Macro Components
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Nové ceny za vodné a stočné pre SEVAK

Od septembra budú platiť vyššie ceny za vodné aj stočné.

Nové ceny za vodné a stočné pre SEVAK

Foto: SEVAK, a. s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) opäť zvýšili ceny vodného a stočného. Informovali o tom nedávno na svojej webovej stránke s oznámením, že nové ceny budú platiť od 2. septembra 2019 po vykonaní odpočtu meradla.

Dané ceny sú pevne stanovené a platia až do konca roku 2021, teda na celé regulačné obdobie, pokiaľ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

Dovtedajšia cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) za jeden meter kubický predstavovala 0,9765 eur bez DPH, teda po pripočítaní dane 1,1718 eur.

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) za jeden meter kubický činila 1,0669 eur, teda 1,2803 eur vrátane DPH. Nárast sa dotkne oboch kategórií.

„Pri uplatnení nových cien pred vykonaním odpočtu sa na výpočet množstva použije prepočet podľa priemernej dennej spotreby za obdobie medzi predchádzajúcim odpočtom a prvým odpočtom po zmene ceny,“ pripomínajú vodárne.

Ceny navýšili aj vlani

Vlani v lete vodárenská spoločnosť odôvodnila navýšenie cien vodného a stočného viacerými skutočnosťami.

Okrem výrazného zvýšenia odplát za odber povrchovej vody a navýšenia spotreby elektrickej energie išlo najmä o vysoké investičné náklady.

Treba však pripomenúť, že ročný nárast cien vlani nebol markantný. Celkový nárast nákladov pre priemernú slovenskú rodinu mal totiž predstavovať sumu 10,10 eur na jeden rok.

Dané ceny tak platili od júla 2018 až po september tohto roka. A aké sú nové ceny vodného a stočného pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie?

Nové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví tak nahrádza staré rozhodnutie č. 0007/2018/V z júna 2018.

Nové ceny za vodné a stočné

Oboznámte sa s novými cenami za vodné a stočné, ktoré budú platiť od 2. septembra 2019 až do konca roka 2021, ak ÚRSO nevydá nové cenové rozhodnutie.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

0,9765 eur/m3 

výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

0,5607 eur/m3 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

1,0669 eur/m3 


nahradzujú slovami:

výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

1,0094 eur/m3 

výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

0,5795 eur/m3 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

1,0947 eur/m3 


Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Pozrite si konečné ceny za vodné a stočné pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie vrátane DPH.

výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

1,2113 eur/m3

výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

0,6954 eur/m3 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

1,3136 eur/m3 


Vodárne odôvodňujú

Regulovaný subjekt, teda Severoslovenské vodárne a kanalizácie, odôvodnil podanie návrhu výraznou zmenou ekonomických parametrov (prevádzkových nákladov), z ktorých ÚRSO vychádzal pri určení cien za vodné a stočné v roku 2017.

Z dôvodu zvýšenia množstva dodávanej pitnej vody o 255 683 metrov kubických sa podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zvýšila spotreba elektrickej energie na čerpacích a prečerpávacích staniciach pitnej vody.

Foto: SEVAK, a. s.

Okrem toho vodárenská spoločnosť pripomína, že došlo aj k podstatnému navýšeniu nákladov dodávateľské opravy na vodovodoch Žilina – Hájik, Teplička nad Váhom a na vodovode Žilina – Dolné Rudiny.

Narástli aj osobné náklady

Nárast nákladov bol však zaznamenaný aj v oblasti služieb vodární, a to najmä v nákladoch na pravidelné revízie čerpacích staníc.

ÚRSO v cenovom rozhodnutí vysvetľuje, že pri odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou sa zvýšili poplatky za vypúšťanie odpadových vôd, čo predstavuje plnenie povinností podľa zákona o vodách.

Navýšenie cien stočného odôvodnila vodárenská spoločnosť aj tým, že náklady narástli aj v oblasti opráv čistiarní odpadových vôd nad 5-tisíc eur, čerpadiel, kompresorov a plynového hospodárstva. Narástli však aj osobné náklady.

Rodiny si priplatia ročne o 7 eur naviac

Severoslovenské vodárne a kanalizácie takisto vyhodnotili vplyv navrhovaného zvýšenia cien za vodné a stočné.

Podľa nich pri úhrade za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody predstavuje celkový nárast nákladov pre priemernú slovenskú rodinu 6,19 eur bez DPH na jeden rok. Po pripočítaní dane z pridanej hodnoty sa suma vyšplhá na 7,43 eur na rok.

Keď porovnáme súčasnú cenu za vodné a stočné s predchádzajúcim cenovým obdobím, ktoré malo platiť od júla 2018 do 31. decembra 2021, zistíme, že cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sa zvýšila o 0,0395 eur na jeden meter kubický.

Foto: SEVAK, a. s.

V prípade ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zase došlo k navýšeniu o 0,0333 eur za rovnaký objem vody.

Novým cenovým rozhodnutím sa tak Severoslovenské vodárne a kanalizácie dostali medzi časť vodárenských spoločností v priemere s vyššími cenami za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom aj za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Oznam Severoslovenských vodární a kanalizácií o nových cenách si môžete stiahnuť tu.

Ak sa chcete oboznámiť s celým znením rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, nájdete ho na nasledujúcom odkaze.


Mohlo by vás zaujímať

Špeciálne nanofiltračné membrány odstraňujú arzén a olovo z priemyselných odpadových vôd

Špeciálne nanofiltračné membrány odstraňujú arzén a olovo z priemyselných odpadových vôd

Okrem vysokej účinnosti prinášajú aj iné výhody.

Tvrdá voda je v 82 % okresov Slovenska. Výhodným riešením sú vodné filtre

Tvrdá voda je v 82 % okresov Slovenska. Výhodným riešením sú vodné filtre

Tvrdá voda skracuje životnosť domácich spotrebičov. Odpoveďou na vodný kameň sú vodné filtre.

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.