Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť

Pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť platia nové ceny za vodné a stočné. Domácnosti si priplatia najmä za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť

Foto: TURVOD

Od októbra 2018 platia pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť (TURVOD) nové ceny vodného a stočného. Vyplýva to z cenového rozhodnutia, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovené ceny budú platiť do konca roku 2021.

Turčianska vodárenská spoločnosť zároveň uvádza, že ceny uvedené v rozhodnutí budú použité po vykonaní prvého odpočtu z meracích zariadení po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia.

Vo svojom rozhodnutí 0015/2018/V ÚRSO stanovil nové maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorým sa mení rozhodnutie z februára 2017, ale aj rozhodnutie z toho istého mesiaca, ktoré stanovovalo maximálne ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom.

Ceny mali platiť spätne od prvého januára 2017 do konca decembra 2021. ÚRSO pred rokom stanovil nasledovné maximálne ceny vodného a stočného:

Druh služby
Cena v eur/m3
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,7302 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,5111 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,9591 eur/m3


Uvedené ceny boli bez dane z pridanej hodnoty.

Aktuálne ceny vodného a stočného

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol však zo strany Turčianskej vodárenskej spoločnosti v júni 2018 doručený list so žiadosťou o zmenu maximálnej ceny vodného a stočného.

Po zvážení niekoľkých zásadných skutočností nakoniec ÚRSO danej žiadosti vyhovel. Nové ceny tak platia od októbra 2018 (odo dňa doručenia nového cenového rozhodnutia) do 31. decembra 2021.

A aké sú teda nové ceny vodného a stočného pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť? Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,7302 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,5111 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,9591 eur/m3

nahrádzajú slovami

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,7427 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,5263 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,9907 eur/m3 

Uvedené ceny sú opäť bez dane z pridanej hodnoty.

Pozrite si konečné a aktuálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Turčiansku vodárenskú spoločnosť vrátane DPH.

Druh služby
Cena v eur/m3 vrátane DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,8912 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,6316 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,1888 eur/m3 

TURVOD odôvodňuje nárast cien

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví taktiež pridal odôvodnenie rozhodnutia zvýšiť maximálne ceny vodného a stočného.

Podľa jeho slov regulovaný subjekt, teda Turčianska vodárenská spoločnosť, odôvodnil podanie návrhu výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na rok 2017.

„Nárast ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2017 bol spôsobený nárastom nákladov na dodávateľské opravy v dôsledku zvýšenia opráv odľahčovacích komôr pre zabezpečenie zlepšenia kvality vypúšťaných odpadových vôd,“ konštatuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Zároveň dodáva, že došlo aj k navýšeniu množstva dodávateľských opráv na špeciálne vozidlá a mechanizmy, ktoré slúžia na starostlivosť o kanalizačné siete.

Foto: TURVOD

Ďalším odôvodnením je skutočnosť, že zvýšenie dodatočných prevádzkových nákladov a odpisov súvisí so zaradením nového majetku zaradeného od začiatku roku 2016 s obstarávacou hodnotou 22,73 milióna eur.

Z toho obstarávacia cena majetku kanalizácií a čistiarní odpadových vôd predstavovala výšku 19,98 milióna eur a majetku vodovodov a súvisiacich objektov hodnotu 2,75 milióna eur.

Vodárenská spoločnosť investovala

Novo zaradenými stavbami sú projekty ako Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec, odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakša, Rakovo, Turčiansky Michal, Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom a Tomčany.

Projekty vyriešili vybudovanie splaškovej verejnej kanalizácie a verejného vodovodu a odvádzanie splaškových odpadových vôd tak, aby nedochádzalo k vzniku nebezpečenstva ohrozenia kvality spodných podzemných vôd.

Zmenu ekonomických parametrov ovplyvnilo aj predĺženie vodovodnej siete o 4 percentá a kanalizačnej siete až o 19 percent.

Foto: TURVOD

Vodárenská spoločnosť zároveň vo svojej výročnej správe za rok 2017 uvádza, že splnila investičný plán z vlastných zdrojov preinvestovaním finančných prostriedkov v celkovom objeme 1,726 milióna eur, čím splnila plán na 101,55 percent. Oproti predchádzajúcemu roku bol však investičný plán o milión eur nižší.

„Nárast ekonomicky oprávnených nákladov bol tiež spôsobený nárastom oprávnených mzdových nákladov na regulované činnosti,“ dodáva ÚRSO.

Mzdové náklady v roku 2017 narástli o takmer 90-tisíc eur v porovnaní s rokom 2016 a o viac ako 190-tisíc eur v porovnaní s rokom 2015. Ich celková hodnota za vlaňajší rok predstavovala sumu 1,9 milióna eur.

Domácnosti si priplatia hlavne za stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví taktiež vo svojom cenovom rozhodnutí udáva, do akej miery dané navýšenie cien ovplyvní ekonomickú situáciu jednotlivých domácností.

Podľa slov samotného ÚRSO vplyv zvýšenia ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sa prejaví nárastom nákladov priemernej trojčlennej rodiny pri priemernej spotrebe 34 metrov kubických na osobu v priebehu jedného roku o 1,30 eur bez DPH. Po pripočítaní dane bez pridanej hodnoty ide o navýšenie o 1,56 eur na rok.

Foto: TURVOD

V prípade odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou však dôjde k výraznejšiemu nárastu nákladov.

V tejto oblasti totiž došlo k navýšeniu o 0,0988 eur za jeden meter kubický oproti doteraz platnej cene vo výške 0,9591 eur za rovnaký objem, čo predstavuje zvýšenie úhrad za odvádzanie a čistenie odpadovej vody až o 10,3 percenta.

Čo to v praxi znamená pre priemernú trojčlennú rodinu? Ak počítame s priemernou spotrebou 34 metrov kubických na osobu v priebehu jedného roku, náklady narastú o 10,10 eur za rok bez DPH. Po pripočítaní dane z pridanej hodnoty táto suma dosiahne výšku 12,10 eur.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X