NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2022

26. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie so zameraním na vodovody, kanalizácie a plynovody.

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na 26. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu

SANHYGA 2022

Vodovody – Kanalizácia – Plynovody

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.


Termín a miesto konania

 • 13. - 14. októbra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Esplanade****, Piešťany

Problematika zdravotnej techniky bude zameraná na aktuálne tematické okruhy :

 • legislatíva a technické predpisy
 • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
 • vodovody v budovách
 • využitie zrážkovej a sivej vody
 • vsakovanie
 • protipožiarne systémy
 • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
 • technologické zariadenia v zdravotnej technike
 • progresívne systémy pre odpadové vody

Odborný garant:

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava; jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
 • prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava
 • Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ
 • Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ

Program konferencie

13. 10. 2022 štvrtok

08.00 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 09.15 h. Otvorenie konferencie | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

1. tematický okruh: Legislatíva a technické predpisy

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

09.15 - 9.30 h.
Implementácia univerzálneho navrhovania v zdravotnej technike | J. Peráčková, SvF STU Bratislava

09.30 - 9.45 h.
Nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu - zmeny a nové parametre | J.Ilavský, D. Barloková, SvF STU Bratislava

09.45 -10.00 h.
Informácia o novej publikácii ZDRAVOTNÁ TECHNIKA | Ing. Taťjana Jánošková, PhD., SvF STU Bratislava

10.00 - 10.15 h.
Diskusia

10.15 - 10.30 h.
Prestávka na kávu

2. tematický okruh: Skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI

 • vedie: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.

10.30 - 10.45 h.
Skúsenosti z realizácie zdravotnotechnických inštalácií v bytovom dome | M.Botka, EMPONT, s.r.o., Šaľa

10.45 - 11.00 h.
Mängel bei Trinkwasser-Installationen aus der Sicht des Sachverständigen (Poruchy v inštaláciách pitnej vody z pohľadu odborníka) | E.Draxler , HT Pinkafeld, Rakúsko

11.00 - 11.15 h.
Dilatácia potrubia a návrh pevných bodov | L.Jágerská, T. Rubaninský, Hilti Slovakia, spol. s r.o

11.15 - 11.30 h.
Kontroly technického stavu zariadení a objektov s obsahom znečisťujúcich látok | J.Pilát, SEPS, a. s. Bratislava

11.30 - 11.45 h. Diskusia

11.45 - 14.00 h. Obed

3. tematický okruh: Vodovody v budovách

 • vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

14.00 - 14.15 h.
Experimentálne meranie kvality studenej pitnej vody v objekte základnej školy | D. Macková, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

14.15 - 14.30 h.
Simulácia priebehu teploty studenej pitnej vody v stavebnej konštrukcii | D. Macková, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

14.30 - 14.45 h.
Rozvody teplé vody (PWH) za stavu energetické nouze | Z. Žabička, Brno, CZ

14.45 - 15.00 h.
Cirkulace teplé vody a energetická náročnost | Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., QZP, s.r.o. Brno, CZ

15.00 - 15.15 h.
Analýza spotreby vody pre domácnosti | P. Kapalo, TU Košice

15.15 - 15.30 Diskusia

15.30 - 15.45 h. Prestávka na kávu

4. tematický okruh: Využitie zrážkovej a sivej vody, vsakovacie systémy

 • vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

15.45 - 16.00 h.
Dimenzování zařízení pro využití srážkových a šedých vod | J. Vrána, FAST VUT Brno, CZ

16.00 - 16.15h.
Model využívania zrážkovej vody z povrchového odtoku pre budovu – plusy a mínusy | Z. Vranayová, SvF, I. Mitrovský, D. Káposztásová, TU Košice

16.15 - 16.30 h.
Vsakovanie a filtrácia dažďových vôd v mestách a obciach | M. Maršalko, EKODREN, s.r.o., Pezinok

16.30 - 16.45 h.
Možnosti využitia sivej vody v Maďarsku | Z. Szánthó, TU Budapešť, Maďarsko

16.45 - 17.00 h.
Šedé vody - česká cesta | K. Plotěný, ASIO NEW, s.r.o. , Brno, CZ

17.00 - 17.15 h. Diskusia

Prezentácia firiem

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 1. 15 - 19.15 h. Firemné prezentácie - generálny partner konferencie 30 min | WILO, HL Hutterer & Lechner

20.00 h.
Spoločenský večer: Slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky | cena prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za rok 2021


14. 10. 2022 piatok

08.30 - 9.00 h. Registrácia účastníkov

5. tematický okruh: Technologické zariadenia

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

09.00 - 9.15 h.
Samočinná stabilní hasicí zařízení z pohledu jiných médií než voda | I. Koubková, SvF ČVUT Praha, CZ

09.15 - 9.30 h.
Plynovodní řady a přípojky z pohledu trasy a materiálů | I. Koubková, SvF ČVUT Praha, CZ

09.30 - 9.45 h.
Návrh systémov využitia zrážkovej a sivej vody v záverečných prácach študentov TZB | T. Jánošková, SvF STU Bratislava

9.45 - 10.00 h. Diskusia

10.00 - 10.15 h. Prestávka na kávu

6. tematický okruh: Progresívne systémy pre odpadové vody

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD.

10.15 - 10.30 h.
Chladenie odpadovej vody z termálnych kúpalísk pomocou odparu do ovzdušia | A. Predajnianska, J.Takács, SvF STU Bratislava

10.30 - 10.45 h.
Využitie odpadového tepla z kanalizácie v budovách | L. Hrnčárová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

10.45 - 11.00 h.
Vhodnosť použitia rôznych typov tvaroviek na odpadovom potrubí z hľadiska kolísania tlaku | M. Sokol, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

11.00 - 11.15 h. Diskusia

11.15 - 12.15 h. Firemné prezentácie

12.30 h. Ukončenie konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a programMohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X