Macro Components
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Cena za vodné a stočné pre Oravskú vodárenskú spoločnosť

Pozrite si, aká je cena za vodné a stočné pre Oravskú vodárenskú spoločnosť na rok 2018. K výraznej zmene došlo vo výške ceny za stočné.

Cena za vodné a stočné pre Oravskú vodárenskú spoločnosť

ČOV Dolný Kubín / Foto: OVS, a. s.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prednedávnom vydal nové cenové rozhodnutie pre Oravskú vodárenskú spoločnosť.

Konkrétne ide o zmenu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciu. Nové ceny tak platia od 10. júla 2018. Pozrite sa, aké zmeny nastali.

Ešte vo februári minulého roku vydával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví cenové rozhodnutia pre jednotlivé vodárenské spoločnosti, v ktorých stanovil maximálnu možnú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, maximálnu cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciu.

Tieto pôvodné ceny mali platiť na obdobie od 1. januára 2017 až do 31. decembra 2021. Proti tomuto rozhodnutiu sa však jednotlivé vodárenské spoločnosti mohli odvolať, ak predložili dôvody, prečo s danými cenami nesúhlasia.

Ceny za vodné a stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil pre Oravskú vodárenskú spoločnosť nasledovné maximálne ceny.

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody  verejným vodovom

1,0353 eur/m3
  1. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom

0,8283 eur/ m3
  1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,0570 eur/ m3


Uvedené ceny sú však bez dane z pridanej hodnoty. Týmto rozhodnutím došlo k zrušeniu starého cenového rozhodnutia z decembra 2016, ktoré určovalo dvojzložkové ceny za dané služby.

Zmena spôsobu vykonávania cenovej regulácie zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví spočíva v zmene spôsobu výpočtu maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie 2017 až 2021.

Došlo teda k zmene spôsobu výpočtu maximálnej ceny z výpočtu dvojzložkovej maximálnej ceny na výpočet jednozložkovej maximálnej ceny.

ČOV Nižná nad Oravou / Foto: OVS, a. s.

Oravská vodárenská spoločnosť z tohto dôvodu určila na rok 2018 cenu za vodné vo výške maximálnej ceny, ktorú stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Výška tejto ceny je tak 1,0353 eur/m3 bez DPH, čo po prepočte vrátane DPH činí 1,2424 eur/m3. Za jeden liter vody si tak zaplatíte 0,0012 eur.

Nové ceny za stočné

Začiatkom júla 2018 však Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal nové cenové rozhodnutie číslo 0010/2018/V, v ktorom zmenil výšku maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Táto zmena sa, samozrejme, týka celého regulačného obdobia, ktoré ÚRSO stanovil už v predchádzajúcom cenovom rozhodnutí. Ide teda o obdobie do 31. decembra 2021.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa tak slová

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou1,0570 eur/m3


nahradzujú slovami

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1416 eur/m3


Uvedené ceny sú však bez dane z pridanej hodnoty. Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0207/2017/V z februára 2017 však zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tak tvorí neoddeliteľnú súčasť už spomenutého rozhodnutia z minulého roku.

Ceny za vodné a stočné na rok 2018

Z tohto dôvodu v júli Oravská vodárenská spoločnosť zverejnila nové aktuálne ceny za vodné a stočné na rok 2018. Poďte sa s nimi oboznámiť.

Druh službyCena v eur/m3 bez DPHCena v eur/m3 s DPHCena v eur/l s DPH
Vodné1,0353 eur/m3 1,2424 eur/m3 0,0012 eur/l
Stočné1,1416 eur/m3 1,3699 eur/m3 0,0014 eur/l
Vodné a stočné spolu2,1769 eur/m3 2,6123 eur/m3 0,0026 eur/l


Zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou Oravská vodárenská spoločnosť odôvodnila viacerými skutočnosťami. Tie sa týkali predovšetkým zvýšených investícií do prevádzkového majetku vodárenskej spoločnosti, ktoré dokončila v rokoch 2016 a 2017.

Foto: OVS, a. s.

Ide najmä o investičné projekty stokovej siete „Orava, etapa 2“, verejnej kanalizácie Štefanov nad Oravou, intenzifikácie čistiarne odpadových vôd (ČOV) Nižná nad Oravou, ČOV Dolný Kubín, ČOV Dlhá nad Oravou a ČOV Krivá.

Predovšetkým investičný projekt stokovej siete „Orava, etapa 2“ v minulom roku potrápil vodárenskú spoločnosť. Informovali sme o ňom v tomto článku.

Zvýšené investičné výdavky

Celkové výdavky stavby predstavovali viac ako 42 miliónov eur a celkové oprávnené výdavky 36,7 milióna eur. Stavba je v súčasnosti v skúšobnej (kanalizácia) a trvalej (ČOV) prevádzke.

Oravská vodárenská spoločnosť však kritizuje neprofesionálny postup a chaotické riadenie výstavby zo strany zhotoviteľov, čím podľa vedenia pre spoločnosť vznikajú zbytočné náklady spojené s prečerpávaním, transportom a čistením zvýšeného množstva odpadových vôd, ale aj s monitoringom a kontrolami odstraňovania nedostatkov.

Foto: OVS, a. s.

Práve to je jedným z hlavných dôvodov, prečo si Oravská vodárenská spoločnosť podala žiadosť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o stanovenie novej maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Ďalším dôvodom je tiež podľa vedenia Oravskej vodárenskej spoločnosti nárast spotreby materiálu pri odvodnení kalov, ktorý sa premietol v náraste prevádzkových oprávnených nákladov. Tie v minulom roku dosiahli výšku 148-tisíc eur.

Je to predovšetkým z dôvodu zintenzívnenej produkcie kalov, keďže v minulých rokoch došlo k zvýšeniu počtu novopripojených producentov.

Narastajú aj osobné náklady

Dôvodmi sú však aj opravy stokových sietí, ktoré vykonávajú vlastní pracovníci spoločnosti pri procese odstraňovania balastných vôd, či nárast elektrickej energie z dôvodu prevádzkovania novovybudovaných verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Podľa vedenia Oravskej vodárenskej spoločnosti tiež došlo k zvýšeniu osobných nákladov. Zatiaľ čo v roku 2015 predstavovali výšku 3,1 milióna eur, v roku 2016 vzrástli o viac ako stotisíc eur. V minulom roku sa dokonca vyšplhali na 3,5 milióna eur.

Foto: OVS, a. s.

Aj výročná správa za rok 2017 hovorí jasno – najväčší podiel na výnosoch spoločnosti mala voda fakturovaná (3,6 milióna eur), za ktorou nasledovala voda odkanalizovaná (2,6 milióna eur). Zvýšenie ceny stočného sa môže premietnuť aj do zmeny poradia štruktúry výnosov.

Ročné výdavky narastú o osem eur

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví opätovne preštudoval predložený návrh na zmenu rozhodnutia. Oravská vodárenská spoločnosť totiž žiadala navýšenie ceny za stočné na 1,4696 eur/m3.

ÚRSO však usúdil, že pri cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v takejto výške by došlo k navýšeniu o 0,4126 eur/m3 oproti dovtedajšej cene vo výške 1,0570 eur/m3.

Vodojem Dolný Kubín / Foto: OVS, a. s.

To by predstavovalo zvýšenie úhrad za odvádzanie a čistenie odpadovej vody o 39 %. Pre priemernú slovenskú rodinu pri bežnej spotrebe 34 m3 na osobu za jeden rok by výdavky narástli o 42,09 eur za rok bez DPH.

ÚRSO sa tak rozhodol uplatniť cenu vo výške 1,1416 eur/m3, keďže v tomto prípade dôjde k nárastu ceny o 0,0846 eur /m3, čo predstavuje zvýšenie o 8 %.

Pre priemernú rodinu tak táto zmena predstavuje ročný nárast výdavkov pri rovnakej spotrebe o 8,63 eur za rok bez DPH.

Celé rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví môžete nájsť na tejto webovej stránke.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Špeciálne nanofiltračné membrány odstraňujú arzén a olovo z priemyselných odpadových vôd

Špeciálne nanofiltračné membrány odstraňujú arzén a olovo z priemyselných odpadových vôd

Okrem vysokej účinnosti prinášajú aj iné výhody.

Tvrdá voda je v 82 % okresov Slovenska. Výhodným riešením sú vodné filtre

Tvrdá voda je v 82 % okresov Slovenska. Výhodným riešením sú vodné filtre

Tvrdá voda skracuje životnosť domácich spotrebičov. Odpoveďou na vodný kameň sú vodné filtre.

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.