BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Foto: Depositphotos

 • Téma |  11.02.2021 |  Diana Motúzová

Viaceré vodárenské spoločnosti zvýšili od nového roka ceny vodného a stočného. Preto sme sa pozreli na to, aké zmeny nastali v jednotlivých položkách. Prečítajte si kompletný zoznam cien za vodné a stočné vo vodárenských spoločnostiach.

Bratislavská vodárenská spoločnosť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 10. augusta 2020 právoplatné cenové rozhodnutie, ktorým určil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020.

Od 14. augusta tak v BVS platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2162 eur s DPH za meter kubický.
 2. Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je 0,8508 eur s DPH za meter kubický.
 3. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1982 eur s DPH za meter kubický.

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu cenového rozhodnutia výraznou zmenou ekonomických parametrov.

„Nárast celkových ekonomicky oprávnených nákladov pozostáva pri výrobe, dodávke a distribúcii pitnej vody hlavne z nárastu nákladov na služby, nákladov na dodávateľské opravy súvisiace so stále viac zastaranou vodovodnou sieťou, nákladov na materiál a ostatných prevádzkových nákladov,“ konštatuje ÚRSO.

Nárast ekonomicky oprávnených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody zase pozostáva hlavne z nárastu nákladov na spotrebu elektrickej energie, nákladov na materiál, na dodávateľské opravy, ako aj na ostatné služby. Došlo tiež k nárastu osobných nákladov.

Liptovská vodárenská spoločnosť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 15. decembra 2020 do 31. decembra 2022 zmenil cenové rozhodnutia z 24. februára 2017 pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, čím došlo k nárastu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Predchádzajúca cena (1,1978 eur bez DPH za meter kubický) sa tak navýšila na 1,2398 eur bez DPH za meter kubický.

V roku 2021 platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,0922 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,4878 eur s DPH za meter kubický.

LVS odôvodnila podanie návrhu na zmenu rozhodnutia výraznou zmenou ekonomických parametrov, pričom najvyšší nárast nákladov sa prejavil v dôsledku významného zvýšenia cien elektrickej energie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ako aj zvýšenia jej spotreby z dôvodu intenzifikácie a zlepšenia čistiaceho efektu čistiarne odpadovej vody Liptovský Mikuláš.

„So zlepšeným čistiacim efektom súvisí aj nárast množstva vyprodukovaného odvodneného kalu, čo spôsobilo navýšenie nákladov na jeho likvidáciu. V roku 2019 LVS dokončila poslednú etapu rekonštrukcie kanalizácie v celkovej hodnote 890,5 tis. eur, čím ukončila rekonštrukciu naprieč celým ochranným pásmom vodného zdroja v Demänovskej doline a takto zabezpečila vodotesnosť kanalizácie. Rozšírila kanalizačnú sieť o 4,1 km z dôvodu odkanalizovania nových lokalít v rámci okresu Liptovský Mikuláš,“ konštatuje ÚRSO v cenovom rozhodnutí.

Nárast ekonomicky oprávnených nákladov bol spôsobený aj zvýšením osobných nákladov, konštatuje vodárenská spoločnosť.

Oravská vodárenská spoločnosť

Ceny vodného a stočného v rámci Oravskej vodárenskej spoločnosti na rok 2021 sú nasledovné:

 1. Cena vodného predstavuje 1,2424 eur s DPH za meter kubický.
 2. Cena stočného predstavuje 1,4490 eur s DPH za meter kubický.

K zmene cenového rozhodnutia v prípade vodného došlo v roku 2017 a v prípade stočného naposledy v roku 2019.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Pre PVPS platia od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 nasledovné ceny:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov (vodné) je 1,3061 eur s DPH za meter kubický.
 2. Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovom pre obecné vodárenské spoločnosti je 0,8310 eur s DPH za meter kubický.
 3. Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých odberateľov (stočné) je 1,3397 eur s DPH za meter kubický.

Maximálna cena stočného bola naposledy navýšená v roku 2019.

Považská vodárenská spoločnosť

Na obdobie roku 2021 sú platné tieto ceny:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9741 eur za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1235 eur za meter kubický.

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody v rámci Považskej vodárenskej spoločnosti sa uplatňuje podľa rozhodnutia ÚRSO od 1. januára 2017 a maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa od 11. júla 2018.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

Na obdobie do 31. decembra 2021 platia tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) je 1,2113 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom (vodné) je 0,6954 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) je 1,3136 eur s DPH za meter kubický.

Cena za všetky tri položky sa v rámci Severoslovenských vodární a kanalizácií naposledy menila rozhodnutím ÚRSO v roku 2019.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť pristupuje od januára 2021 k úprave cien vodného. Cena stočného zostáva nezmenená. Vodárenská spoločnosť informuje, že naposledy upravovala ceny vody v roku 2017 a aktuálny nárast predstavuje 0,9 %.

V roku 2021 platia tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,4543 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,8156 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) je 1,3938 eur s DPH za meter kubický.

Nárast ceny za vodné predstavuje zvýšenie o 0,0131 eur vrátane DPH za meter kubický dodanej pitnej vody. Vplyv na priemernú trojčlennú domácnosť napojenú na verejný vodovod predstavuje ročne 1,20 eur s DPH.

„Dôvodom zvýšenia ceny vodného je nárast prevádzkových nákladov od roku 2016. Ide predovšetkým o náklady v oblasti služieb a mzdové náklady, súvisiace predovšetkým so zvýšením  minimálnej mzdy v predchádzajúcom období,“ konštatuje vodárenská spoločnosť.

Trenčianske vodárne a kanalizácie

Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 platia tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,24 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom (platná pre iné vodárenské spoločnosti) je 0,84 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,35 eur s DPH za meter kubický.

V auguste 2020 ÚRSO rozhodol o navýšení cien vodného aj stočného. Trenčianske vodárne a kanalizácie argumentovali výraznou zmenou ekonomických parametrov, najmä v dôsledku nárastu nákladov na spotrebu energie, ale aj nárastu nákladov na dodávateľské opravy.

Náklady priemernej domácnosti s troma osobami a spotrebou vody by sa mali zvýšiť o 4,88 eur s DPH za rok v prípade cien za výrobu a dodávku pitnej vody. Za odvádzanie a čistenie odpadovej vody sa zvýšia náklady priemernej rodiny o 5,62 eur s DPH za rok.

Trnavská vodárenská spoločnosť

Do 31. decembra platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,8939 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,7361 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,3796 eur s DPH za meter kubický.

Nárast cien pre všetky položky v rámci Trnavskej vodárenskej spoločnosti naposledy ÚRSO odsúhlasil v roku 2019.

Turčianska vodárenská spoločnosť

Na základe rozhodnutia ÚRSO zo dňa 4. februára 2021 došlo k nárastu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre okres Martin a Turčianske Teplice na obdobie od 8. februára 2021. Cena za stočné zostala nezmenená.

Do 31. decembra 2021 platia tieto ceny:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9574 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,6782 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1888 eur s DPH za meter kubický.

Ceny uvedené v rozhodnutí sa použijú po vykonaní prvého odpočtu z meracích zariadení po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia, objasňuje Turčianska vodárenská spoločnosť.

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna:

Do konca roka 2021 platia nasledujúce ceny za vodné a stočné:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,1800 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1776 eur s DPH za meter kubický.

Cenník platí od 2. decembra 2020. Komárňanské vodárne argumentovali výraznou zmenou ekonomických parametrov, a to najmä v dôsledku nárastu osobných nákladov.

„V čase od roku 2010 do roku 2019 došlo aj k nárastu odpisov majetku spoločnosti v súvislosti so zaradením investičných projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov,“ konštatuje ÚRSO v rozhodnutí.

Pri úradom určenej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom bude navýšenie nákladov pre priemernú trojčlennú rodinu za rok predstavovať sumu 9 eur s DPH, za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude nárast nákladov 14,30 eur s DPH ročne.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Toto sú platné ceny za rok 2021:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9629 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1524 eur s DPH za meter kubický.

Naposledy došlo k navýšeniu cien vodného a stočného rozhodnutím ÚRSO z dňa 9. septembra 2019. Toto navýšenie v rámci Vodárenskej spoločnosti Ružomberok začalo platiť od 1. júla 2020.

Cena vodného sa zmenila z pôvodnej sumy 0,8952 eur s DPH za meter kubický na 0,9629 eur s DPH za meter kubický, čo predstavuje nárast o 0,07 eur za meter kubický. Cena stočného zostala nezmenená.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím z 15. októbra 2020 schválil pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť maximálne ceny vody. Uvedené ceny Východoslovenská vodárenská spoločnosť v súčasnosti neuplatňuje.

V roku 2021 platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,6034 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom pre obecné vodárenské spoločnosti je 0,9689 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1844 eur s DPH za meter kubický.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Na rok 2021 sú platné tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2962 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,9060 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,2688 eur s DPH za meter kubický.

Od januára 2017 nedošlo k nárastu ceny vodného, cena stočného sa však postupne zvyšovala – naposledy cenovým rozhodnutím z augusta 2020.

Podľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti narástli najmä náklady na dodávateľské opravy, zákonné sociálne náklady v rámci osobných nákladov, ale aj ostatné služby a ostatné prevádzkové náklady.

„Dodávateľské opravy narástli predovšetkým z dôvodu opráv technologických zariadení následkom ich zastaranosti,“ konštatuje ÚRSO v rozhodnutí.

ÚRSO vyhodnotil vplyv navrhovaného upraveného zvýšenia cien tak, že sa náklady priemernej trojčlennej domácnosti zvýšia o 10,43 eur vrátane DPH ročne.


Mohlo by vás zaujímať

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Prinášame veľký prehľad cien naprieč regiónmi Slovenska.

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Podporu bude možné využiť aj na vybudovanie zelenej strechy.