Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: 54. konferencia vodohospodárov v priemysle

Ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka: 54. konferencia vodohospodárov v priemysle

Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch a na prevenciu, nápravu a postihy v prípadoch environmentálnych škôd.


Termín a miesto konania

 • 6. - 8. novembra 2023 /pondelok-streda/
 • Hotel Sitno, Vyhne

Odborný garant:

Ing. Július Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Členovia prípravného výboru:

 • Ing. Andrej Kasana, PhD., zástupca predsedu prípravného výboru konferencie
 • Ing. Vanda Dubová, PhD., tajomníčka prípravného výboru konferencie
 • Mgr., Ing. Zuzana Balková | EKO-IN, Dvorníky
 • RNDr. Anna Bohers, PhD., MŽP SR Bratislava
 • Ing. Mikuláš Bugis, U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Marcela Domčeková, PhD., SIŽP Bratislava
 • Ing. Peter Guliš, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Roman Havlíček, MŽP SR Bratislava
 • Ing. Vladimír Hlavačka, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel Jech, emeritný GR ASPEK
 • Ing. Lenka Lásková, MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Mgr. Art. Tamara Lesná, Environmentálny fond
 • Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna Marčeková, vodohospodár
 • Ing. Mária Marková, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Mária Nováková, ZSD, a.s., Bratislava
 • RNDr. Anna Patschová, PhD., VÚVH Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam Ťahúňová, Enviroservis, s.r.o., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel Virág, SVP, š.p., Bratislava

Program konferencie

6. 11. 2023 pondelok

15.00 - 18.00 h.
Registrácia účastníkov

15.30 h.
Otvorenie pondelkového diskusného fóra 54. konferencie vodohospodárov v priemysle

15.35 h.

 • Progres projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD Gabčíkovo | Ing. Ondrej Paštrnák, vedúci odboru investícií VDG a VDŽ, Vodohospodárska výstavba, š.p.

16.00 - 18.00 h.

 • Panelová diskusia zameraná na tému Smernica o priemyselných emisiách
  moderátori: RNDr. Anna Bohers, PhD. a Ing. Cyril Burda (obaja MŽP SR) za účasti Mgr. M. Bubeníkovej, PhD. (VÚVH) a RNDr. A. Patschovej, PhD. (VÚVH).

Témy a prezentujúci diskutujúci:

 • Nová smernica o priemyselných emisiách a Nariadenie o zriadení portálu priemyselných emisií (navrhnuté zmeny, rozšírené pôsobnosti a cirkulárna ekonomika prevádzok) | RNDr. Anna Bohers, PhD, poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru priemyselných emisií (integrovanej prevencie), MŽP SR
 • Závery o BAT | Ing. Cyril Burda, vedúci Centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT centra), MŽP SR
 • Priemysel verzus nové výzvy v monitorovaní látok vzbudzujúcich obavy | Mgr. Mária Bubeníková, PhD., RNDr. Anna Patschová, PhD., Ing. Katarína Chalupková, Mgr. Tamara Vranová, Dr. Peter Tarábek, Ing. Michal Kirchner, PhD., VÚVH Bratislava,
 • Opätovné využívanie vôd a možnosti jeho využitia v SR | Ing. Marianna Nagy CzÖlderová, PhD., RNDr. Tomáš Kratochvíl, Ing. Mária Dubcová, PhD., RNDr. Anna Patschová, PhD.VÚVH Bratislava

7. 11. 2023 utorok

8.30 h.

 • Otvorenie 54. konferencie vodohospodárov v priemysle | Ing. Július Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

8.40 - 10.20 h.

 • Implementácia koncepcie vodnej politiky do roku 2030 | Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR
 • Legislatívne zmeny a zavádzanie inovácií na SIŽP | Mgr. Ing. Ján Jenčo, generálny riaditeľ, SIŽP
 • Ochrana vody prostriedkami trestného práva v pôsobnosti Enviropolície | plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Úrad kriminálnej polície, Prezídium Policajného zboru
 • Činnosť Environmentálneho fondu | Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ, Environmentálny fond

10.20 - 10.45 h.
Prestávka

10.45 - 12.25 h.

 • Aktuálne zmeny legislatívy vo vodnom hospodárstve | Ing. Anna Gaálová, expertka pre vodohospodársku legislatívu
 • Novela zákona o priemyselných haváriách a o environmentálnych škodách | Ing. Henrieta Čajková, riaditeľka odboru environmentálnych rizíka biologickej bezpečnosti, MŽP SR
 • Skúsenosti s implementáciou smerniceo kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu | RNDr. Zuzana Valovičová, Ing. Klára Paganová, Odbor hygieny životného prostredia, ÚVZ SR
 • Revízia smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd vo vodárenskej praxi | Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností 

12.25 - 13.45 h.
Prestávka na obed

13.45 - 15.25 h,

 • Nová stavebná legislatíva v kontexte povoľovania vo vodnom hospodárstve, organizácia štátnej správy, postupy konania | Ing. Roman Skorka, generálny riaditeľ, Sekcia výstavby a vyvlastňovania, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
 • Návrhy zmien nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, v znení neskorších predpisov | Ing. Alena Bujnová, Ing. Pavel Virág, SVP, š.p., Bratislava
 • Nová právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia | Ing. Jarmila Hrubá, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Legislatívne plány, návrhy a aplikačná praxv oblasti odpadového a obehového hospodárstva | Mgr. Adriana Czímerová, PhD., Mgr. Jana Vilímová, Odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR 

15.25 - 15.45 h.
Prestávka

15.45 - 17.25 h.

 • Spracovanie a čistenie odpadov na vodných stavbách (deemulgačná a neutralizačná stanica) | Ing. Silvia Kližanová, Ing. Zuzana Kadíková, SIŽP, IŽP Žilina, odbor IPK
 • Implementácia Záverov o BAT do integrovaných povolení | Ing. Mária Petrová, vedúca odboru IPK, SIŽP, IŽP Banská Bystrica
 • Prípad nakladania s odpadmi pri„Sanácií závalového pásma Poráč - Rudňany“ | RNDr. Martin Petráš, Ing. Andrea Kubová, PhD. SIŽP, IŽP Žilina, odbor IOH
 • Mimoriadne zhoršenia kvality vôd spôsobené pri prevádzkovaní bioplynových staníc | Mgr. Martin Schabjuk, SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IOV 

19.30 h.
Spoločenský večer


8. 11. 2023 streda

8.30 - 9.45 h.

 • Zmeny v dotáciách Environmentálneho fondu na budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení | Ing. Marek Macík, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky, Environmentálny fond
 • Finančný program Európskej únie pre životné prostredie 2021-2027 | RNDr. Anna Bohers, PhD., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru priemyselných emisií (integrovanej prevencie), MŽP SR
 • Financovanie štrukturálnych projektov z fondov EÚ | Ing. Štefan Ilko, Prounion, a.s.

9.45 - 10.15 h.
Prestávka

10.15 - 12.00 h.

 • Odpadové teplo ako zdroj tepla v systémoch CZT | Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla
 • Efektívne riešenia z energetických auditov 2022 | Ing. Július Jankovský, PhD., Energetický audítor
 • Vplyv nedostatku vody na atómové elektrárne | Ing. Bronislava Uhnáková, PhD., SE, a.s., Elektrárne Mochovce
 • Zníženie energetickej náročnosti plynulou reguláciou dodávky priemyselnej vody pre potreby U. S. Steel Košice z hlavných zdrojov | Ing. Mikuláš Bugis, Ing. Marek Kozák, Vladimír Hegeduš, U. S. Steel Košice, s. r. o.

12.00 - 12.30 h.
Diskusia a záver konferencie


Organizačné pokyny:

 • Termín prijímania prihlášok: do 27. októbra 2023
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:

Ing. Vanda Dubová, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
tel.: +421 905 137 669
e-mail: vad@dhigroup.com; kópia na: vanda.dubova@gmail.com


Stiahnite si:

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

53. ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja.

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Pri upratovaní z Hrona vytiahli množstvo plastov, ale aj kočík a bicykel. K čisteniu rieky sa pridali pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, ktorá sa špecializuje na nakladanie s odpadom.

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Kľúčom k využitiu zrážkovej vody je jej uskladnenie v nádržiach.