Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou právnou normou upravujúcou zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti pri ich zriaďovaní a prevádzkovaní a pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

vodovod

Foto: Pxhere

Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu.

Základné pojmy

Verejný vodovod je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou.

Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

Hromadné zásobovanie vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody.

Hromadné odvádzanie odpadových vôd je príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 odpadovej vody.

Komunálne odpadové vody (ďalej len „odpadové vody") sú odpadové vody obsahujúce rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do verejnej kanalizácie.

Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou.

Kal je zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými procesmi.

Revízna kanalizačná šachta je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov.

Vodohospodárska činnosť je činnosť súvisiaca s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „vodohospodárska činnosť") odber, zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie, akumulácia a dodávka pitnej vody, ako aj príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd.

Stoková sieť je sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd alebo osobitných vôd; stoková sieť môže byť jednotná sústava, delená sústava alebo polodelená sústava,

Zaústenie kanalizačnej prípojky je technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky.

Vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a hromadného odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov.

Voda vo verejnom vodovode musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej vody, ak orgán verejného zdravotníctva nerozhodne inak.

Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná.

Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú

 • vodovody, ktoré neslúžia na hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou,
 • vodovody na samostatné zásobovanie jednotlivých objektov a zariadení vodou, ako aj zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany,
 • odberné zariadenia na vodárenských nádržiach a vodných tokoch,
 • hydroforové stanice zásobujúce jednotlivé vyššie budovy alebo ich skupiny, alebo priemyselné stavby a poľnohospodárske stavby a hydroforové stanice, ktoré sú súčasťou viacúčelových zariadení,
 • vodovodné prípojky.

Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú

 • kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,

 • samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,

 • dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,

 • kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej sústavy,

 • záchytné priekopy,

 • domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,

 • kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti.

Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom.

Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu.

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.

Odberateľom vody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vod*/y s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.

vodovody

Vlastník vodovodnej prípojky je povinný odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu.

Tiež zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode, a zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.

Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je živnosťou.

Osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, musí do 15 dní od jeho získania ohlásiť túto skutočnosť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Odborná spôsobilosť

Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ním ustanovený odborný zástupca osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť skúškou pred odbornou komisiou a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo zabezpečí overovanie odbornej spôsobilosti skúškou pred odbornou komisiou a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti prostredníctvom právnickej osoby (ďalej len „osvedčovateľ"), ktorá nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť na úseku prevádzkovania verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.

Odborný zástupca

Odborným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborný výkon vodohospodárskych činností pri prevádzkovaní verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.

Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „evidencia osvedčení") a ich zmien.

Evidencia osvedčení obsahuje

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 2. predmet a rozsah prevádzkovania,
 3. dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Všeobecné technické požiadavky na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Verejné vodovody

Verejné vodovody musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami technického pokroku tak, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody pre verejnú potrebu a aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody pre odberateľov.

Verejné vodovody musia byť chránené proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody.

Podrobnosti o technických požiadavkách pre návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov vrátane úpravy vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

vodovodné portubie

Verejné kanalizácie

Verejné kanalizácie musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami stavu technického pokroku tak, aby negatívne neovplyvnili životné prostredie a bola zabezpečená dostatočná prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov pri všetkých štandardných miestnych klimatických podmienkach aj so zohľadnením sezónnych výkyvov v zaťažení a aby spĺňali požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd ustanovené osobitnými predpismi.

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Požiadavky na kvalitu vody

Surová voda je voda odoberaná z povrchových vodných zdrojov alebo z podzemných vodných zdrojov na účely úpravy na pitnú vodu.

Surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou do miesta úpravy vody požiadavky na jej kvalitu vo väzbe na štandardné metódy úpravy povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu.

Výnimočne možno na úpravu na pitnú vodu odoberať vodu, ktorá v mieste odberu nespĺňa požiadavky na kvalitu surovej vody. Výnimku povoľuje na žiadosť prevádzkovateľa verejného vodovodu ministerstvo, ak možno predpokladať, že technológia úpravy vody z takéhoto zdroja povrchovej vody zaručuje zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predpismi.

Kvalita pitnej vody a sledovanie kvality vôd

Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predpismi.

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,1) okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe. Početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a výkon rozborov pitnej vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

potrubie

Povinnosti vlastníka verejného vodovodu

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť

 • nepretržitú dodávku pitnej vody,

 • aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky,

 • aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej vody nebolo ohrozené životné prostredie,

 • rozvoj verejného vodovodu v súlade so schváleným plánom rozvoja,

 • vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu,

 • vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na vlastné náklady,

 • vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov,

 • obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu.

Povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť

 • plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd, a ak má verejná kanalizácia vybudovanú čistiareň odpadových vôd, je povinný zabezpečiť aj čistenie odpadových vôd,

 • aby nebolo pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd ohrozené životné prostredie,

 • aby verejné kanalizácie spĺňali technické požiadavky,

 • rozvoj verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja s ohľadom na ekologické aspekty alebo ekonomické možnosti,

 • vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,

 • vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie najmenej na 10 rokov,obnovu verejnej kanalizácie v súlade s plánom obnovy verejnej kanalizácie.

Podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie

Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie.

Vlastník verejnej kanalizácie alebo vlastník časti verejnej kanalizácie, ktorý žiada o pripojenie na inú verejnú kanalizáciu, ktorej nie je vlastníkom, môže sa pripojiť na verejnú kanalizáciu prevádzkovo súvisiacu len na základe písomnej zmluvy.

Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.

Neoprávnený odber a vypúšťanie vôd

Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je

 1. odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
 2. odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
 3. odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
 4. odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
 5. odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne, odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

Vodné a stočné

Konečný spotrebiteľ vody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby vody z verejného vodovodu alebo od odberateľa vody.

Spoluproducent odpadových vôd je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vypúšťa odpadové vody prostredníctvom producenta.

Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu vodné, ak sa nedohodne, že vodné sa platí vlastníkovi verejného vodovodu. V prípade, že odberateľ nie je konečný spotrebiteľ, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť, aby za odobraté množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú čiastku.

Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené meradlo, právo na vodné vzniká vtokom vody do hlavného uzáveru pripojeného pozemku alebo stavby, prípadne do uzáveru hydrantu, výtokového stojana, plniaceho miesta alebo hadicového zariadenia; v takom prípade sa vodné stanoví smernými číslami spotreby vody.

Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Definícia vodného a stočného

Vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1 m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody verejným vodovodom podľa osobitného predpisu a množstva odobratej pitnej vody.

Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla aj čistenej odpadovej vody podľa osobitného predpisu a množstva odvedenej odpadovej vody.

Ak sa určuje množstvo vody dodanej verejným vodovodom meradlom alebo sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie cez meradlo, musí takéto meradlo spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom.Mohlo by vás zaujímať

Adresár firiem na Voda-portal.sk

Adresár firiem na Voda-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Voda-portal.sk.

Zákon č. 364/2004 o vodách. Pozrite si aktuálne znenie vodného zákona

Zákon č. 364/2004 o vodách. Pozrite si aktuálne znenie vodného zákona

Zákon č. 364/2004 o vodách (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje predovšetkým problematiku manažmentu povodí.

Cena za vodné a stočné pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť

Cena za vodné a stočné pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť

Pozrite si aktuálny cenník vodného a stočného pre zákazníkov SVTPS.

X
X
X
X