma sa navýši o 10,10 eur za rok.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zohľadnil všetky odôvodnenia, ktoré Severoslovenské vodárne a kanalizácie uviedli vo svojom návrhu, a rozhodol sa, že pre obdobie do konca roku 2021 vydá nové cenové rozhodnutie pre túto spoločnosť.

Foto: SEVAK, a. s.

Keď porovnáme súčasnú cenu za vodné a stočné s už neplatným cenovým obdobím, ktoré malo platiť od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021, zistíme, že cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sa zvýšila o 0,08 eur na jeden meter kubický.

V prípade ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zase došlo k navýšeniu o 0,10 eur za rovnaký objem vody.

Oznam vodárenskej spoločnosti o nových cenách si môžete stiahnuť tu.

S celým znením rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa môžete oboznámiť na nasledujúcej webovej stránke.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X