Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: 54. konferencia vodohospodárov v priemysle

Ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka: 54. konferencia vodohospodárov v priemysle

Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch a na prevenciu, nápravu a postihy v prípadoch environmentálnych škôd.


Termín a miesto konania

 • 6. - 8. novembra 2023 /pondelok-streda/
 • Hotel Sitno, Vyhne

Odborný garant:

Ing. Július Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Členovia prípravného výboru:

 • Ing. Andrej Kasana, PhD., zástupca predsedu prípravného výboru konferencie
 • Ing. Vanda Dubová, PhD., tajomníčka prípravného výboru konferencie
 • Mgr., Ing. Zuzana Balková | EKO-IN, Dvorníky
 • RNDr. Anna Bohers, PhD., MŽP SR Bratislava
 • Ing. Mikuláš Bugis, U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Marcela Domčeková, PhD., SIŽP Bratislava
 • Ing. Peter Guliš, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Roman Havlíček, MŽP SR Bratislava
 • Ing. Vladimír Hlavačka, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel Jech, emeritný GR ASPEK
 • Ing. Lenka Lásková, MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Mgr. Art. Tamara Lesná, Environmentálny fond
 • Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna Marčeková, vodohospodár
 • Ing. Mária Marková, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Mária Nováková, ZSD, a.s., Bratislava
 • RNDr. Anna Patschová, PhD., VÚVH Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam Ťahúňová, Enviroservis, s.r.o., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel Virág, SVP, š.p., Bratislava

Program konferencie

6. 11. 2023 pondelok

15.00 - 18.00 h.
Registrácia účastníkov

15.30 h.
Otvorenie pondelkového diskusného fóra 54. konferencie vodohospodárov v priemysle

15.35 h.

 • Progres projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD Gabčíkovo | Ing. Ondrej Paštrnák, vedúci odboru investícií VDG a VDŽ, Vodohospodárska výstavba, š.p.

16.00 - 18.00 h.

 • Panelová diskusia zameraná na tému Smernica o priemyselných emisiách
  moderátori: RNDr. Anna Bohers, PhD. a Ing. Cyril Burda (obaja MŽP SR) za účasti Mgr. M. Bubeníkovej, PhD. (VÚVH) a RNDr. A. Patschovej, PhD. (VÚVH).

Témy a prezentujúci diskutujúci:

 • Nová smernica o priemyselných emisiách a Nariadenie o zriadení portálu priemyselných emisií (navrhnuté zmeny, rozšírené pôsobnosti a cirkulárna ekonomika prevádzok) | RNDr. Anna Bohers, PhD, poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru priemyselných emisií (integrovanej prevencie), MŽP SR
 • Závery o BAT | Ing. Cyril Burda, vedúci Centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT centra), MŽP SR
 • Priemysel verzus nové výzvy v monitorovaní látok vzbudzujúcich obavy | Mgr. Mária Bubeníková, PhD., RNDr. Anna Patschová, PhD., Ing. Katarína Chalupková, Mgr. Tamara Vranová, Dr. Peter Tarábek, Ing. Michal Kirchner, PhD., VÚVH Bratislava,
 • Opätovné využívanie vôd a možnosti jeho využitia v SR | Ing. Marianna Nagy CzÖlderová, PhD., RNDr. Tomáš Kratochvíl, Ing. Mária Dubcová, PhD., RNDr. Anna Patschová, PhD.VÚVH Bratislava

7. 11. 2023 utorok

8.30 h.

 • Otvorenie 54. konferencie vodohospodárov v priemysle | Ing. Július Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

8.40 - 10.20 h.

 • Implementácia koncepcie vodnej politiky do roku 2030 | Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR
 • Legislatívne zmeny a zavádzanie inovácií na SIŽP | Mgr. Ing. Ján Jenčo, generálny riaditeľ, SIŽP
 • Ochrana vody prostriedkami trestného práva v pôsobnosti Enviropolície | plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Úrad kriminálnej polície, Prezídium Policajného zboru
 • Činnosť Environmentálneho fondu | Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ, Environmentálny fond

10.20 - 10.45 h.
Prestávka

10.45 - 12.25 h.

 • Aktuálne zmeny legislatívy vo vodnom hospodárstve | Ing. Anna Gaálová, expertka pre vodohospodársku legislatívu
 • Novela zákona o priemyselných haváriách a o environmentálnych škodách | Ing. Henrieta Čajková, riaditeľka odboru environmentálnych rizíka biologickej bezpečnosti, MŽP SR
 • Skúsenosti s implementáciou smerniceo kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu | RNDr. Zuzana Valovičová, Ing. Klára Paganová, Odbor hygieny životného prostredia, ÚVZ SR
 • Revízia smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd vo vodárenskej praxi | Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností 

12.25 - 13.45 h.
Prestávka na obed

13.45 - 15.25 h,

 • Nová stavebná legislatíva v kontexte povoľovania vo vodnom hospodárstve, organizácia štátnej správy, postupy konania | Ing. Roman Skorka, generálny riaditeľ, Sekcia výstavby a vyvlastňovania, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
 • Návrhy zmien nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, v znení neskorších predpisov | Ing. Alena Bujnová, Ing. Pavel Virág, SVP, š.p., Bratislava
 • Nová právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia | Ing. Jarmila Hrubá, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Legislatívne plány, návrhy a aplikačná praxv oblasti odpadového a obehového hospodárstva | Mgr. Adriana Czímerová, PhD., Mgr. Jana Vilímová, Odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR 

15.25 - 15.45 h.
Prestávka

15.45 - 17.25 h.

 • Spracovanie a čistenie odpadov na vodných stavbách (deemulgačná a neutralizačná stanica) | Ing. Silvia Kližanová, Ing. Zuzana Kadíková, SIŽP, IŽP Žilina, odbor IPK
 • Implementácia Záverov o BAT do integrovaných povolení | Ing. Mária Petrová, vedúca odboru IPK, SIŽP, IŽP Banská Bystrica
 • Prípad nakladania s odpadmi pri„Sanácií závalového pásma Poráč - Rudňany“ | RNDr. Martin Petráš, Ing. Andrea Kubová, PhD. SIŽP, IŽP Žilina, odbor IOH
 • Mimoriadne zhoršenia kvality vôd spôsobené pri prevádzkovaní bioplynových staníc | Mgr. Martin Schabjuk, SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IOV 

19.30 h.
Spoločenský večer


8. 11. 2023 streda

8.30 - 9.45 h.

 • Zmeny v dotáciách Environmentálneho fondu na budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení | Ing. Marek Macík, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky, Environmentálny fond
 • Finančný program Európskej únie pre životné prostredie 2021-2027 | RNDr. Anna Bohers, PhD., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru priemyselných emisií (integrovanej prevencie), MŽP SR
 • Financovanie štrukturálnych projektov z fondov EÚ | Ing. Štefan Ilko, Prounion, a.s.

9.45 - 10.15 h.
Prestávka

10.15 - 12.00 h.

 • Odpadové teplo ako zdroj tepla v systémoch CZT | Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla
 • Efektívne riešenia z energetických auditov 2022 | Ing. Július Jankovský, PhD., Energetický audítor
 • Vplyv nedostatku vody na atómové elektrárne | Ing. Bronislava Uhnáková, PhD., SE, a.s., Elektrárne Mochovce
 • Zníženie energetickej náročnosti plynulou reguláciou dodávky priemyselnej vody pre potreby U. S. Steel Košice z hlavných zdrojov | Ing. Mikuláš Bugis, Ing. Marek Kozák, Vladimír Hegeduš, U. S. Steel Košice, s. r. o.

12.00 - 12.30 h.
Diskusia a záver konferencie


Organizačné pokyny:

 • Termín prijímania prihlášok: do 27. októbra 2023
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:

Ing. Vanda Dubová, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
tel.: +421 905 137 669
e-mail: vad@dhigroup.com; kópia na: vanda.dubova@gmail.com


Stiahnite si:

Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X