NO DIG konferencia
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Foto: Voda-portal.sk

 • Téma |  03.02.2022 |  Diana Motúzová

Aktualizácia 2023: Nový prehľad cien vodného a stočného v roku 2023 nájdete tu.


Ako sa vyvíjajú ceny vodného a stočného v jednotlivých častiach Slovenska? Pristúpili vodárenské spoločnosti k zvýšeniu cien? Čím argumentujú? Prinášame veľký prehľad cien za vodné a stočné vo vodárenských spoločnostiach.

Bratislavská vodárenská spoločnosť

Ceny pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS) sa naposledy zmenili v auguste 2020. Regulovaný subjekt vtedy vo svojom návrhu na zvýšenie cien argumentoval výraznou zmenou ekonomických parametrov.

V prípade výroby, dodávky a distribúcie pitnej vody išlo najmä o nárast nákladov na služby, dodávateľské opravy, ktoré súvisia so stále viac zastaranou vodovodnou sieťou, ako aj nákladov na materiál a ostatných prevádzkových nákladov.

BVS zaznamenala v rovnakom období aj nárast ekonomicky oprávnených nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Medzi hlavné faktory patril najmä nárast nákladov na spotrebu elektrickej energie, nákladov na materiál, na dodávateľské opravy, ako aj na ostatné služby. Došlo tiež k nárastu osobných nákladov.

Od 14. augusta 2020 tak v BVS platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2162 eur s DPH za meter kubický.
 2. Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je 0,8508 eur s DPH za meter kubický.
 3. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1982 eur s DPH za meter kubický.

Liptovská vodárenská spoločnosť

Vodárenská spoločnosť naposledy zmenila maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v decembri 2020, čím došlo k zmene cenového rozhodnutia z roku 2017. Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zo 4. novembra 2021 sa ceny vodného a stočného na rok 2022 nezmenili.

V roku 2022 preto platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,0922 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,4878 eur s DPH za meter kubický.

Oravská vodárenská spoločnosť

Z rozhodnutia, ktoré vydal ÚRSO 3. novembra 2021, vyplýva, že Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) uplatní na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 doterajšie platné maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Ceny vodného a stočného OVS na rok 2022 sú teda nasledovné:

 1. Cena vodného predstavuje 1,2424 eur s DPH za meter kubický.
 2. Cena stočného predstavuje 1,4490 eur s DPH za meter kubický.

K zmene cenového rozhodnutia v prípade vodného došlo v roku 2017 a v prípade stočného naposledy v roku 2019.

Výrobno-technický riaditeľ OVS Marcel Bakoš však pre Voda-portal.sk uviedol, že OVS pristúpi už v roku 2022 k navýšeniu cien za vodné, respektíve stočné.

„Do dnešného dňa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. nebol v cenotvorbe zohľadnený faktor investičného rozvoja od roku 2014 za veľké investičné projekty," vysvetlil. Ďalšími faktormi sú rastúce ceny energií aj materiálov.

OVS predpokladá navýšenie ceny do 15 % a vydanie rozhodnutia ÚRSO v auguste tohto roka.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

K zmene cenového rozhodnutia Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS) došlo už v máji minulého roka. Rozhodnutím ÚRSO stanovil novú cenu stočného. Maximálna cena stočného bola naposledy navýšená v roku 2019.Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom ostáva nezmenená od roku 2014.

Pre PVPS platia na rok 2022 nasledovné ceny:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov (vodné) je 1,3061 eur s DPH za meter kubický.
 2. Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovom pre obecné vodárenské spoločnosti je 0,8310 eur s DPH za meter kubický.
 3. Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých odberateľov (stočné) je 1,3798 eur s DPH za meter kubický.

Podľa PVPS bol nárast ekonomicky oprávnených nákladov spôsobený najmä zvýšením spotreby materiálu, nárastom ceny elektrickej energie, zvýšenou potrebou opráv majetku a nárastom nákladov vynaložených na ostatné služby.

ÚRSO vyhodnotil vplyv navrhovaného upraveného zvýšenia cien tak, že náklady priemernej domácnosti s troma osobami za odvádzania a čistenie odpadovej vody sa zvýšia o 4,10 eur ročne s DPH.

Považská vodárenská spoločnosť

ÚRSO svojím rozhodnutím z 3. novembra 2021 stanovil, že Považská vodárenská spoločnosť uplatní na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 doterajšie platné maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Na obdobie roku 2022 sú platné tieto ceny:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9741 eur za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1235 eur za meter kubický.

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody sa uplatňuje podľa rozhodnutia ÚRSO od 1. januára 2017 a maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa od 11. júla 2018.

Generálny riaditeľ Považskej vodárenskej spoločnosti Ján Balušík však pre Voda-portal.sk uviedol, že spoločnosť bude žiadať ÚRSO už tento rok o navýšenie cien vodného a stočného, keďže nárast cien plynu, elektriny, likvidácie kalov a inflácia dostali firmu do straty.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

Vodárenská spoločnosť rozhodnutím ÚRSO navýšila od vlaňajšieho septembra ceny vodného aj stočného.

SEVAK argumentoval tým, že pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody došlo k navýšeniu nákladov na spotrebu materiálu, zvýšili sa platby za odber povrchovej vody, došlo k zvýšeniu spotreby plynu pre vykurovanie budov, taktiež došlo k navýšeniu ostatných prevádzkových nákladov.

V oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody zase došlo k nárastu nákladov na spotrebu materiálov, zvýšila sa spotreba plynu na technologické procesy a došlo k zvýšeniu dane z nehnuteľností za nové vybudované kanalizačné siete.

„Zaradením nových investičných projektov financovaných z vlastných zdrojov do majetku spoločnosti došlo k nárastu odpisov, v rámci týchto investičných projektov boli rekonštruované a rozšírené vodovodné a kanalizačné siete, ako aj vybudované nové kanalizácie a vodovody v obstarávacej hodnote 4,116 milióna eur,“ uvádza sa v cenovom rozhodnutí.

Na obdobie do 31. decembra 2022 platia tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) je 1,2412 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom (vodné) je 0,7126 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) je 1,3622 eur s DPH za meter kubický.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Rozhodnutím ÚRSO z 18. januára 2021 došlo k nárastu maximálnej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom. Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia  výraznou zmenou ekonomických parametrov.

Kľúčovým faktorom mal byť nárast prevádzkových nákladov od roku 2016, z ktorých sa vychádzalo pri určení aktuálne platných maximálnych cien. Ide najmä o nárast ceny práce a elektrickej energie, ako aj množstvo legislatívnych povinností, ktoré generujú dodatočné náklady.

Schválenie navrhovanej maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom by pre priemernú dvojčlennú domácnosť za rok predstavovalo navýšenie nákladov o 2,79 eur s DPH a pre priemernú štvorčlennú domácnosť by zvýšenie nákladov bolo vo výške 6,69 eur za rok s DPH.

V roku 2022 platia tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,4543 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,8156 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) je 1,4399 eur s DPH za meter kubický.

Trenčianske vodárne a kanalizácie

Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 platia tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,24 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom (platná pre iné vodárenské spoločnosti) je 0,84 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,35 eur s DPH za meter kubický.

Rozhodnutím ÚRSO z 3. novembra 2021 totiž vyplýva, že Trenčianske vodárne a kanalizácie uplatnia na obdobie od 01. januára 2022 do 31. decembra 2022 doterajšie platné maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Trnavská vodárenská spoločnosť

Nové ceny vodného a stočného má od 1. januára Trnavská vodárenská spoločnosť. Vyplýva to z rozhodnutia ÚRSO z 15. decembra minulého roka.

Dôvodom na zmenu cien mal byť nárast ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov od roku 2018, z ktorých sa vychádzalo pri určení aktuálne platných maximálnych cien.

„Predmetný nárast nákladov bol spôsobený predovšetkým zvýšením cien elektrickej energie a jej spotreby zrealizovaním potrebných rekonštrukcií, dobudovaním či nevyhnutnou intenzifikáciou vodárenskej infraštruktúry, zvýšenou početnosťou opráv a havarijných stavov, pričom rástli ceny spotrebného materiálu a tiež ceny služieb pri dodávateľských opravách,“ uvádza sa v rozhodnutí.

Podľa ÚRSO bude zmena maximálnych cien pre priemernú trojčlennú rodinu znamenať zvýšenie nákladov o 10,22 eur ročne s DPH.

Do 31. decembra 2022 platia teda nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9416 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,7754 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,4485 eur s DPH za meter kubický.

Turčianska vodárenská spoločnosť

Na základe rozhodnutia ÚRSO zo dňa 14. decembra 2021, sa stanovujú nasledovné ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre okres Martin a Turčianske Teplice na obdobie od 15. decembra 2021 do 31. decembra 2022:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9574 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,6782 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1888 eur s DPH za meter kubický.

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna

Do konca roka 2022 platia nasledujúce ceny za vodné a stočné:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,1800 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1776 eur s DPH za meter kubický.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Medziročne nenavýšila ceny vodného a stočného ani Vodárenská spoločnosť Ružomberok (VSR). Naposledy došlo k navýšeniu cien vodného rozhodnutím ÚRSO z dňa 9. septembra 2019. Toto navýšenie v rámci VSR začalo platiť od 1. júla 2020.

Toto sú platné ceny na rok 2022.

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9629 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1524 eur s DPH za meter kubický.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

ÚRSO nedávno rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v rámci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). Tie budú platiť od 1. marca tohto roka.

K zvýšeniu cien vodného a stočného došlo už vlani vo februári. VVS argumentovala nárastom ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov, a to nárastom cien elektrickej energie, nakupovanej povrchovej vody, ako aj nárastom nákladov na dodávateľské opravy a osobných nákladov.

Na aktuálne navýšenie cien mali mať vplyv rastúce ceny energií. „Zvyšovanie cien spoločnosť nijak neteší, no zďaleka sa netýka len VVS, ale takmer všetkých odvetví, služieb či komodít,“ konštatuje spoločnosť.

Od 1. marca 2022 budú v platnosti nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,7933 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom pre obecné vodárenské spoločnosti je 1,1094 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,3566 eur s DPH za meter kubický.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Rozhodnutím zo septembra 2021 došlo v prípade Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) k navýšeniu cien za odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Regulovaný subjekt argumentoval výraznou zmenou ekonomických parametrov oproti roku 2019, z ktorých sa vychádzalo pri vydaní dovtedy platného rozhodnutia.

Dôležitým faktorom mal byť nárast nákladov za spotrebu energií, na dodávateľské opravy, na osobné náklady a ostatné prevádzkové náklady. V rámci ostatných služieb tiež narástli náklady na odvoz a likvidáciu kalu.

Na rok 2022 sú platné tieto ceny vodného a stočného:

 1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2962 eur s DPH za meter kubický.
 2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom je 0,9060 eur s DPH za meter kubický.
 3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,3388 eur s DPH za meter kubický.

Rozhodnutím zo septembra 2021 tak narástla maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou o 0,07 eur za meter kubický.

Pri úradom určenej maximálnej cene bude zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou o 7,15 eur ročne vrátane DPH.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Prinášame veľký prehľad cien naprieč regiónmi Slovenska.

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Podporu bude možné využiť aj na vybudovanie zelenej strechy.

Aká nádrž na dažďovú vodu sa oplatí? Odborník vysvetľuje, ako si vybrať a čo zvážiť

Aká nádrž na dažďovú vodu sa oplatí? Odborník vysvetľuje, ako si vybrať a čo zvážiť

V prospech nadzemných nádrží hovoria nižšie vstupné náklady, zásobník umiestnený pod zemnou však uskladní vodu lepšie a poskytne širšie využitie.

X
X
X
X