Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Koalícia PS a Spolu predstavila volebný program, hovorí o novej vodnej politike

Plánuje slovenskú verziu českej „Dážďovky“, zníženie strát vody v rozvodných sieťach, ale aj zastavenie výstavby veľkého počtu nových veľkých priehrad.

Koalícia PS a Spolu predstavila volebný program, hovorí o novej vodnej politike

Foto: Pixabay

Koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu predstavila rozsiahly program, ktorý nazvala Bod Zlomu. Okrem sociálnych tém sa venuje aj otázkam životného prostredia. Ľavicové cítenie je však viditeľné aj v environmentálnej oblasti.

„Súčasný spôsob života generuje množstvo environmentálnych problémov: produkujeme množstvo odpadu, znečisťujeme ovzdušie a zdroje pitnej vody. V sídlach uprednostňujeme betón pred zeleňou a potraviny vyrábame s pomocou množstva umelých hnojív a pesticídov,“ uvádza sa v programe.

Koalícia je presvedčená, že na výzvy 21. storočia nie je možné odpovedať politikami a nástrojmi minulého storočia. Z tohto dôvodu navrhuje posilnenie úlohy ministerstva životného prostredia, ako aj rozšírenie jeho politického významu a právomocí v oblastiach, ako je lesné hospodárstvo či energetika.

Ministerstvo klimatickej zmeny

Koalícia PS/Spolu tiež prišla s nezvyčajným plánom rozšíriť súčasné pomenovanie envirorezortu na Ministerstvo životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky SR.

Progresívci a Spolu majú v pláne pripraviť zákon, ktorý vyhlási stav klimatickej núdze. Má tak upraviť a priorizovať smerovanie krajiny k bezuhlíkovej ekonomike aj adaptácii na klimatickú zmenu.

Silný sociálny rozmer programu sa prejavil aj v klimatickej stratégii, keďže koalícia chce pri adaptačných opatreniach zapojiť aj dlhodobo nezamestnaných formou inkluzívneho trhu práce.

Slovenská „Dážďovka“

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa plánujú zamerať, je ochrana pred intenzívnymi zrážkami a suchami. „Budeme chrániť, udržiavať a rozširovať prírode blízke lesy, renaturovať vodné toky a mokrade, podporovať rozmanitosť štruktúry krajinnej pokrývky a chrániť brehové porasty,“ zdôrazňuje koalícia vo svojom programe.

Zaviesť chce aj dotačný program na zachytávanie a využívanie zrážkových a odpadových vôd v domácnostiach a na záhradách pre vlastníkov rodinných a bytových domov.

Podobný program funguje aj v Česku a je pomerne úspešný. Doposiaľ je do „Dážďovky“ zapojených asi 4-tisíc projektov.

Ďalej chce koalícia zabezpečiť prijatie chýbajúcich a úpravu zle nastavených metodík a noriem pre hospodárenie so zrážkovými vodami.

„V predpisoch pre parkoviská zvýšime ich pokrytie stromami, odvádzanie zrážkových vôd do terénnych depresií a zrušíme povinnosť vodonepriepustných povrchov pre parkoviská,“ dodáva.

Zmeny sa však majú dotýkať aj ustanovení v stavebnom zákone, keďže PS a Spolu plánujú zaviesť environmentálnu hierarchiu a opatrenia pre nakladanie so zrážkovými vodami vo vykonávacích predpisoch.

Zrážková voda sa má podľa koalície prednostne riešiť povrchovým vsakovaním alebo zachytením a následným využitím v mieste, kde spadla.

Znížiť straty vody

Riešiť chcú aj vodárenskú oblasť, a to predovšetkým problém, ktorý väčšina vodárenských spoločností identifikuje ako najzávažnejší – straty vody.

Nekonečné „látanie“ potrubí z minulého storočia, na ktoré nie je dostatok peňazí ani z eurofondov, ani zo štátneho rozpočtu, ani samotných vodární, nie je žiadnou novinkou. V konečnom dôsledku však tratí najmä jedna skupina, a to odberatelia.


Konferencia vodohospodárov


Tu však koalícia PS a Spolu ponúka riešenie. Znížiť straty v rozvodných sieťach chce zabezpečiť zlepšením systému detekcie presakovania, ale aj zabezpečením realizácie opatrení pre výrazné znižovanie strát vody priesakmi. Na to však budú potrebné nemalé financie.

Obmedziť nevyhovujúce MVE

Zamerať sa chcú aj na infraštruktúrne opatrenia. Zdôrazňujú, že budovanie protizáplavových hrádzí, poldrov, zvýšenie či usmernenie odtoku prostredníctvom drobných hydrotechnických opatrení podporia len v tých lokalitách, v ktorých sa preukáže nedostatočnosť ekosystémových riešení.

Plánujú zaviesť aj opatrenia na zlepšenie hydromorfologických vlastností vodných tokov. Ide predovšetkým o zadržiavanie vody v krajine, prírode blízke riešenia vrátane inundácií a odstraňovanie nevhodných malých vodných elektrární (MVE). Na nevyhovujúce a zbytočné MVE si plánuje posvietiť aj strana Sloboda a Solidarita.

Ďalším dôležitým opatrením je revitalizácia mokradí a vybraných úsekov vodných tokov. „Využijeme sceľovanie pozemkov tak, aby štátne pozemky a pozemky neznámych vlastníkov boli v blízkosti vodných tokov a vlastnícke práva teda nebránili v obnove riečnych ekosystémov,“ zdôrazňuje koalícia.

Nová vodná politika

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť podpísala spoluprácu s izraelskou spoločnosťou Aqwise, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vývoja technológií na čistenie odpadových vôd.

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Vlákna, ktoré vylučujú slávky sa stali inšpiráciou pre materiálové inžinierstvo. Okrem ďalších aplikácii nové technológie potenciálne umožnia aj odstraňovanie rôznych kontaminantov z vody.

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Riziko kontaminácie podzemných vôd je podľa MŽP SR výrazne znížené.