Macro Components
INNOGY
INECS

Pozvánka na konferenciu: 51. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Konferencia o vodnom hospodárstve v priemysle sa uskutoční 11. – 13. novembra 2019 v hoteli SITNO vo Vyhniach. Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Pozvánka na konferencu: 51. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Foto: Voda-portal.sk

Konferencia sa uskutoční pod záštitou Lászlóa Sólymosa, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky.


ODBORNÝ PROGRAM


Pondelok 11. november 2019

13.00 – 18.00 | Registrácia účastníkov

14.00 – 17.00

 • Exkurzia trasa 1 - Prehliadka expozície banského múzea (zážitková exkurzia, účastníci majú zapožičané prilby, pršiplášte a svietidlá a prechádzajú historickou a aj modernou expozíciou priamo v bani).
 • Exkurzia trasa 2 - Exkurzia na zrekultivované odkalisko ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom

Počet účastníkov na obe exkurzie je limitovaný a vzhľadom na dĺžku exkurzií je možné sa zúčastniť len na jednej trase. Odchod autobusov od hotela o 13.45 hod. | Zraz na odkalisku v prípade vlastnej dopravy o 14.15 hod.

17.30 – 18.30 | Prestávka na večeru

18.30

 • Ing. D. VOLESKÝ, technický riaditeľ, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. | Aktuálny stav významných vodohospodárskych projektov podporených EÚ

19.00 | Vodný zákon a jeho právne predpisy pre priemysel

 • Panelová diskusia moderovaná Ing. A. MARČEKOVOU, hlavnou inšpektorkou Útvaru inšpekcie ochrany vôd SIŽP, za účasti:
 • Ing. A. GAÁLOVÁ, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR
 • Ing. P. ŠIMURKA, riaditeľ odboru odpadového hospodárstvaa integrovanej prevencie, MŽP SR
 • Ing. M. DOMČEKOVÁ, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV
 • Ing. D. ŠULEKOVÁ, SIŽP, ÚÚIPK Bratislava

Pozrite si fotogalériu z konferencie v roku 2018


Utorok 12. november 2019

8.30 | Ing. J. HÉTHARŠI, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

 • Otvorenie 51. konferencie vodohospodárov v priemysle

8.35 - 10.30

 • Ing. N. KURILLA, PhD., štátny tajomník, MŽP SR | H2Odnota je voda – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody
 • Ing. M. PIECHA Ph.D. LLM, náměstek ministra, sekce fondů EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR | Podpora podnikatelskému sektoru v boji se suchem – priorita: VODA
 • Ing. V. NOVÁK, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR | Aktuálne aktivity vo vodnom hospodárstve
 • JUDr. R. RUŽIČKA, PhD., generálny riaditeľ SIŽP | Kompetencie SIŽP a environmentálne výzvy do budúcnosti
 • Ing. Ľ. KOPČOVÁ, PhD., generálna riaditeľka VÚVH | Činnosť VÚVH pre priemysel
 • RNDr. V. JÁNOVÁ, PhD., generálna riaditeľka sekciegeológie a prírodných zdrojov, MŽP SR | Stav riešenia starých záťaží

10.30 - 11.00 | Prestávka

11.00 - 12.40

 • Ing. A. GAÁLOVÁ, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR | Aktuálne otázky súvisiace so štátnou vodnou správou
 • Ing. V. VIKUKELOVÁ, riaditeľka odboru strategického vodného plánovania, MŽP SR | Opatrenia z Vodného plánu Slovenska zamerané na zlepšenie stavu vodných útvarov
 • Ing. P. ŠIMURKA, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR | Odpad v kontexte vodného zákona
 • Ing. I. KAPITÁŇ, referát informačného systému odpadového hospodárstva, sekcia environmentálneho hodnotenia a odp.hosp., MŽP SR | ISOH - aktuálny stav - praktické možnosti použitia aktuálnej verzie
 • Ing. A. SEMAN, VÚVH Bratislava | Databáza IMZZ ako podklad pre hodnotenie útvarov podzemných vôd

12.40 – 13.45 | Prestávka na obed

13.45 – 15.25

 • Prof. RNDr. M. LAPIN, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava | Možné dôsledky globálnej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory na Slovensku
 • Ing. P. VIRÁG, technicko-prevádzkový riaditeľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • Ing. M. BAČÍK, PhD., Hydromeliorácie, š.p., odbor špeciálnych vodohospodárskych činností | Zmeny v správe vodných tokov v SR od 1.1.2020
 • Ing. A. KASANA, PhD., riaditeľ úseku TBD, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik
 • Ing. J. ŠIATKOVSKÝ, riaditeľ odboru manažmentu povodí a ochrany pred povodňami, MŽP SR
 • Ing. P. VIRÁG, technicko-prevádzkový riaditeľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Novela vyhlášky o technicko-bezpečnostnom dohľade vo vzťahu na priemyselné podniky
 • Ing. V. VARGOVIČ, SIŽP, IŽP Košice, OIOV | Riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd IŽP Košice v roku 2018
 • Ing. M. DOMČEKOVÁ, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV | Mimoriadne zhoršenie vôd spôsobené vypúšťaním, odpadových vôd pri prevádzkovaní betonárne

15.25 – 15.45 | Prestávka

15.50 – 18.00

 • Ing. D. ŠULEKOVÁ, SIŽP, ÚÚIPK Bratislava | Zistené nedostatky v IPK prevádzkach
 • Ing. G. GANSE, SIŽP, IŽP Žilina, OIOV | Ťažba a úprava nevyhradených nerastov z pohľadu dodržiavania ustanovení vodného zákona
 • plk. Mgr. A. BÁNOVSKÝ, vedúci oddelenia odborných služieb odboru riadenia hasičských jednotiek, Prezídium HaZZ
 • pplk. PaedDr. P. MAĎARI, odbor riadenia hasičských jednotiek, oddelenie odborných služieb, Prezídium HaZZ | Vykonávanie povodňových zabezpečovacích a záchranných prác, ochrana obyvateľstva a priemyselných podnikov
 • Ing. M. KUČERA, Ing. M. MIŠÍK, PhD., Ing. T. GIBALA, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o. | Vplyv extrémnych zrážok na zaplavenie územia
 • Mgr. P. REHÁKOVÁ, Slovenské elektrárne, a.s. | Sanácia environmentálnej záťaže v elektrárni Nováky – lokalita Zemiansky potok
 • Ing. V. HLAVAČKA, PhD., EVH SK, s.r.o., Bratislava | Vplyv zrážkových vôd na priesakové vody zo skládok

20.00 | Spoločenský večer


Konferencia vodohospodárov


Streda 13. november 2019

8.30 | Interaktívne dopoludnie na tému: Sucho a jeho dopad na priemysel

moderuje Ing. P. JECH, emeritný GR ASPEK, za účasti:

 • plk. Ing. M. KERN, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, úrad kriminálnej polície Prezídium Policajného zboru | Ochrana vôd prostriedkami Trestného zákona
 • Mgr. T. PROFANT, PhD., Ústav medzinárodných vzťahov Praha; Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK Bratislava | O udržateľnosti trvalo udržateľného rozvoja
 • Ing. J. ŠKULTÉTY, CSc., riaditeľ odboru politiky zmeny klímy, MŽP SR | Adaptácia na zmenu klímy – akčný plán pre vodné hospodárstvo
 • Ing. I. MYDLOVÁ, VVS, a.s. Košice |Zásobovanie odberateľov v období poklesu výdatnosti VZ
 • Ing. P. VIRÁG, technicko-prevádzkový riaditeľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Príprava SVP, š.p. na sucho
 • Ing. J. JANKOVSKÝ, PhD., Energetický audítor, Zvolen | Voda v energetike – zdroj energie, pracovné, teplonosné a chladiace médium – riziká spojené so suchom
 • Ing. A. MIHALKOVÁ, Ing. M. BUGIS, Ing. M. KOZÁK, U.S.Steel Košice, s.r.o. | Vplyv klimatickej zmeny na vodné hospodárstvo v hutníckej výrobe
 • Ing. M. KŇAŽEK, Manažér ekológie, OBP, PO a admin. SRK, Vedúci FSSC tímu, Vetropack Nemšová s.r.o. | Použitie vody pri výrobe obalového skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.

13.30 | Záver konferencie


ODBORNÝ GARANT :

 • Ing. Július HÉTHARŠI, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Členovia prípravného výboru konferencie:

 • Ing. Zuzana BALKOVÁ, EKO-IN, Dvorníky
 • Ing. Peter BELICA, CSc., VÚVH Bratislava
 • doc. Ing. Jarmila BOŽÍKOVÁ, PhD., MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Mikuláš BUGIS, U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter GULIŠ, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír HLAVAČKA, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel JECH, emeritný GR ASPEK
 • Ing. Andrej KASANA, PhD., Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Ing. Ivana MAHRÍKOVÁ, PhD., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna MARČEKOVÁ, SIŽP Bratislava
 • Ing. Mária MARKOVÁ, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír NOVÁK, MŽP SR Bratislava
 • Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZSE, a.s., Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona ŠKULTÉTYOVA, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam ŤAHÚŇOVÁ, ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel VIRÁG, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
 • Ing. Viliam VIŠACKÝ, CSc., emeritný vedecký tajomník VÚVH Bratislava

Miesto a čas konania konferencie:

 • Hotel Sitno ****, Vyhne, Slovensko
 • 11. - 13. november 2019

Termín prijímania prihlášok:

 • do 31. októbra 2019
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:

Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD.
DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
e-mail: vanda.dubova@gmail.com
tel.: +421 905 137 669


Prihláška a program:


Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

ZsVS ako priekopník vo využívaní najnovších technológií IoT vo vodárenskom priemysle

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Nitre, ako jedna z najväčších vodárenských spoločností na Slovensku, realizovala v uplynulom roku komplexný projekt pre automatizáciu procesu odpočtov vodomerov.

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Od januára platia nové ceny vodného a stočného pre TAVOS. Narástli najmä ceny za stočné.

TOP 10 najčítanejších článkov v roku 2019

TOP 10 najčítanejších článkov v roku 2019

V minulom roku dominovali opatrenia prijaté na Žitnom ostrove, koreňové ČOV, situácia v slovenskom vodárenstve, ale aj problematika sucha.