INNOGY
INNOGY
INISOFT

Pozvánka na konferencu: 50. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Jubilejná konferencia o vodnom hospodárstve v priemysle sa uskutoční 12. – 14. novembra 2018 v hoteli SITNO Forest Resort vo Vyhniach. Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Pozvánka na konferencu: 50. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Témy konferencie:

 • Nová legislatíva v oblasti vodného hospodárstva
 • Nové trendy pri nakladaní s vodami
 • Nové technológie v úprave a čistení vôd
 • Využívanie dažďových vôd v priemyselných podnikoch
 • Prevádzka a ekonomika vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch
 • Prevencia, náprava a postihy v prípadoch environmentálnych škôd

ODBORNÝ PROGRAM


Pondelok 12. november 2018

13.00 – 18.00 | Registrácia účastníkov

14.00 – 17.00

 • Exkurzia trasa 1 – vodárenská nádrž Rozgrund s úpravňou vody, vstup o 14.00 hod.
 • Exkurzia trasa 2 – vodné hospodárstvo pivovaru Steiger, vstupy o 14.00*, 15.00*, 16.00* (*počet účastníkov na jeden vstup je limitovaný )

17.30 | Prestávka na večeru

18.30 | Ing. D. Voleský, technický riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š.p.

 • Prezentácia projektov „Inovácia a modernizácia plavebných komôr stupňa Gabčíkovo” a “DaReM - Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj”, ktoré sú spolufinancované z Nástroja na prepájanie Európy - CEF Transport

19.00 | Zmeny na úseku environmentálnej legislatívy

 • Panelová diskusia moderovaná Ing. A. Marčekovou, hlavnou inšpektorkou Útvaru inšpekcie ochrany vôd SIŽP, za účasti:
 • Ing. A. GAÁLOVÁ, riaditeľka Odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR
 • Ing. K. JANKOVIČOVÁ, riaditeľka Odboru integrovanej prevencie, MŽP SR
 • Ing. F. MACHÁČEK, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, MŽP SR
 • Ing. M. DOMČEKOVÁ, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra OIOV
 • Ing. C. BURDA, SIŽP, ÚÚIPK Bratislava

Pozrite si fotogalériu z konferencie v roku 2017Utorok 13. november 2018

08.30 | Otvorenie konferencie

08.35 | Ing. J. HÉTHARŠI, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

 • 50. rokov konferencie

08.55 | Ing. L. SÓLYMOS, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR

 • Slávnostný príhovor
 • Príhovor čestných hostí

09.35 | prof. Ing. Š. STANKO, PhD., prorektor STU v Bratislave

 • 65. rokov Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva

09.50 | Prestávka

10.10 | Vodné hospodárstvo vo významných priemyselných podnikoch za uplynulých 50 rokov

 • Ing. P. GULIŠ , ochrana životného prostredia, Slovnaft , a.s. Bratislava
 • Ing. M. BUGIS, koordinátor prevádzky VH, U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. M. MARKOVÁ, PhD., ved. OŽP (SFU-1) Volkswagen Slovakia, a.s.
 • Ing. M. NOVÁKOVÁ, vedúca tímu environmentu ZSDis, a.s. Bratislava
 • Ing. M. ŤAHÚŇOVÁ, vedúca odb. OŽP ZSNP, a.s. Žiar n/Hronom

11.10

 • Odovzdanie ocenení pri príležitosti jubilejnej 50. konferencie vodohospodárov v priemysle a pri príležitosti 65. výročia založenia Katedry ZEI Stavebnej fakulty STU v Bratislava

11.50

 • Ing. V. NOVÁK, generálny riaditeľ Sekcie vôd, MŽP SR Bratislava | Výzvy vodného hospodárstva SR
 • Ing. F. MACHÁČEK, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, MŽP SR Bratislava | Zákon o odpadoch

12.30 | Prestávka na obed

13.45

 • Ing. A. GAÁLOVÁ, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR | Zmeny v legislatíve vodného hospodárstva
 • Ing. J. ŠKULTÉTY, CSc., riaditeľ odboru politiky zmeny klímy, MŽP SR Bratislava | Adaptácia na zmenu klímy – inovácie v priemysle a niektoré finančné otázky
 • RNDr. P. FAŠKO, CSc., Mgr. L. MARKOVIČ, Mgr. J. PECHO, SHMÚ, Odbor Klimatologická služba | Klimatická zmena - jej prejavy a dôsledky na Slovensku
 • Ing. D. ĎURKOVIČOVÁ, Ing. L. MRAFKOVÁ, PhD., SHMÚ | Legislatívne zmeny v oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov a ich aplikácia v praxi
 • Doc. Ing. J. BOŽÍKOVÁ, PhD., riaditeľka IKŽ, MZ SR Bratislava, Ing. L. LÁSKOVÁ, IKŽ, MZ SR Bratislava, Ing. K. GALBOVÁ, Katedra ZEI SvF STU Bratislava | Legislatívne obmedzenia pri tvorbe kúpeľného prostredia

15.30 | Prestávka

15.50

 • Ing. K. PLOTĚNÝ, ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. K. KRATOCHVÍL, ASIO-SK, s.r.o. | Voda a úspory provozních nákladů – tipy II
 • Ing. A. HORVATH (SRN) | Riešenie zrážkových vôd v priemyselných podnikoch
 • Dipl. Eng. F. BAASS, project leader Grimm&Wulff (SRN) | Čistenie priesakovej vody reverznou osmózou - technológia Klarwin
 • Ing. P. BELICA, CSc., Ing. P. HUCKO, CSc., Ing. M. MIHALÍKOVÁ, Ing. P. SLUGEŇ, VÚVH Bratislava | Aktuálny stav v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd vrátane pripojeného priemyslu v SR
 • Ing. M. BABINEC, riaditeľ energetiky, MONDI SCP Ružomberok | Od minulosti po súčasnosť - vývoj SČOV Hrboltová
 • Ing. M. KOZÁK, Ing. A. MIHALKOVÁ - U. S. Steel Košice, s. r. o. | Údržba záchytnej nádrže vodnej stavby pod Bukovcom
 • Ing. V. ŽÁK - Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. | Inovatívne materiály potrubí protipožiarnej ochrany

20.00 | Spoločenský večer


Streda 14. november 2018

8.30 | Interaktívne dopoludnie na tému - Mimoriadne situácie s dopadom na životné prostredie. Blok moderovaný Ing. Z. BALKOVOU, EKO-IN, Dvorníky

 • Ing. H. ČAJKOVÁ, riaditeľka Odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, MŽP SR | Priemyselné havárie a environmentálne škody – poznatky z praxe
 • plk. Ing. M. KERN, riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru | Trestnoprávna zodpovednosť a jej následky
 • plk. Mgr. A. BÁNOVSKÝ, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru riadenia hasičských jednotiek, Prezídium HaZZ, mjr. PaedDr. P. MAĎARI, odbor riadenia hasičských jednotiek, oddelenie odborných služieb, Prezídium HaZZ | Pripravenosť HaZZ pri povodniach - Technické prostriedky HaZZ napomáhajúce ochrane ŽP pri zdolávaní mimoriadnych udalostí
 • Ing. T. HORŇANOVÁ, Ing. J. CIMERMAN , SAŽP | Environmentálna škoda a jej riešenie
 • Slovenská asociácia poisťovní | Poistenie environmentálnych škôd
 • Ing. M. DOMČEKOVÁ – SIŽP, IŽP Bratislava stále pracovisko Nitra OIOV | Mimoriadne zhoršenia vôd pri doprave
 • V. PODMANICKÝ - SOSTEAM Slovakia, RNDr. M. CINGEL, Ing. T. KORBEĽ, Centrum nebezpečných vecí a prepravy DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., Bratislava | Odstraňovanie znečistenia pri dopravných nehodách
 • Ing. M. KOLAČAN, REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | Materiálne prostriedky používané pri mimoriadnych situáciách s dopadom na životné prostredie

13.30 Diskusia, záver konferencie


Odborný garant:

 • Ing. Július HÉTHARŠI, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Členovia prípravného výboru konferencie:

 • Ing. Zuzana BALKOVÁ, EKO-IN, Dvorníky
 • doc. Ing. Jarmila BOŽÍKOVÁ, PhD., MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Mikuláš BUGIS, U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter GULIŠ, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír HLAVAČKA, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel JECH, emeritný GR ASPEK
 • Ing. Andrej KASANA, PhD., Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Ing. Ivana MAHRÍKOVÁ, PhD., EUR ING, Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna MARČEKOVÁ, SIŽP Bratislava
 • Ing. Mária MARKOVÁ, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír NOVÁK, MŽP SR Bratislava
 • Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZSDis, a.s., Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona ŠKULTÉTYOVÁ, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam ŤAHÚŇOVÁ, ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel VIRÁG, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
 • Ing. Viliam VIŠACKÝ, CSc., emeritný vedecký tajomník VÚVH Bratislava
 • Ing. Helena ŽILOVÁ, LECOL, spol. s r.o., Rajec

Miesto a čas konania konferencie:

 • Hotel Sitno ****, Vyhne, Slovensko
 • 12.-14. november 2018

Termín prijímania prihlášok:

 • do 2. novembra 2018
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:
  Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD.
  DHI SLOVAKIA, s.r.o.
  Hattalova 12
  831 03 Bratislava
  e-mail: vanda.dubova@gmail.com
  tel.: +421 905 137 669

Prihláška a program:

Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Aké sú výhody domových ČOV?

Aké sú výhody domových ČOV?

Oproti žumpám sú to najmä ekologické a ekonomické výhody. Vyčistenú odpadovú vodu je možné používať na polievanie zelene a vysušený prebytočný kal zase do kompostu.

Kanalizačné poklopy z plastu sú ekologické a neškodia vozovke

Kanalizačné poklopy z plastu sú ekologické a neškodia vozovke

Jaroměřská firma, ktorá vyrába kanalizačné poklopy, sa môže ako jediná v EÚ medzi výrobcami z odboru pýšiť označením CE.

Ako správne vybrať zmäkčovač vody

Ako správne vybrať zmäkčovač vody

Existujú viaceré typy zmäkčovačov vody. My vám poradíme, ktorý je pre vás ten najvhodnejší.