Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Slovensku chýbajú decentralizované riešenia aj vyššia vymožiteľnosť práva v oblasti vôd

Ak chce Slovensko zvýšiť dostupnosť sanitácie a pitnej vody a efektívnejšie sa prispôsobiť zmene klímy, musí preklenúť rozpor medzi centralizovanými a decentralizovanými riešeniami.

Slovensku chýbajú decentralizované riešenia a prírode blízke technológie

Foto: Depositphotos

V článku sa dozviete:

  • na čo by sa malo zamerať Slovensko v odkanalizovaní,
  • aká účinná je adaptačná stratégia Slovenska na zmenu klímy,
  • prečo akcent na protipovodňové opatrenia nestačí,
  • aké problémy spôsobuje rozpor medzi centralizovanými a decentralizovanými riešeniami,
  • akú rolu v adaptácii na zmenu klímy zohrávajú samosprávy,
  • čo komplikuje zlepšenie kvality vodných tokov na Slovensku.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je prvá národná monitorovacia správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v období od júla 2018 do apríla 2020 (odkaz na celú správu nájdete na konci článku). Pripomienkovať je možné do 20. mája.

„Mechanizmus pravidelného monitorovania pokroku v implementácii národných priorít Agendy 2030 a najmä jeho závery predstavujú základný podklad pre dlhodobé strategické plánovanie udržateľného rozvoja Slovenskej republiky,“ uvádza sa v dokumente.

Slovensko si stanovilo šesť národných priorít implementácie Agendy 2030, ktoré majú súhrnne prispievať k plneniu sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Jednou z priorít je práve smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, ale aj zabezpečenie udržateľných sídel, regiónov a krajiny v kontexte zmeny klímy.

Staviť treba na decentralizované riešenia

Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je v roku 2020 z hľadiska prístupu k pitnej vode a sanitácii dôležité najmä spracovanie Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027.

Foto: Pixabay

Úrad je presvedčený, že do plánu bude potrebné zapracovať opatrenia a nástroje, ktoré by zabezpečili dostupnosť sanitácie a pitnej vody v riedko osídlených a odľahlých oblastiach, a to aj vrátane využitia decentralizovaných riešení či prírode blízkych technológií.

„Súčasná prax však tieto opatrenia a technológie do veľkej miery ignoruje,“ zdôrazňuje dokument.

Nová adaptácia priniesla komplexnejšie opatrenia

V hodnotiacej správe sa takisto uvádza, že zásadným negatívnym vplyvom klimatickej zmeny na Slovensku je v súčasnosti sucho.

„Sucho sa stáva podstatným meteorologickým fenoménom na Slovensku a predstavuje preto prioritnú tému v adaptačných stratégiách, ako aj strategických a koncepčných materiáloch vodného hospodárstva,“ konštatuje ďalej ÚPPVII.

V roku 2018 bola aktualizovaná stratégia adaptácie SR na zmenu klímy. V porovnaní s adaptačnou stratégiou SR z roku 2014 prináša viaceré zmeny.

V staršej verzii stratégie sa totiž problematika sucha objavuje všeobecne v popise trendov a v malej miere vo vybraných opatreniach.

V aktualizácii z roku 2018 sú podľa ÚPPVII na sucho zamerané komplexné opatrenia, a to aj vrátane revitalizácie biotopov dôležitých pre udržiavanie vody v krajine a agro-environmentálnych klimatických schém.

Akcent na protipovodňové opatrenia nestačí

Ministerstvo životného prostredia v roku 2018 prijalo akčný plán Hodnota je voda, ktorý má takisto komplexne riešiť problematiku sucha.

„Dokument je signálnom, že sa adaptačná politika posúva smerom od úzkeho zamerania na protipovodňové opatrenia, smerom ku komplexnému hospodáreniu s vodou v krajine,“ uvádza sa v hodnotiacej správe.

Opatrenia sa zameriavajú tak na technické oblasti, ako je sústava závlahových kanálov a meliorácií, ako aj na reformu prístupov k obhospodarovaniu pôdy a lesa. V neposlednom rade sa venujú aj zabezpečeniu schopnosti krajiny zadržiavať vodu prostredníctvom prírode blízkych opatrení.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu tiež pripomína, že v rámci cyklu vodného plánovania sa v roku 2019 začal proces tvorby Koncepcie revitalizácie vodných tokov.

Tá sa má stať zásadným dokumentom pre realizáciu opatrení, ktoré budú zvyšovať schopnosť krajiny zadržiavať vodu.

Rozpor medzi centralizovanými a decentralizovanými riešeniami pretrváva

V hodnotiacej správe je zároveň zdôraznené, že v oblasti vodného hospodárstva naďalej pretrváva rozpor vo sfére riešenia zadržiavania vody medzi technickými opatreniami, ako sú vodné nádrže, a prírode blízkymi opatreniami v krajine.

V praxi ide teda v podstate o rozpor medzi centralizovanými a decentralizovanými riešeniami. Podľa úradu je problematické aj rozdelenie kompetencií medzi evnirorezort, ktorý má na starosti vodné toky a vodné stavby, a agrorezortom, ktorý má v kompetencii poľnohospodársku a lesnú pôdu.

„Tento problém sa ukázal ako zásadný aj pri podpore protipovodňových a adaptačných opatrení z EŠIF, kde sa nepodarilo zabezpečiť synergiu a komplementaritu medzi operačným programom Kvalita životného prostredia a Programom rozvoja vidieka,“ zdôrazňuje hodnotiaca správa.

O vodozádržné opatrenia je záujem

Úrad však pozitívne hodnotí fakt, že v roku 2019 bola posilnená alokácia na vodozádržné opatrenia v intraviláne obcí.

Dopyt po opatreniach je pomerne vysoký. Podľa ÚPPVII ide o znamenie, že obce začínajú systematicky myslieť na riešenie dôsledkov zmeny klímy, predovšetkým prehrievania prostredia, nedostatku vody či zvyšujúcej sa spotreby energie.

Foto: Depositphotos

„Stále však pretrváva nedostatok kvalifikovaných projektantov komplexných adaptačných opatrení,“ dodáva sa v správe.

Vzhľadom na zvýšený dopyt je tiež vyhlásená nová výzva OP KŽP na vodozádržné opatrenia v extraviláne, a to mimo vodných tokov v zastavanom území.

Takéto iniciatívy úrad hodnotí ako dôležitý posun v prístupe k adaptácii v urbanizovanej krajine, ktorý je spojený s presunom prostriedkov z protipovodňových opatrení na vodných tokoch do krajiny.

Posvietiť si treba aj na územné plánovanie

V kontexte realizácie vodozádržných a adaptačných opatrení je však dôležité mať na zreteli aj iné oblasti.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Poľnohospodárstvo je pritom dôležitým zdrojom znečistenia vôd. Štatistiky ukazujú, že spotreba pesticídov na Slovensku kolíše a často medziročne narastá.

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

Nápady je možné zasielať do konca leta.

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Vedci varujú, že časom by mohla nastať ekologická katastrofa.