NO DIG konferencia
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

studňa, čerpanie podzemnej vody

Foto: Depositphotos

Návrh novely nariadenia bol schválený na rokovaní Vlády SR dňa 10. 1. 2024. Konsolidované znenie vychádza zo schváleného znenia, ktorého text je zverejnený na webe Vlády SR.

Konsolidované znenie je redakčným spracovaním bez záruky, slúži pre čitateľov denníkov Odpady/Energie/Voda-portal.sk na orientačný prehľad v prijatej zmene legislatívy.

Konsolidované znenie je nezáväzným dokumentom, ktorý nemá žiadnu právnu hodnotu. Právne záväzné znenie predpisov Zbierky zákonov Slovenskej republiky poskytuje jedine listinná podoba Zbierky zákonov SR, ktorá je určená zákonom 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov, po novelizácii schválenej dňa 10. 1. 2024

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1
Výška neregulovaných platieb

(1) Výška neregulovaných platieb za poskytnutie služieb, ktorými sú udržiavanie splavnosti vodných ciest1) a označovanie plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách na účely používania vôd na plavbu, správa povodí a zvereného majetku štátu a, odber povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a ochrana pred povodňami2), predstavujú preukázateľne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady správcu vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona za poskytovanie týchto služieb oddelene pre každú poskytovanú službu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov správcu vodohospodársky významných vodných tokov zohľadňuje podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona sa určuje podľa podielu jednotlivých skupín majetku v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov na týchto službách. a znižuje sa o výšku príjmov z poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a poplatkov za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Výška príjmov z poplatkov za užívanie vôd je výška poplatkov upravená o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uplatňuje nárok na prostriedky zo štátneho rozpočtu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov jednotlivých služieb sa znižuje o príjmy z poplatkov za užívanie vôd podľa podielu ekonomicky oprávnených nákladov za jednotlivé služby z celkovej výšky ekonomicky oprávnených nákladov za tieto služby.

(2) Výška neregulovaných platieb za službu ochrany pred povodňami predstavuje výdavky podľa osobitného predpisu.2)

(32) Správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona uplatňuje nárok na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie služieb podľa odsekov 1 a 2 na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca príslušného rozpočtového roka. Úhradu nákladov za služby podľa odsekov 1 a 2 odseku 1 poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvo.

(43) Správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona uplatňuje nárok na úhradu preukázateľne vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie služieb podľa odsekov 1 a 2 odseku 1 z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je zriaďovateľom alebo zakladateľom štátnej organizácie, ktorá správu vodného toku zabezpečuje.

2) § 4 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Odôvodnenie: Úprava znenia reflektuje na zmenu § 78 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (ďalej len „zákon o vodách“) vo veci zníženia nárokov na štátny rozpočet zo strany správcu vodohospodársky významných vodných tokov o skutočnú výšku poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Súčasne definuje „skutočnú výšku poplatku“ tak, že ide o výšku poplatku za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uplatňuje nárok na prostriedky zo štátneho rozpočtu, upravenú o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov.

§ 1a
Platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy

(1) Na určenie výšky platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa uplatní sadzba poplatku podľa § 6 ods. 2 písm. c).

(2) Ten, kto odoberá povrchovú vodu na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, oznámi poplatkovým priznaním údaje o skutočne odobratom množstve povrchových vôd v príslušnom kalendárnom roku správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Vzor poplatkového priznania za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy je uvedený v prílohe č. 1a.

(3) Platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa určujú súčinom odobratých povrchových vôd v množstve nad 50 000 m3 ročne podľa § 78 ods. 3 písm. a) zákona a sadzby poplatku.

(4) Správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje výšku platby za množstvo odobratých povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 3 a vydá výkaz o výške platby za príslušný kalendárny rok do 30. novembra príslušného roka. Platba sa uhrádza do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

(5) Ak správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje výšku platieb za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy z vodných tokov, ktoré nie sú v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov, a platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy nie sú jeho príjmom, má právo na úhradu nákladov vynaložených na činnosti vykonané podľa § 79 ods. 7 a 8 zákona.

(6) Na odber povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 a 13.

Odôvodnenie: K predmetnému ustanoveniu je relevantný iba odkaz na § 79 ods. 8 zákona o vodách, preto bola vykonaná legislatívno-technická úprava.

§ 2
Regulované platby

...

§ 7
Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd

(1) Odberateľ vypočíta predpokladanú výšku poplatkov za odbery podzemných vôd pre bežný kalendárny rok a oznámi ju poplatkovým oznámením za odbery podzemných vôd. Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd okrem podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy odberateľ zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. januára bežného roka. Ak dôjde k novému odberu podzemných vôd, odberateľ zasiela toto poplatkové oznámenie do dvoch mesiacov od začatia odberu.

(2) Predpokladaná výška poplatkov za odbery podzemných vôd sa vypočíta súčinom množstva odobratých podzemných vôd za uplynulý kalendárny rok a určenej sadzby; pri nových odberoch sa predpokladaná výška poplatkov vypočíta z množstva odberu podzemných vôd povoleného rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy. Vzor poplatkového oznámenia za odbery podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 1.

Voda-portal.sk, Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk

(3) Správca vodohospodársky významných vodných tokov určí výšku poplatkov za odbery podzemných vôd za kalendárny rok a výšku preddavkov podľa § 79 ods. 7 8 zákona do 28. februára bežného roka. Odberateľ preddavky uhrádza štvrťročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného štvrťroka, na osobitný účet Environmentálneho fondu správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

(4) Ak odberateľ zníži odbery podzemných vôd o viac ako 25 %, môže podať nové poplatkové oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd. Správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe preskúmania nového poplatkového oznámenia za odbery podzemných vôd upraví výšku preddavkov do 30 dní od podania nového poplatkového oznámenia.

Odôvodnenie: Zmeny a úpravy sa týkajú zmeny osobitného účtu príjemcu poplatkov za užívanie vôd, na ktorý budú odberatelia uhrádzať preddavky a v prípade odkazu na § 79 ods. 7 zákona o vodách je tento odkaz vo veciach určovania výšky preddavkov nesprávny, preto bol nahradený odsekom 8.

Úprava v § 7 ods. 3 druhej vete a § 11 ods. 4 je legislatívno-technickou úpravou, ktorá reflektuje na zmenu zákona o vodách v súvislosti so znížením nárokov na štátny rozpočet zo strany správcu vodohospodársky významných vodných tokov Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku (ďalej len „SVP, š. p.“). Zmena sa týka prijímateľa poplatkov za užívanie vôd podľa zákona o vodách z Environmentálneho fondu na Slovenský vodohospodársky podnik, na účely krytia nákladov súvisiacich s neregulovanými službami SVP, š. p. V nadväznosti na zmenu prijímateľa poplatkov za užívanie vôd sa mení aj osobitný účet, na ktorý znečisťovateľ uhrádza preddavky, a to zo súčasného osobitného účtu Environmentálneho fondu na osobitný účet správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

§ 8
Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd

 
 

Zostáva vám 53% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) po novele schválenej 12.12.2023

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) po novele schválenej 12.12.2023

Prinášame konsolidované znenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách po novele, ktorú schválila NR SR 12. decembra 2023. Nájdete v ňom vyznačené všetky zmeny oproti doterajšiemu zneniu.

X
X
X
X