INNOGY
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: 52. konferencia vodohospodárov v priemysle

Ďalší ročník medzinárodnej konferencie je zameraný na novú legislatívu vodohospodárstva, nové technológie v úprave a čistení vôd, recykláciu vyčistených odpadových vôd v priemysle.

Pozvánka na konferenciu: 52. konferencia vodohospodárov v priemysle

Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra životného prostredia Jána Budaja.


Termín a miesto konania

 • 8. - 10. novembra 2021 (pondelok – streda)
 • Hotel Sitno****, Vyhne

Odborný garant:

Ing. Július Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Prípravný výbor:

 • Ing. Zuzana Balková | EKO-IN, Dvorníky
 • Ing. Peter Belica, CSc. | VÚVH Bratislava
 • doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. | MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Mikuláš Bugis | U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Vanda Dubová, PhD. | DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter Guliš | Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Roman Havlíček | MŽP SR Bratislava
 • Ing. Vladimír Hlavačka, PhD. | EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel Jech, emeritný GR | ASPEK
 • Ing. Andrej Kasana, PhD. | Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Mgr. Art. Tamara Lesná | SIŽP Bratislava
 • Ing. Ivana Mahríková, PhD. | Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna Marčeková, vodohospodár
 • Ing. Mária Marková, PhD. | Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Mária Nováková | ZSD, a.s., Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. | Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam Ťahúňová | ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel Virág | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica

Program konferencie

8. 11. 2021 pondelok

10.00 - 14.30 h.

Exkurzia v objektoch priehrady Vodárenská nádrž Turček, ktorá slúži na akumuláciu a prísun surovej vody pre úpravňu vody v Turčeku, odkiaľ sa zásobujú pitnou vodou obyvatelia a aj priemyselné podniky v okresoch Žiar nad Hronom, Handlová a Prievidza.

Súčasťou exkurzie bude aj prehliadka expozície štátneho podniku Kremnická mincovňa, ktorá je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete (od 17. novembra 1328).

Predpokladá sa rozdelenie účastníkov na dve 15 členné skupiny pre vstup do mincovne o 11:00 hod. a pre vstup o 12:30 hod.

14.30 - 15.00 h.
Presun do hotela Sitno 

15.00 - 18.00 h.
Registrácia účastníkov

17.00 h.
Progres projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD Gabčíkovo | Ing. Tomáš Klein, riaditeľ technického úseku | Vodohospodárska výstavba š.p.


Konferencia vodohospodári v priemysle

9. 11. 2021 utorok

8.30 h.
Otvorenie 52. konferencie vodohospodárov v priemysle

Ing. J. Hétharši, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

8.35 - 10.30 h.

 • Koncepcia vodnej politiky, fond obnovy a nový vodný plán - informácie a dopady na vodné hospodárstvo priemyselných podnikov | Ing. R. Havlíček , generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR
 • Nová legislatíva vo vodnom hospodárstve a súvisiace predpisy | Ing. A. Gaálová, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR
 • Voda ako pilier zeleného hospodárstva | RNDr. M. Fischerová, riaditeľka odboru koordinácie environmentálnej politiky SR, MŽP SR
 • Novela zákona č. 442/ 2002 Z.z. o Verejných vodovodocha kanalizáciách - dopady na činnosť vodárenských spoločností a ich akcionárov | Ing. I. Mahríková, PhD., EUR ING., Asociácia vodárenských spoločností
 • Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií | Ing. M. Dubcová, PhD., Ing. P. Belica, CSc., RNDr. K. Porazíková, VÚVH Bratislava

10.30 - 11.00 h.
Prestávka

11.00 - 12.40 h.

 • Ochrana vody a vodných zdrojov v rámci činnosti orgánov činných v trestnom konaní a Policajného zboru | plk. Ing. M. Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, úrad kriminálnej polície, Prezídium Policajného zboru
 • Čo je nové v problematike priemyselných emisií | Ing. C. Burda, oddelenie integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informačný systém environmentálnych záťaží, prepojenia a aktualizácie | Ing. J. Helma, PhD., SAŽP Banská Bystrica
 • Zásoby podzemných vôd a ich čerpanie | RNDr. M. Kostolányi, riaditeľ odboru environmentálnej geológie, MŽP SR
 • Vodné zdroje a stanovenie ochranných pásiem | RNDr. P. Malík, CSc., vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie, ŠGÚDŠ 

12.40 - 13.45 h.
Prestávka na obed

13.45 - 15.45 h.

 • Plánované zmeny v integrovanom povoľovaní vyplývajúce z Plánu obnovy | Ing. D. Šuleková, PhD., SIŽP, Ústredie, vedúca oddelenia plánu obnovy
 • Povoľovacia činnosť podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, odkalisko ako súčasť IPK prevádzky | Ing. M. Petrová, SIŽP, IŽP Banská Bystrica, vedúca odboru integrovaného povoľovania a kontroly
 • Kontrola povinností podľa zákona o odpadoch | RNDr. M. Petráš, SIŽP, IŽP Žilina, vedúci odboru inšpekcie odpadového hospodárstva
 • Výsledky kontrol ČOV v územnej pôsobnosti SIŽP, IŽP Žilina | Ing. G. Ganse, SIŽP, IŽP Žilina, OIOV
 • Mimoriadne zhoršenie vôd šetrené v územnej pôsobnosti SIŽP, IŽP BA, SP Nitra, OIOV | Ing. M. Domčeková, PhD., SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV
 • Vykonávanie kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií s prepojením na zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v územnej pôsobnosti SIŽP, IŽP KE | RNDr. A. Jakubišin Šipošová, SIŽP, IŽP Košice

15.45 – 16.15 h.
Prestávka

16.15 - 17.20 h.

 • Využitie energetického potenciálu chladiacich a OV v priemysle | Ing. J. Jankovský, PhD., energetický audítor, Zvolen
 • Posudzovanie infraštrukturálnych projektov podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vodách | Ing. M. Karácsonyová, PhD., VÚVH Bratislava
 • Znečistenie povrchových vôd | Ing. E. Rajczyková, CSc., Ing. P. Tarábek, Dr. rer. nat., VÚVH Bratislava
 • Znečistenie podzemných vôd verzus priemyselné zdroje znečistenia | RNDr. A. Patschová, CSc., VÚVH Bratislava

19.00 h.
Spoločenský večer


10. 11. 2021 streda

8.30 - 10.30 h.

 • Protipovodňové opatrenia v priemyselných podnikoch
 • Extrémne úhrny atmosférických zrážok na území Slovenska v kontexte klimatickej zmeny | Mgr. L. Markovič, RNDr. P. Faško, CSc., RNDr. O. Bochníček, PhD., Mgr. J. Pecho, SHMÚ Bratislava
 • Posúdenie vplyvu zmien odtokových pomerov v povodí na stupeň protipovodňovej ochrany v nižšie položených územiach | Prof. Ing. M. Zeleňáková, PhD., Ing. M. Hlinková, Ústav environmentálneho inžinierstva, SvF TU Košice
 • Posúdenie klimatických extrémov na povodňové ohrozenie priemyselného areálu | Ing. M. Kučera a kol., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Možnosti protipovodňovej ochrany priemyselných podnikov a sídiel | Prof. Ing. A. Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky, SvF STU Bratislava
 • Protipovodňová ochrana priemyselného parku Nitra - sever | Ing. P. Virág, SVP, š.p., Banská Štiavnica
 • Webová aplikácia Albert - automatizované hodnotenie rizík územia | Mgr. D. Kočický, PhD., RNDr. M. Nikolaj, PhD., Ing. M. Zápotocký, PhD., ESPRIT spol. s r.o., Banská Štiavnica

10.30 - 11.00 h.
Prestávka

11.00 - 13.00 h.

 • Systém retencie nárazových zrážkových vôd vo VW SK, a.s. | Ing. J. J. Chavéz-Fuentes, PhD., Ing. M. Marková, PhD., Mgr. M. Hletková Ploszeková, MBA., Ing. B. Kozel, Volkswagen Slovakia a.s.
 • Protipovodňové opatrenia na vodných stavbách v U.S.STEEL Košice, s.r.o. | Ing. M. Bugis, Ing. A. Mihalková, U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Hydraulický model prietoku bezpečnostného priepadu na vodnej stavbe Pod Bukovcom | Ing. M. Kozák, U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Pripravenosť a protipovodňová ochrana objektov v SHP Harmanec a.s. | Ing. J. Nováková, SHP Harmanec

 • História a budúcnosť VS Nováky | Ing. J. Molnár, SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia Hornej Nitry, Topoľčany

13.00 h.
Záver konferencie


Termín prijímania prihlášok:
 • do 30. októbra 2021
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:

Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
e-mail: vad@dhigroup.com, vanda.dubova@gmail.com
tel.: +421 905 137 669


Stiahnite si:

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2021

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2021

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie so zameraním na vodovody, kanalizácie a plynovody sa uskutoční v dňoch 18. a 19. októbra 2021 v Piešťanoch.

Vodou treba šetriť, pomôžu jednoduché riešenia, zdôrazňuje VSE

Vodou treba šetriť, pomôžu jednoduché riešenia, zdôrazňuje VSE

Spoločnosť Východoslovenská energetika nedávno predstavila krátke video, v ktorom pripomína, prečo je dôležité šetriť vodou a ako môže každý z nás prispieť k pozitívnej zmene.

Jedna investícia, dva spôsoby rádiového odpočtu

Jedna investícia, dva spôsoby rádiového odpočtu

Nový produkt spoločnosti Softlink, s.r.o., ktorú na slovenskom trhu zastupuje Macro Components, s.r.o., prináša do problematiky diaľkových odpočtov novú kvalitu a nové možnosti.