Macro Components
INNOGY
INECS

Mesto Trnava sa stalo lídrom v adaptačných opatreniach na odbornej úrovni

SPU a Trnava spečatili podpisom memoranda budúcu spoluprácu v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Zamerať sa chcú aj na úplne nové postupy. Trnava tak nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy.

Mesto Trnava sa stalo lídrom v adaptačných opatreniach na odbornej úrovni

Rektorka SPU Klaudia Halászová a primátor Trnavy Peter Bročka pri podpise memoranda / Foto: Martin Hesko (mesto Trnava)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) bude spolupracovať s mestom Trnava na realizácii adaptačných opatrení.

Rektorka univerzity Klaudia Halászová a primátor Trnavy Peter Bročka podpísali v pondelok (30. septembra) memorandum o budúcej spolupráci v oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny. Tie sa majú týkať nielen intravilánu mesta, ale aj jeho okolia.

Opatrenia v intraviláne aj extraviláne

„Podpis memoranda je prvým krokom k budúcej spolupráci v oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny nielen v intraviláne mesta, ale aj v jeho okolí. Participácia univerzity pri ich tvorbe je cenným prínosom pri reagovaní na náročné výzvy, ktoré nás v rámci zmeny klímy čakajú. Ide o jednu z najväčších priorít súčasnosti,“ uviedol primátor Peter Bročka.

Konferencia vodohospodárov

Spoločne sa tak mesto Trnava a SPU zamerajú na možnosti kontroly exploatácie poľnohospodárskej pôdy nájomcami, ktorí hospodária na pozemkoch vo vlastníctve mesta, ale aj na projekty zelenej infraštruktúry krajiny v extraviláne a pomoc pri spracovaní územných systémov ekologickej stability.

Zamerať sa chcú aj na hospodárenie so zrážkovou vodou, teda návrh manažmentu zrážkovej vody v meste, napríklad z parkovacích plôch alebo zo striech budov.

Nie je tiež vylúčené, že SPU v spolupráci s mestom Trnava budú participovať na vysádzaní poľnohospodárskych pozemkov porastmi, ktoré podporujú biodiverzitu.

Spolupráca aj na výskumnej úrovni

Netypickým cieľom pre Slovensko je aj budovanie agrolesníckych hospodárskych systémov. Významnú súčasť spolupráce majú tvoriť aj projekty revitalizácie vodných tokov.

Kooperácia má prebiehať aj v oblasti vedy a výskumu. Obe zúčastnené strany sa plánujú zamerať najmä na riešenie spoločných vedecko-výskumných a inovačných projektov.

Ďalšia časť spolupráce bude takisto zameraná na pomoc pri riešení úloh a problémov z praxe, ale aj na odbornú, poradenskú a konzultačnú činnosť.

Foto: Martin Hesko (Trnava.sk)

„Stále viac sa nám potvrdzuje to, na čo odborníci upozorňujú už nejaký čas: že na zmiernenie vplyvov zmeny klímy nepostačuje robiť opatrenia iba v meste, ale je potrebné aplikovať ich aj v okolitej krajine. Trnava je obkolesená poľami, nemáme žiadne lesy a zvlášť po zožatí úrody sa tieto polia menia na radiátory sálajúce teplo. Nehovoriac o tom, že mnohohektárové monokultúrne lány sú veľmi zlým prostredím pre biodiverzitu,“ zdôraznil vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Tomáš Guniš.

Zároveň dodáva, že mesto má spracovaný územný systém ekologickej stability, ktorý rieši aj ekostabilizačné prvky.

Tento dokument je však podľa neho nevyhnutné aktualizovať, aby reflektoval najnovšie poznatky a trendy z oblasti klimatických zmien.

Mesto má vypracované strategické dokumenty

Vypracovaný dokument však reaguje predovšetkým na negatívne vplyvy vĺn horúčav. Ďalšou dôležitou iniciatívou je Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava z roku 2018.

Ten je zameraný na oblasť územného plánovania, ochranu prírody a krajiny, manažment vôd a riečnych povodí, ochranu pred povodňami, ale obsahuje aj ďalšie návrhy.

Foto: Pixabay

Plány manažmentu povodňového rizika v tomto prípade zahŕňajú podporu postupov trvalo udržateľného využitia pôdy, zlepšenie zadržiavania vody, ale aj riadené záplavy určitých oblastí pri povodni.

Väčšina finančných zdrojov putuje z eurofondov, časť aj zo štátneho rozpočtu. Odhadovaná výška nákladov na protipovodňové opatrenia je 2,1 milióna eur, rovnako ako aj v prípade vodného hospodárstva a odkanalizovania.

Ekologické aj ekonomické prínosy

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť podpísala spoluprácu s izraelskou spoločnosťou Aqwise, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vývoja technológií na čistenie odpadových vôd.

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Vlákna, ktoré vylučujú slávky sa stali inšpiráciou pre materiálové inžinierstvo. Okrem ďalších aplikácii nové technológie potenciálne umožnia aj odstraňovanie rôznych kontaminantov z vody.

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Riziko kontaminácie podzemných vôd je podľa MŽP SR výrazne znížené.