Eversheds Sutherland
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

Štátny podnik je presvedčený, že dlhodobo poddimenzované financovanie sa podpísalo na technickom stave vodných stavieb. Bezpečnostné riziká však podľa neho zatiaľ nehrozia.

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

Foto: Pixabay

Štát si prostredníctvom envirorezortu neplní dostatočne svoju povinnosť poskytnúť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na neregulované platby na opravy a údržbu Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Práve tento deficit verejných financií sa podpisuje pod zlý technický stav vodných stavieb, tvrdí Najvyšší kontrolný úrad SR.

Na tieto kritické nedostatky poukázal úrad na základe vykonanej kontrolnej akcie, ktorú v minulom roku realizovala národná autorita pre oblasť externej kontroly v SVP a preverovaným obdobím boli roky 2016 až 2018 (odkaz na celú záverečnú správu nájdete na konci článku).

Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu

SVP je strategickým podnikom štátu, ktorý má veľké množstvo významných kompetencií. Okrem toho, že spravuje vodné toky, sa stará aj o vodné diela, ktoré sa na riekach prevádzkujú.

Nevyhnutnou súčasťou jeho agendy je aj zodpovedanie za protipovodňovú ochranu a vytváranie plavebných podmienok na vodných tokoch.

„Najvyšší kontrolný úrad SR na základe záverov z kontroly konštatuje, že štát si prostredníctvom ministerstva životného prostredia nedostatočne plní svoje povinnosti voči štátnemu podniku a neposkytuje mu dostatok finančných prostriedkov na nevyhnutnú opravu i údržbu vodných diel, na riešenie dlhodobého havarijného stavu napríklad diela Palcmanská Maša, Dobšiná, Hričov či Bešeňová,“ konštatuje NKÚ SR v správe.

Podnik sa zadlžuje

Problém sú aj obrovské straty tohto štátneho podniku, ktoré dlhodobo rastú a ku koncu roka 2018 presiahli sumu 169 miliónov eur.

Naposledy SVP dosiahol zisk v hodnote 2,2 milióna eur v roku 2013. Zlepšenie ekonomickej kondície SVP podľa NKÚ SR nesľubujú ani posledné zámery ministerstva, ktoré predpokladajú, že podnik by mal na svojej prevádzke ušetriť už v tomto roku viac ako 11 miliónov eur.

Výsledok hospodárenia SVP / Foto: NKÚ SR

Štátny podnik tak rieši nedostatok finančných prostriedkov prostredníctvom úverov. Kým v rokoch v 2016 až 2017 dosiahla úverová zaťaženosť takmer 43 miliónov eur, v roku 2018 stúpla až na 48 miliónov eur.

Kontrolóri pritom poukazujú na fakt, že SVP boli poskytnuté úvery aj napriek tomu, že dlhodobo vykazoval stratové hospodárenie.

Obrovské straty

Hlavným zdrojom financovania zákonom stanovených úloh podniku sú takzvané neregulované platby. Štátny podnik je oprávnený žiadať o rozpočtové zdroje vo výške preukázateľných ekonomicky oprávnených nákladov.

Kontrolóri však zistili, že tieto oprávnené náklady nie sú dlhodobo kryté. Rozdiel medzi požadovanými (preukázateľne vynaloženými ekonomicky oprávnenými nákladmi) a skutočne poukázanými finančnými prostriedkami za roky 2010 až 2018 dosiahol viac ako 166 miliónov eur.

Dôsledkom tohto stavu je, že SVP za roky 2009 až 2018 dosiahol kumulovanú stratu vo výške viac ako 169 miliónov eur.

Úsporné opatrenia nie sú riešením

Kontrolóri tiež pripomínajú, že rizikovým je aj strednodobé plánovanie rozpočtových zdrojov, kedy z rezortného rozpočtu je pre podnik naplánované krátenie štátneho finančného príspevku z tohtoročných 8 miliónov len na 1,9 milióna eur v roku 2022.

Rozdiel medzi požadovanými a reálne poukázanými finančnými prostriedkami zo strany štátu / Foto: NKÚ SR

„Avšak iba úsporné opatrenia nepomôžu systémovo a ani udržateľne vyriešiť už desať rokov stratové hospodárenie strategického štátneho podniku a najmä riešiť jeho veľký modernizačný dlh týkajúci sa vodných stavieb,“ zdôrazňuje NKÚ SR.

Ohrozená môže byť aj prevádzka diel

Podľa kontrolórov hrozí, že podnik bude musieť zastaviť alebo obmedziť kľúčové aktivity. Pôjde pri tom aj o činnosti, ktoré musí vykonávať zo zákona (vodného, protipovodňového či zákona o vnútrozemskej plavbe).

NKÚ SR konštatuje, že týmto opatrením sa prehĺbi investičný, modernizačný dlh do existujúcich vodných stavieb a môže byť ohrozená aj samotná prevádzka diel. Dôjsť môže aj k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov.

Impulz môže prísť z Envirofondu

Úrad však prichádza aj s návrhmi, ako by bolo možné túto situáciu vyriešiť. Príjmy SVP by podľa kontrolórov totiž pomohla zlepšiť zmena v spôsobe prerozdeľovania poplatkov za odbery podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

„Podnik vyrubil v rokoch 2016 až 2018 poplatky v celkovej sume 37,5 milióna eur, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. Ako správca významných vodných tokov však dostal SVP z tejto sumy na úhradu nákladov len zlomok – 2 mil. eur,“ vysvetľuje úrad.

Z tohto dôvodu odporúča zvážiť návrh zmeny systému distribúcie týchto poplatkov v prospech SVP. Zároveň je potrebná systémová zmena riadenia SVP a zabezpečenie dostatočného finančného krytia každoročných činností podniku zo strany MŽP SR v súlade so zákonom o vodách a nariadením vlády SR.

https://www.inisoft.sk/

NKÚ je presvedčený, že prioritne by mal rezort prostredníctvom štátneho rozpočtu zabezpečiť financovanie vodných stavieb s ohrozenou bezpečnosťou ich prevádzky, ako aj stavieb, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave.

Takisto zdôrazňuje, že pre zabezpečenie splavnosti a bezpečnosti na Dunaji je nevyhnutné mať k dispozícii zodpovedajúce technické vybavenie a personálne obsadenie v štátnom podniku.

Havarijný stav vodných stavieb

„Štátny podnik SVP si dlhodobo neplní v potrebnom rozsahu svoje základné poslanie, teda starostlivosť o zverený majetok štátu, ktorým sú vodné stavby vybudované na vodných tokoch. V rozpore so zákonom o vodách sa v dôsledku modernizačného dlhu zhoršil stav vodných stavieb vybudovaných v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia,“ konštatuje NKÚ SR v správe.

Zároveň pripomína, že viaceré vodné stavby sú v havarijnom stave alebo je ohrozená ich bezpečná funkcia. V praxi to znamená, že náklady na udržateľnosť ich prevádzky budú ďalej narastať.

Foto: NKÚ SR

NKÚ SR na túto významnú skutočnosť pritom upozorňoval ministerstvo životného prostredia, ale aj vládu SR už v roku 2018 v záverečnej správe z kontroly opatrení na ochranu pred povodňami.

Ohrozené je aj plnenie medzinárodných záväzkov

Podľa kontrolórov sa nedostatok peňazí prejavuje aj v podobe zastaraného parku plávajúcich mechanizmov a strojov, ktoré majú väčšinou viac ako 50 rokov.

„Pre zastarané, často sa kaziace stroje a zároveň chýbajúce potrebné množstvo obslužných posádok hrozí vysoké riziko, že údržbu plavebnej dráhy nedokáže SVP zabezpečiť v požadovanom rozsahu a kvalite,“ tvrdí úrad.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Protipandemické opatrenia sa však prejavili na tržbách. V niektorých odpočtových okrskoch vodárne zaznamenali až päťdesiatpercentý výpadok.

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Švajčiarski vedci skúmali pohyb plastov v oceáne. Zistili, že najviac odpadu sa zhlukuje pozdĺž pobreží a veľká časť sa vyplavuje na pláže. Na otvorenom mori je koncentrácia plastov menšia, ako sa predpokladalo.

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Najväčší záujem o technológie je v Ázii.