Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

53. ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja.

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.


Termín a miesto konania

 • 7. - 9. novembra 2022 /pondelok-streda/
 • Hotel Sitno****, Vyhne

Odborný garant:

 • Ing. Július Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Členovia prípravného výboru:

 • Mgr., Ing. Zuzana Balková | EKO-IN, Dvorníky
 • Ing. Peter Belica, CSc. | VÚVH Bratislava
 • doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. | MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Mikuláš Bugis | U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Vanda Dubová, PhD. | DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter Guliš | Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Roman Havlíček | MŽP SR Bratislava
 • Ing. Vladimír Hlavačka, PhD. | EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel Jech | emeritný GR ASPEK
 • Ing. Andrej Kasana, PhD. | Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Mgr. Art. Tamara Lesná | SIŽP + Environmentálny fond
 • Ing. Ivana Mahríková, PhD. | EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna Marčeková | vodohospodár
 • Ing. Mária Marková, PhD. | Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Mária Nováková | ZSD, a.s., Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. | Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam Ťahúňová | ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel Virág | SVP, š.p., Bratislava

Program konferencie

7. november 2022 pondelok

15.00 - 18.00 h.
Registrácia účastníkov

17.00 h.

 • Progres projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD Gabčíkovo | Ing. Ondrej Paštrnák, vedúci odboru investícií VDG a VDŽ, Vodohospodárska výstavba š.p.

17.20 h.
Panelová diskusia zameraná na tému priemyselných emisií

 • Moderátor: Ing. C. Burda; spoluúčasť: Ing. A. Gaálová (MŽP SR) a Mgr. Ing. J. Jenčo (SIŽP)

Prezentujúci a diskutujúci:

 • RNDr. Anna Bohers, PhD., odbor integrovanej prevencie & BAT Centrum, MŽP SR
  Nová smernica o priemyselných emisiách
 • Ing. Cyril Burda, odbor integrovanej prevencie & BAT Centrum, MŽP SR
  Čo je nové v problematike priemyselných emisií

8. november 2022 utorok

8.30 h.

 • Otvorenie 53. konferencie vodohospodárov v priemysle | Ing. Július Hétharši, CSc.,predseda prípravného výboru konferencie

8.35 - 10.30 h.

 • Strategické a plánovacie dokumenty vo vodnom hospodárstve | Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd,MŽP SR
 • Informácia o zmenách v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva | Ing. Anna Gaálová, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR
 • NV SR č. 66/2022 Z.z. , ktorým sa novelizuje NV SR č. 174/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu
 • Zmeny v zákone o odpadoch (novela k stavebným odpadom) a nová vykonávacia vyhláška | Mgr. Rastislav ZAMBOJ, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva, MŽP SR

10.15 - 10.45 h.
Prestávka

10.45 - 12.30 h.

 • Uplatňovanie legislatívnej a environmentálnej zodpovednosti v praxi | Ing. Henrieta Čajková, riaditeľka odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, MŽP SR
 • Zelené obstarávanie zamerané na vodné hospodárstvo | Richard Švirk, riaditeľ odboru koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti, MŽP SR
 • Informácie o zmenách v legislatíve odpadov a obehového hospodárstva | Ing. Viera Špalková, PhD., riaditeľka odboru obehového hospodárstva, MŽP SR
 • Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na ďalšie roky | RNDr. Marián Kostolányi, riaditeľ odboru environmentálnej geológie, MŽP SR
 • Financovanie nízkouhlíkatých opatrení v priemyselných podnikoch | Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru, SIEA Bratislava

12.30 - 13.45 h.
Prestávka na obed

13.45 - 15.25 h.

 • Smernica EÚ o vode určenej na ľudskú spotrebu - súhrnná informácia o nových požiadavkách smernice a jej dopadov | RNDr. Zuzana Valovičová, Ing. Klára Paganová, ÚVZ SR, Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Anna Vajíčeková, PhD., VÚVH Bratislava
 • Cenová regulácia vo vodárenstve v regulačnom období 2023-2027 | Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností
 • Výzvy na dotácie súvisiace s vodným hospodárstvom (budovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV) | Ing. Marek Macík, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky EF, Mgr. Ľubica Flamíková, vedúca odboru environmentálnej podpory II. EF
 • Revízia zraniteľných oblastí v SR v kontexte NV SR č. 62/2022 Z.z. | Ing. Roman Cibulka,  Ing. Elena Rajczyková, CSc., Ing. Lenka Sumegová, PhD., VÚVH Bratislava; RNDr. Andrea Májovská, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Revízia ochrany prírodných liečivých a minerálnych zdrojov | doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., RNDr. Martina Juráková, PhD., Ing. Lenka Lásková, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, MZ SR, Bratislava

15.25 - 15.45
Prestávka

15.45 - 17.45 h.

 • Ochrana vôd prostredníctvom novej environmentálnej polície | plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, úrad kriminálnej polície, Prezídium Policajného zboru
 • Koncepcia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti v rámci ochrany vôd | Mgr. Ing. Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP
 • Praktické skúsenosti pri schvaľovaní havarijných plánov | Ing. Marcela Domčeková, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV
 • Cezhraničný pohyb odpadov | RNDr. Patrik Kubis, SIŽP, IŽP Košice, odbor IOH; RNDr. Martin Petráš, SIŽP, IŽP Žilina, odbor IOH
 • Odkaliská v režime zákona IPKZ | Ing. Mária Petrová, SIŽP, IŽP Banská Bystrica, vedúca odboru IPK
 • Vodný zákon a lyžiarske strediská | Ing. Gabriela Ganse, SIŽP, IŽP Žilina, vedúca OIOV

19.00 h.
Spoločenský večer

ELKOPLAST | Podzemné nádrže na vodu

9. november 2022 streda

8.30 - 9.50 h.

 • Zhodnotenie vypúšťaných priemyselných odpadových vôd v SR | Ing. Jana Škôrňová, Ing. Lea Mrafková, PhD., Ing. Adriana Korpicsová, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Hodnotenie rizika a stavu útvarov podzemných vôd SR verzus zdroje znečistenia podzemných vôd | RNDr. Anna Patschová, PhD., Mgr. Mária Bubeníková, PhD., Mgr. Vladimír Chudoba, PhD., Mgr. Katarína Kučerová, PhD., VÚVH Bratislava
 • Reorganizácia SVP, š.p. a jej vplyv na priemyselné podniky | Ing. Pavel Virág, SVP, š.p., Bratislava
 • Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd v podmienkach SVP š.p. Povodie Hrona, odštepný závod | Ing. Elena Pašerbová, Mgr. Jana Patrášová, SVP, š.p., OZ Povodie Hrona

9.50 - 10.20 h.
Prestávka

10.20 - 13.00 h.

 • Kapacita nízkopotenciálnej energie v lokalite a možnosti jej využívania producentami a spotrebiteľmi pre potreby zásobovania teplom | Ing. Július Jankovský, PhD., Energetický audítor
 • Úspora prevádzkových nákladov na ČOV | Ing. Werner Frank, Ekoservis Slovensko, s.r.o.
 • Riadenie vodného hospodárstva v spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. a príklady zrealizovaných projektov pre zefektívnenie čistenia odpadových vôd | Ing. Martin Drozd, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.; Ing. Peter Sedmák, Sloveo, a.s.
 • Vodní audity jako nástroj pro konkrétní kroky v udržitelnosti průmyslu | Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r. o., Brno
 • Možnosti zníženia nákladov vo vodnom hospodárstve priemyselných podnikov | Ing. Vladimír Hlavačka, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Posanačný monitoring Haldového hospodárstva v hutníckom kombináte | Ing. Agáta Mihalková , Ing. Miloš Fodor - U. S. Steel Košice, s. r. o.
 • Sanácia environmentálnej záťaže; Dočasné odkalisko ENO - vybudovanie reakčnej bariéry | Mgr. Petra Reháková, Slovenské elektrárne, a.s.

13.00 h.
Záver konferencie


Organizačné pokyny:

 • Termín prijímania prihlášok: do 28. októbra 2022
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:

Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD.
DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
tel.: +421 905 137 669
e-mail: vad@dhigroup.com; kópia na: vanda.dubova@gmail.com


Stiahnite si:
 

Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) po novele schválenej 12.12.2023

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) po novele schválenej 12.12.2023

Prinášame konsolidované znenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách po novele, ktorú schválila NR SR 12. decembra 2023. Nájdete v ňom vyznačené všetky zmeny oproti doterajšiemu zneniu.