NKÚ spochybnil privatizáciu Infra Services. Poukázal aj na ďalšie problémy v BVS | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

NKÚ spochybnil privatizáciu Infra Services. Poukázal aj na ďalšie problémy v BVS

Podľa úradu hrozí viacerým vodárenským spoločnostiam privatizácia, čo by v konečnom dôsledku mohlo ohroziť bezpečnosť dodávky pitnej vody.

NKÚ spochybnil privatizáciu Infra Services. Poukázal aj na ďalšie problémy v BVS

Foto: Fotolia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa aj v tomto roku pozrel na to, ako hospodária jednotlivé vodárenské spoločnosti.

Už vlani poukázal na mnohonásobné predraženia tovarov a prác vo viacerých slovenských vodárňach, pričom upozornil, že len v časti kontrolovaných položiek sa mohlo ušetriť najmenej 3,5 milióna eur. Najvyššie cenové rozdiely boli pritom zistené v Severoslovenských vodárňach a kanalizáciách.

V roku 2018 tiež úrad poukázal na nízku pripojiteľnosť na kanalizáciu, ktorá bola v porovnaní s plánovanou hodnotou splnená len na 50,20 %. Išlo teda o nesplnený ukazovateľ.

Z vody chcú urobiť komerčný produkt, tvrdí úrad

Vodárenské spoločnosti sa nevyhli kontrole ani v roku 2019. Tohtoročná kontrola bola zameraná na dve vodárenské spoločnosti – Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS) a Turčiansku vodárenskú spoločnosť (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Hneď na začiatku NKÚ zdôrazňuje, aké dôležité je ponechať správu vodární výlučne v rukách obcí a miest, keďže súkromné osoby nemusia prihliadať na verejný záujem.

„Pomerne skoro po založení týchto spoločností sa začali prejavovať aktivity, výsledkom ktorých bola snaha obmedziť vplyv miest a obcí na situáciu v tomto sektore. Neustále sa objavujú pokusy urobiť z vody komerčný produkt, majetkovo preniknúť do sektoru verejnej služby s vodou či obmedzovať prístup k informáciám o fungovaní tejto verejnej služby,“ zdôrazňuje úrad.

Verejný záujem môže byť ohrozený

Cieľom kontroly bolo podľa NKÚ SR bolo poukázať na problémy a riziká, ktoré vyplývajú z existujúcej právnej formy týchto spoločností pri napĺňaní verejného záujmu.

Úrad zároveň pripomína, že problémom je aj nedostatočná a nejednoznačná legislatíva, ktorá upravuje pôsobenie spoločností vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.

Foto: BVS

„Kontrola na príklade uvedených vodárenských spoločností, najmä však BVS, poukazuje na viaceré problémy a riziká napĺňania verejného záujmu v pôsobení vodárenských spoločností. Niektoré zistenia sú špecifické pre kontrolované spoločnosti, ale viaceré problémy sú aktuálne pre celý vodárenský sektor,“ dodáva úrad.

Nevýhodná zmluva s Infra Services

Podľa NKÚ SR sa v BVS už viac ako desať rokov pokúša súkromný sektor – raz skryto, inokedy otvorene – preniknúť do verejného vodárenského sektora.

Ako ukážkový prípad uvádza uzatvorenie obchodne a ekonomicky nevýhodnej rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb s dcérskou spoločnosťou Infra Services, ako aj získanie 49-percetného podielu súkromným investorom v tejto firme.

BVS tak podľa úradu stratila riadiaci vplyv nad strategickými obchodnými záležitosťami spoločnosti Infra Services, a to aj napriek majoritnému podielu v dcérskej spoločnosti.

„Zároveň BVS preniesla, v rozpore so zákonom, na dcérsku spoločnosť prevádzkovú činnosť, ktorú v čase založenia tejto spoločnosti mohla vykonávať iba osoba, ktorá mala na to oprávnenie a tou osobou bola iba materská spoločnosť a nie jej dcéra,“ dodáva NKÚ SR s tým, že ide o porušenie zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Dôvodom je práve vykonávanie údržby spoločnosťou Infra Services aj BIONERGY, ktoré nemali živnostenské oprávnenie na ich prevádzkovanie a nespĺňali náležitosti spomenutej legislatívy, ako je napríklad právny vzťah k infraštruktúre, ani potrebný počet odborne spôsobilých osôb.

Úrad tiež zdôrazňuje, že rozhodnutím dvoch najväčších akcionárov možno dosiahnuť prevoditeľnosť akcií BVS mimo verejného sektora.

Kontrolóri však upozornili aj na druhé riziko, keď stanovy BVS neriešia obmedzenie použitia akcií vlastníkmi ako predmet záložného práva za úvery od súkromnej spoločnosti.

Tržby BVS rastú pomaly

NKÚ SR zároveň zdôrazňuje, že zmluva má charakter exkluzivity. V praxi to znamená, že BVS je, pod hrozbou sankcií, povinná objednať si predmetné služby len od Infra Services.

Tá ich však môže dodávať aj subdodávateľsky s fixnou 10-percentnou prirážkou, a to bez ohľadu na mieru pridanej hodnoty.

V rokoch 2013 až 2018 rástli tržby BVS oveľa pomalšie ako tržby jej dcérskych spoločností. Kým nárast tržieb BVS za sledované obdobie bol približne 8,6 %, v Infra Services bol takmer 40 % a v BIOENERGY bol na úrovni 33 %.

Porovnanie tržieb / Foto: NKÚ (výročné správy spoločností)

Za to isté obdobie zároveň poklesol zisk BVS, teda peniaze, ktoré majú byť zdrojom rozvoja spoločnosti alebo príjmom obcí v podobe dividend, a to až o 73 %.

K poklesu zisku však došlo aj v spoločnosti Infra Services. Ten bol v tomto prípade nižší – 42 %. V spoločnosti BIOENERGY sa, naopak, zisk za dané obdobie strojnásobil.

V rentabilite zaostáva

Podľa NKÚ SR sa nevýhodnosť presunu činností na dcérske spoločnosti zreteľne prejavuje prostredníctvom ukazovateľa rentability nákladov (pomer zisku k nákladom), ktorý je ukazovateľom efektívnosti činnosti organizácie.

V BVS je tento indikátor výrazne nižší ako v dcérskych spoločnostiach. Kým Infra Services v roku 2018 na 100 eur vynaložených nákladov dosiahla 3,71 eur zisku a BIONERGY mala zisk 2,60 eur, BVS dosiahla len 0,63 eur zisku.

Je teda jasne viditeľné, že ziskovejšie činnosti vykonávajú dcérske spoločnosti a menej ziskové zostali v BVS.

Foto: NKÚ (výročné správy spoločností)

„Členovia predstavenstva BVS uzatvorením zjavne nevýhodnej rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb, nepostupovali v súlade s Obchodným zákonníkom, nehájili záujmy spoločnosti a jej akcionárov, ale uprednostnili záujmy tretích osôb,“ zdôrazňuje úrad.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Sumček čierny sa dostal na európsky zoznam invazívnych druhov, zo slovenského zoznamu vypadol

Sumček čierny sa dostal na európsky zoznam invazívnych druhov, zo slovenského zoznamu vypadol

Ryba v slovenských riekach nemá prirodzeného predátora.

Vedci predstavujú vylepšenú technológiu získavania pitnej vody z hmly

Vedci predstavujú vylepšenú technológiu získavania pitnej vody z hmly

Výskumníkom sa podarilo zdokonaliť metódu zachytávania vody z hmly tak, že sa voda zároveň čistí od polutantov obsiahnutých v atmosfére.

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov

Mikroplasty by sa z vody dali odstraňovať pomocou pilín, tvrdia výskumníci. V testoch filter obstál vynikajúco.