Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Prekročenie limitov pesticídov v povrchových vodách je ojedinelé. Horšie je to s podzemnými vodami

Paradoxom je, že nadlimitné koncentrácie pesticídov v podzemných vodách sledujeme častejšie u tých druhov pesticídov, ktorých použitie je už niekoľko rokov zakázané.

Prekročenie limitov pesticídov v povrchových vodách je ojedinelé. Horšie je to s podzemnými vodami

Foto: Depositphotos

Význam sledovania pesticídov vo vodách je veľký. Dôležitý je však aj proces hodnotenia a posudzovania rizík.

Problémom je predovšetkým nadlimitná koncentrácia niektorých druhov pesticídov v podzemných vodách, ktorých použitie je už síce niekoľko rokov zakázané, ale v jednotlivých zložkách životného prostredia dokážu zotrvať pomerne dlhú dobu. O monitoringu pesticídov vo vodách hovorila Jana Döményová z odboru Kvality povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v rámci prednáškového popoludnia.

V roku 2006 bola v Európskej únii schválená Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov. Na to nadväzovalo vytvorenie nového rámca legislatívnych nástrojov, takzvaný legislatívny balíček, ktorý vznikol v roku 2009 s cieľom zlepšiť dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín v jednotlivých členských štátoch a zároveň ochrániť zdravie ľudí, zvierat a životného prostredia vo všeobecnosti.

„Zároveň boli legislatívne stanovené jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli v rámci Európskej únie harmonizované a používame ich pri hodnotení aj v Slovenskej republike,“ vysvetľuje J. Döményová.

Okrem toho bol vytvorený rámec na zavádzanie a uplatňovanie opatrení na zníženie rizík a možných negatívnych vplyvov, ktoré vyplývajú z používania pesticídov, na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. Tento rámec sa každých päť rokov aktualizuje v národnom akčnom pláne pre pesticídy v zmysle implementácie smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov.

Autorizačný proces na Slovensku je podľa odborníčky pomerne komplikovaný, keďže doň vstupujú až štyri rezorty. Celý autorizačný proces je v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom koordinátorom je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP).

Medzi ďalšie spolupracujúce rezorty patrí Ministerstvo životného prostredia SR, rezort zdravotníctva a rezort školstva.

Z hľadiska vôd sa venujú hodnoteniu environmentálnych rizík tri inštitúcie. V rámci envirorezortu je to Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), ktorý hodnotí oblasť podzemných vôd, ako aj SHMÚ, ktorý hodnotí povrchové vody, aj vo veľmi úzkej spolupráci s ekotoxikológmi z Národného referenčného laboratória pre pesticídy Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorí hodnotia už konkrétne riziká na necieľové organizmy vrátane vodných ekosystémov.

Autorizácii predchádza komplexné hodnotenie

V rámci hodnotenia rizík sa posudzujú vplyvy na pôdu, vodu a vzduch, ako aj riziko na necieľové organizmy. Tieto výsledky následne vstupujú do procesu rozhodovania a ak je to nevyhnutné, musia sa zavádzať opatrenia na zníženie rizika. Tento proces sa nazýva manažment rizík.

Pri posudzovaní rizík na vodu je hodnotenie pomerne zložité, do procesu vstupujú rôzne poznatky a údaje.

„Dôležité je poznať fyzikálno-chemické vlastnosti účinnej látky, prípadne jej relevantných metabolitov. Ďalej je potrebné poznať spôsob rozkladného procesu danej účinnej látky v životnom prostredí, ale potrebujeme poznať aj rýchlosť degradácie účinnej látky v jednotlivých zložkách životného prostredia,“ vysvetľuje ďalej.

V rámci hodnotení sa tiež stanovujú takzvané polčasy rozpadu. Tieto všetky prehodnotené údaje následne vstupujú do modelovania miery expozície pre dané podmienky reprezentatívneho použitia prípravku na ochranu rastlín v poľnohospodárstve.

„Hovoríme o takzvanej predpokladanej environmentálnej koncentrácii účinnej látky, prípadne relevantného metabolitu, v podzemnej a povrchovej vode,“ konštatuje J. Döményová.

Táto predpokladaná environmentálna koncentrácia potom vstupuje do posudzovania rizík na vodu. Kritériom pre podzemné vody je hodnota 0,1 µg.l-1. V prípade povrchových vôd je toto kritérium o niečo zložitejšie, pretože sa vzťahuje na environmentálne hodnotenie rizík na najcitlivejšie vodné organizmy, a to akútne alebo chronické účinky na vodné organizmy.

Dôležitá je aj kontrola a monitoring

Pre komplexné vyhodnotenie environmentálneho rizika vo vodnom ekosystéme je nevyhnutné vybrať reprezentatívne druhy jednotlivých trofických úrovní v rámci daného ekosystému. Ide o ryby, vodné bezstavovce, larvy pakomárov, vodné riasy a vyššie vodné rastliny.

Z hľadiska ochrany vôd je dôležitá účinná prevencia, teda správne nastavenie opatrení, ako aj kontrola dodržiavania opatrení.

„Na základe našich výsledkov, ktoré vyhodnocujeme, koordinátor ÚKSUP vydáva rozhodnutia, za akých podmienok alebo kritérií, požiadaviek môžeme daný prípravok na ochranu rastlín autorizovať v Slovenskej republike. Súčasťou rozhodnutia je aj schválená etiketa, kde sú uvedené všetky opatrenia, ak sú nevyhnutné, aj vzhľadom na životné prostredie, na zdravie človeka,“ vysvetľuje J. Döményová.

Tieto opatrenia vychádzajú z legislatívnych ustanovení. V prípade vôd sú to opatrenia v rámci ochranných pásiem pre pitné vody. Pre povrchové vody sa môžu zavádzať opatrenia, čo sa týka nárazníkových ochranných zón v určitých vzdialenostiach, kde sú akceptovateľné riziká na vodné organizmy.

Dôležité je tiež dodržiavanie bezpečnej manipulácie s aplikačnými prístrojmi a zneškodňovanie zvyškov o obalov. Významným prvkom v prevencii je odborné vzdelanie zainteresovaných zložiek.

V rámci kontroly sa musia dodržiavať opatrenia pri používaní, skladovaní a zneškodňovaní prípravkov na ochranu rastlín, ako aj opatrenia na zníženie rizika, ktoré sú uvedené v schválenej etikete.

Dôležitým prvkom kontroly je aj monitorovanie výskytu pesticídov v povrchových a podzemných vodách, vďaka čomu vieme, aký je aktuálny stav a či má používanie pesticídov vplyv na životné prostredie, konkrétne na povrchové a podzemné vody.

Frekvencia monitoringu pesticídov je vyššia pri povrchových vodách

Monitorovanie kvality vôd je v gescii envirorezortu, v rámci ktorého sa sledujú práve aj pesticídy. Monitoring je zameraný na sledovanie kvality podzemnej vody, povrchovej vody, ale aj pitnej vody v chránených oblastiach, ktoré sú určené na odber pitnej vody. Tieto posledné výsledky sú premietnuté do správy o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach, čo je pomerne novou povinnosťou. Súčasťou správy sú aj pesticídne látky.

 
 

Zostáva vám 43% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Envirofond má rekordný balík, dotácie a úvery posiela aj do vôd. Pozreli sme sa na jeho hospodárenie

Envirofond má rekordný balík, dotácie a úvery posiela aj do vôd. Pozreli sme sa na jeho hospodárenie

Obce a mestá z Envirofondu čerpajú na vodárenské projekty nenávratné dotácie aj úvery.

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Do výpočtu uhlíkovej stopy vstupuje viacero faktorov. U jednotlivých vodární sa jej hodnota rôzni.

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

V prvom rade treba vyvrátiť tézu, že za vodu platíme viac, pokiaľ je vlastníkom vodárenskej spoločnosti zahraničný subjekt, píše Petr Havel.

X
X
X
X