Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Vyhláška č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, vyšla v zbierke zákonov

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška č. 247/2017 Z. z. (stiahnite si ju tu), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Vyhláška č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, vyšla v zbierke zákonov

Foto: Pixabay

Vyhláška č. 247/2017 Z. z. (stiahnite si ju tu) zosúlaďuje právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti pitnej vody s právnymi predpismi Európskej únie a prevádza úplnú transpozíciu smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica“).

Predpis nahradil nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Vyhláška ustanovuje princípy a podrobnosti monitorovania a hodnotenia kvality pitnej vody. Určuje základné ukazovatele pri kontrole kvality pitnej vody, ich limity, rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek a základné kritéria kontroly.

Upravuje tiež podrobnosti programu monitorovania kvality pitnej vody. Definuje zásady manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorých uplatnenie je pre dodávateľov pitnej vody dobrovoľné a podmienky, pri ktorých môže dôjsť na základe uplatnenia týchto princípov k zmenám v monitorovacích programoch.

K zníženiu rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody v monitorovacích programoch budú môcť dodávatelia pitnej vody pristúpiť iba na základe manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodu. V nadväznosti na požiadavky praxe bol spresnený rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody, vymedzená početnosť analýz a určený podrobný postup pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody. Vyhláškou sa zjednocuje terminológia v oblasti pitnej vody a vodárenská terminológia.

Táto vyhláška sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú minerálnu vodu a prírodnú liečivú vodu.

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky.

pitná voda

Rozsah analýz a početnosť odberov

Rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa v miestach podľa § 4 ods. 1 určuje v programe monitorovania podľa prílohy č. 2.

Pri výbere ukazovateľov kvality pitnej vody sa pri každom systéme zásobovania zohľadňujú miestne podmienky. Do programu monitorovania sa doplnia aj ukazovatele, ktoré sú potrebné na posúdenie vplyvu rozvodných vodovodných sietí na kvalitu pitnej vody.

Kontrolu kvality pitnej vody možno vykonávať odberom alebo analýzou bodových vzoriek pitnej vody alebo kontinuálnymi meraniami.

Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva

 1. pred uvedením nového vodovodu alebo jeho nového úseku do prevádzky,
 2. z nových rozvodov pitnej vody pred kolaudáciou stavby alebo zmenou v užívaní stavby,2)
 3. pred začiatkom sezónneho využívania vodovodu alebo jeho úseku,
 4. pred začiatkom sezónneho využívania zdroja pitnej vody určeného na zásobovanie pitnou vodou,
 5. pri podozrení na znečistenie pitnej vody alebo vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody.

Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody podľa odseku 5 písm. a) až d) sa vykonáva v rozsahu minimálnej analýzy podľa prílohy č. 2; pri mimoriadnej kontrole kvality pitnej vody podľa odseku 5 písm. e) sa zisťujú organizmy alebo látky, ktorých prítomnosť možno predpokladať.

Pred uvedením do prevádzky nového zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva úplná analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2; hromadné zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou najmenej 50 osôb alebo zásobovanie s priemernou dennou produkciou najmenej 10 m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok. Požiadavky na hromadné zásobovanie sa uplatňujú aj pri dodávaní pitnej vody alebo používaní pitnej vody v rámci podnikania alebo vo verejnom záujme.

Pred uvedením do prevádzky nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2; individuálne zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou menej ako 50 osôb alebo zásobovanie s priemernou dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok. Ak sa zdroj pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou využíva v rámci podnikania alebo vo verejnom záujme, vykonáva sa úplná analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2.

Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri úplnej analýze kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2 bode 2.3.

Spôsob evidencie výsledkov stanovenia rádiologických ukazovateľov pitnej vody je uvedený v prílohe č. 3.

Kontrola kvality pitnej vody

Pri kontrole kvality pitnej vody v zásobovanej oblasti musia byť limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 17 ods. 2 zákona dodržané v mieste

 1. používanom na odber pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete a vnútri priestorov alebo budovy, kde pitná voda vyteká z kohútikov bežne slúžiacich na ľudskú spotrebu,
 2. odberu pitnej vody z verejnej studne, ak je pitná voda dodávaná z verejnej studne,
 3. plnenia pitnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,
 4. používania pitnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku,3)
 5. odberu pitnej vody z cisterny, ak je pitná voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternami.

Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu pitnej vody vo vodovode a boli rovnomerne rozložené v čase a priestore.

Vzorky pitnej vody možno odoberať z rozvodných vodovodných sietí alebo na odtoku z úpravne, ak je preukázané, že nedôjde k ich nepriaznivej zmene a zhoršeniu zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Vzorky na analýzu mikrobiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa odoberajú a podliehajú manipulácii podľa technickej normy.4)

Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody podľa odseku 1 sa z vodovodných kohútikov používaných na odber pitnej vody odoberajú pre vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody, najmä pre meď, olovo a nikel, bez predchádzajúceho vypúšťania; odoberie sa náhodná denná vzorka v objeme jeden liter alebo sa použijú metódy pevne stanoveného času stagnácie, ak tieto lepšie zohľadňujú miestne podmienky a neposkytujú vyšší počet vyhovujúcich výsledkov.

Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa odoberajú podľa technickej normy.5)

Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovujú metódami, ktorých minimálne výkonnostné charakteristiky sú určené v prílohe č. 4.

Program monitorovania

Program monitorovania obsahuje

 1. rozsah a početnosť kontroly kvality vody v zdroji pitnej vody, v priebehu jej úpravy, akumulácie a distribúcie,
 2. rozsah a početnosť kontroly kvality pitnej vody v miestach podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d),
 3. údaje o zdroji pitnej vody, rozsahu a systéme zásobovania pitnou vodou,
 4. prehľad technológií použitých na úpravu pitnej vody vrátane dokladov o výrobkoch určených na styk s pitnou vodou, látkach a zmesiach určených na chemickú úpravu pitnej vody a biocídnych výrobkoch určených na dezinfekciu pitnej vody.

Program monitorovania môže obsahovať aj údaje o kontrole funkčnosti a stave údržby zariadení alebo informácie o kontrole povodia, odberoch vody, úpravárenskej, akumulačnej a distribučnej infraštruktúre pitnej vody.

Ak sa na chemickú úpravu pitnej vody používajú látky alebo zmesi, ktoré nie sú uvedené v technických normách,6) súlad látok alebo zmesí sa preukazuje dokladom o ich registrovaní a klasifikácii.7)

Ak sa na dezinfekciu pitnej vody používajú biocídne výrobky, ktoré nie sú uvedené v technických normách,8) súlad výrobkov sa preukazuje dokladom o ich autorizácii.9)

Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak

 1. spĺňa dlhodobo v zdroji limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
 2. nehrozí jej kontaminácia v zdroji, v priebehu úpravy, akumulácie a distribúcie.

Manažment rizík

Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou je založený na všeobecných zásadách manažmentu rizík, ktoré sú ustanovené v technických normách10) a ktoré sa týkajú bezpečnosti zásobovania pitnou vodou a usmernení pre riadenie rizík a krízové riadenie; pri manažmente rizík sa zohľadňujú aj výsledky monitorovania vykonané pre vodné útvary využívané na hromadné zásobovanie pitnou vodou,11) ktoré poskytujú priemerne viac ako 100 m3 pitnej vody za deň.

Na základe výsledkov manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou sa rozsah ukazovateľov alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody v monitorovacom programe zvýši, ak

 1. odbery vzoriek vody neposkytujú dostatočné informácie o splnení požiadaviek na kvalitu pitnej vody,
 2. je na preukázanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody potrebná kontrola ďalších látok a mikroorganizmov, ktoré nie sú ustanovené v prílohe č. 1, alebo
 3. je potrebné preukázať účinnosť opatrení na kontrolu rizík v systéme dodávania pitnej vody.

Rozsah ukazovateľov alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody v monitorovacom programe podľa príloh č. 1 a 2 možno znížiť, okrem ukazovateľa Escherichia coli, na základe výsledkov manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody možno znížiť alebo ukazovateľ možno z rozsahu monitorovania vylúčiť, ak manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou potvrdí, že nie je pravdepodobné nepriaznivé ovplyvnenie kvality pitnej vody niektorým z faktorov ovplyvňujúcich zásobovanie pitnou vodou.

Pri znížení rozsahu alebo početnosti monitorovania sa pri výbere miest a početnosti odberov vzoriek pitnej vody zohľadňuje pôvod, zmeny a dlhodobý vývoj hodnôt ukazovateľa.

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody pre vybraný ukazovateľ podľa prílohy č. 2 možno v monitorovacom programe znížiť, ak výsledky analýz vzoriek pitnej vody odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť dosahujú menej ako 60 % limitnej hodnoty ukazovateľa.

Ukazovatele podľa prílohy č. 2 možno z programu monitorovania vylúčiť, ak výsledky

 1. analýz vzoriek pitnej vody odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť dosahujú menej ako 30 % limitnej hodnoty ukazovateľa a
 2. manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou zohľadnili výsledky monitorovania zdrojov pitnej vody a potvrdili ochranu zdravia ľudí pred nepriaznivými účinkami kontaminovanou pitnou vodou.

Pre analytické metódy na kontrolu kvality pitnej vody možno ako alternatívy k špecifikovaným výkonnostným charakteristikám „limit kvantifikácie“ a „neistota merania“ používať do 31. decembra 2018 výkonnostné charakteristiky „správnosť“, „presnosť“ a „detekčný limit“.

Ukazovatele č. 48 chlorečnany a č. 51 halooctové kyseliny sa nezahŕňajú do analýz pitnej vody do 31. decembra 2018.

Vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

Príloha č. 1

Prevziať prílohu - UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

Príloha č. 2
Prevziať prílohu - ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

Príloha č. 3

Prevziať prílohu - PROTOKOL O VÝSLEDKOCH STANOVENIA A HODNOTENIA RÁDIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V PITNEJ VODE

Príloha č. 4
Prevziať prílohu - ANALYTICKÉ METÓDY POUŽÍVANÉ NA ÚČELY MONITOROVANIA A KONTROLY KVALITY PITNEJ VODY


Mohlo by vás zaujímať

Lex Žitný ostrov. Pozrite si aktuálne znenie zákona

Lex Žitný ostrov. Pozrite si aktuálne znenie zákona

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd stanovuje zakázané aj povolené činnosti na území chránených vodohospodárskych oblastí.