Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na 53. konferenciu vodohospodárov v priemysle

53. ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja.

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.


Termín a miesto konania

 • 7. - 9. novembra 2022 /pondelok-streda/
 • Hotel Sitno****, Vyhne

Odborný garant:

 • Ing. Július Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Členovia prípravného výboru:

 • Mgr., Ing. Zuzana Balková | EKO-IN, Dvorníky
 • Ing. Peter Belica, CSc. | VÚVH Bratislava
 • doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. | MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Mikuláš Bugis | U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Vanda Dubová, PhD. | DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter Guliš | Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Roman Havlíček | MŽP SR Bratislava
 • Ing. Vladimír Hlavačka, PhD. | EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel Jech | emeritný GR ASPEK
 • Ing. Andrej Kasana, PhD. | Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Mgr. Art. Tamara Lesná | SIŽP + Environmentálny fond
 • Ing. Ivana Mahríková, PhD. | EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna Marčeková | vodohospodár
 • Ing. Mária Marková, PhD. | Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Mária Nováková | ZSD, a.s., Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. | Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam Ťahúňová | ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel Virág | SVP, š.p., Bratislava

Program konferencie

7. november 2022 pondelok

15.00 - 18.00 h.
Registrácia účastníkov

17.00 h.

 • Progres projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD Gabčíkovo | Ing. Ondrej Paštrnák, vedúci odboru investícií VDG a VDŽ, Vodohospodárska výstavba š.p.

17.20 h.
Panelová diskusia zameraná na tému priemyselných emisií

 • Moderátor: Ing. C. Burda; spoluúčasť: Ing. A. Gaálová (MŽP SR) a Mgr. Ing. J. Jenčo (SIŽP)

Prezentujúci a diskutujúci:

 • RNDr. Anna Bohers, PhD., odbor integrovanej prevencie & BAT Centrum, MŽP SR
  Nová smernica o priemyselných emisiách
 • Ing. Cyril Burda, odbor integrovanej prevencie & BAT Centrum, MŽP SR
  Čo je nové v problematike priemyselných emisií

8. november 2022 utorok

8.30 h.

 • Otvorenie 53. konferencie vodohospodárov v priemysle | Ing. Július Hétharši, CSc.,predseda prípravného výboru konferencie

8.35 - 10.30 h.

 • Strategické a plánovacie dokumenty vo vodnom hospodárstve | Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd,MŽP SR
 • Informácia o zmenách v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva | Ing. Anna Gaálová, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR
 • NV SR č. 66/2022 Z.z. , ktorým sa novelizuje NV SR č. 174/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu
 • Zmeny v zákone o odpadoch (novela k stavebným odpadom) a nová vykonávacia vyhláška | Mgr. Rastislav ZAMBOJ, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva, MŽP SR

10.15 - 10.45 h.
Prestávka

10.45 - 12.30 h.

 • Uplatňovanie legislatívnej a environmentálnej zodpovednosti v praxi | Ing. Henrieta Čajková, riaditeľka odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, MŽP SR
 • Zelené obstarávanie zamerané na vodné hospodárstvo | Richard Švirk, riaditeľ odboru koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti, MŽP SR
 • Informácie o zmenách v legislatíve odpadov a obehového hospodárstva | Ing. Viera Špalková, PhD., riaditeľka odboru obehového hospodárstva, MŽP SR
 • Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na ďalšie roky | RNDr. Marián Kostolányi, riaditeľ odboru environmentálnej geológie, MŽP SR
 • Financovanie nízkouhlíkatých opatrení v priemyselných podnikoch | Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru, SIEA Bratislava

12.30 - 13.45 h.
Prestávka na obed

13.45 - 15.25 h.

 • Smernica EÚ o vode určenej na ľudskú spotrebu - súhrnná informácia o nových požiadavkách smernice a jej dopadov | RNDr. Zuzana Valovičová, Ing. Klára Paganová, ÚVZ SR, Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Anna Vajíčeková, PhD., VÚVH Bratislava
 • Cenová regulácia vo vodárenstve v regulačnom období 2023-2027 | Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností
 • Výzvy na dotácie súvisiace s vodným hospodárstvom (budovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV) | Ing. Marek Macík, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky EF, Mgr. Ľubica Flamíková, vedúca odboru environmentálnej podpory II. EF
 • Revízia zraniteľných oblastí v SR v kontexte NV SR č. 62/2022 Z.z. | Ing. Roman Cibulka,  Ing. Elena Rajczyková, CSc., Ing. Lenka Sumegová, PhD., VÚVH Bratislava; RNDr. Andrea Májovská, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Revízia ochrany prírodných liečivých a minerálnych zdrojov | doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., RNDr. Martina Juráková, PhD., Ing. Lenka Lásková, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, MZ SR, Bratislava

15.25 - 15.45
Prestávka

15.45 - 17.45 h.

 • Ochrana vôd prostredníctvom novej environmentálnej polície | plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, úrad kriminálnej polície, Prezídium Policajného zboru
 • Koncepcia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti v rámci ochrany vôd | Mgr. Ing. Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP
 • Praktické skúsenosti pri schvaľovaní havarijných plánov | Ing. Marcela Domčeková, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV
 • Cezhraničný pohyb odpadov | RNDr. Patrik Kubis, SIŽP, IŽP Košice, odbor IOH; RNDr. Martin Petráš, SIŽP, IŽP Žilina, odbor IOH
 • Odkaliská v režime zákona IPKZ | Ing. Mária Petrová, SIŽP, IŽP Banská Bystrica, vedúca odboru IPK
 • Vodný zákon a lyžiarske strediská | Ing. Gabriela Ganse, SIŽP, IŽP Žilina, vedúca OIOV

19.00 h.
Spoločenský večer

Predplatné Voda-portal.sk

9. november 2022 streda

8.30 - 9.50 h.

 • Zhodnotenie vypúšťaných priemyselných odpadových vôd v SR | Ing. Jana Škôrňová, Ing. Lea Mrafková, PhD., Ing. Adriana Korpicsová, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Hodnotenie rizika a stavu útvarov podzemných vôd SR verzus zdroje znečistenia podzemných vôd | RNDr. Anna Patschová, PhD., Mgr. Mária Bubeníková, PhD., Mgr. Vladimír Chudoba, PhD., Mgr. Katarína Kučerová, PhD., VÚVH Bratislava
 • Reorganizácia SVP, š.p. a jej vplyv na priemyselné podniky | Ing. Pavel Virág, SVP, š.p., Bratislava
 • Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd v podmienkach SVP š.p. Povodie Hrona, odštepný závod | Ing. Elena Pašerbová, Mgr. Jana Patrášová, SVP, š.p., OZ Povodie Hrona

9.50 - 10.20 h.
Prestávka

10.20 - 13.00 h.

 • Kapacita nízkopotenciálnej energie v lokalite a možnosti jej využívania producentami a spotrebiteľmi pre potreby zásobovania teplom | Ing. Július Jankovský, PhD., Energetický audítor
 • Úspora prevádzkových nákladov na ČOV | Ing. Werner Frank, Ekoservis Slovensko, s.r.o.
 • Riadenie vodného hospodárstva v spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. a príklady zrealizovaných projektov pre zefektívnenie čistenia odpadových vôd | Ing. Martin Drozd, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.; Ing. Peter Sedmák, Sloveo, a.s.
 • Vodní audity jako nástroj pro konkrétní kroky v udržitelnosti průmyslu | Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r. o., Brno
 • Možnosti zníženia nákladov vo vodnom hospodárstve priemyselných podnikov | Ing. Vladimír Hlavačka, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Posanačný monitoring Haldového hospodárstva v hutníckom kombináte | Ing. Agáta Mihalková , Ing. Miloš Fodor - U. S. Steel Košice, s. r. o.
 • Sanácia environmentálnej záťaže; Dočasné odkalisko ENO - vybudovanie reakčnej bariéry | Mgr. Petra Reháková, Slovenské elektrárne, a.s.

13.00 h.
Záver konferencie


Organizačné pokyny:

 • Termín prijímania prihlášok: do 28. októbra 2022
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:

Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD.
DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
tel.: +421 905 137 669
e-mail: vad@dhigroup.com; kópia na: vanda.dubova@gmail.com


Stiahnite si:
 

Mohlo by vás zaujímať

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Pri upratovaní z Hrona vytiahli množstvo plastov, ale aj kočík a bicykel. K čisteniu rieky sa pridali pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, ktorá sa špecializuje na nakladanie s odpadom.

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Kľúčom k využitiu zrážkovej vody je jej uskladnenie v nádržiach.

Čo vám v lete mohlo ujsť. Tu je päť najčítanejších textov o vodách za júl a august

Čo vám v lete mohlo ujsť. Tu je päť najčítanejších textov o vodách za júl a august

Rezonovali najmä vodárenské témy, ale aj personálne zmeny v štátnom podniku.