Eversheds Sutherland
INNOGY
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: 51. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Konferencia o vodnom hospodárstve v priemysle sa uskutoční 11. – 13. novembra 2019 v hoteli SITNO vo Vyhniach. Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Pozvánka na konferencu: 51. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Foto: Voda-portal.sk

Konferencia sa uskutoční pod záštitou Lászlóa Sólymosa, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky.


ODBORNÝ PROGRAM


Pondelok 11. november 2019

13.00 – 18.00 | Registrácia účastníkov

14.00 – 17.00

 • Exkurzia trasa 1 - Prehliadka expozície banského múzea (zážitková exkurzia, účastníci majú zapožičané prilby, pršiplášte a svietidlá a prechádzajú historickou a aj modernou expozíciou priamo v bani).
 • Exkurzia trasa 2 - Exkurzia na zrekultivované odkalisko ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom

Počet účastníkov na obe exkurzie je limitovaný a vzhľadom na dĺžku exkurzií je možné sa zúčastniť len na jednej trase. Odchod autobusov od hotela o 13.45 hod. | Zraz na odkalisku v prípade vlastnej dopravy o 14.15 hod.

17.30 – 18.30 | Prestávka na večeru

18.30

 • Ing. D. VOLESKÝ, technický riaditeľ, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. | Aktuálny stav významných vodohospodárskych projektov podporených EÚ

19.00 | Vodný zákon a jeho právne predpisy pre priemysel

 • Panelová diskusia moderovaná Ing. A. MARČEKOVOU, hlavnou inšpektorkou Útvaru inšpekcie ochrany vôd SIŽP, za účasti:
 • Ing. A. GAÁLOVÁ, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR
 • Ing. P. ŠIMURKA, riaditeľ odboru odpadového hospodárstvaa integrovanej prevencie, MŽP SR
 • Ing. M. DOMČEKOVÁ, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV
 • Ing. D. ŠULEKOVÁ, SIŽP, ÚÚIPK Bratislava

Pozrite si fotogalériu z konferencie v roku 2018


Utorok 12. november 2019

8.30 | Ing. J. HÉTHARŠI, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

 • Otvorenie 51. konferencie vodohospodárov v priemysle

8.35 - 10.30

 • Ing. N. KURILLA, PhD., štátny tajomník, MŽP SR | H2Odnota je voda – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody
 • Ing. M. PIECHA Ph.D. LLM, náměstek ministra, sekce fondů EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR | Podpora podnikatelskému sektoru v boji se suchem – priorita: VODA
 • Ing. V. NOVÁK, generálny riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR | Aktuálne aktivity vo vodnom hospodárstve
 • JUDr. R. RUŽIČKA, PhD., generálny riaditeľ SIŽP | Kompetencie SIŽP a environmentálne výzvy do budúcnosti
 • Ing. Ľ. KOPČOVÁ, PhD., generálna riaditeľka VÚVH | Činnosť VÚVH pre priemysel
 • RNDr. V. JÁNOVÁ, PhD., generálna riaditeľka sekciegeológie a prírodných zdrojov, MŽP SR | Stav riešenia starých záťaží

10.30 - 11.00 | Prestávka

11.00 - 12.40

 • Ing. A. GAÁLOVÁ, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, MŽP SR | Aktuálne otázky súvisiace so štátnou vodnou správou
 • Ing. V. VIKUKELOVÁ, riaditeľka odboru strategického vodného plánovania, MŽP SR | Opatrenia z Vodného plánu Slovenska zamerané na zlepšenie stavu vodných útvarov
 • Ing. P. ŠIMURKA, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR | Odpad v kontexte vodného zákona
 • Ing. I. KAPITÁŇ, referát informačného systému odpadového hospodárstva, sekcia environmentálneho hodnotenia a odp.hosp., MŽP SR | ISOH - aktuálny stav - praktické možnosti použitia aktuálnej verzie
 • Ing. A. SEMAN, VÚVH Bratislava | Databáza IMZZ ako podklad pre hodnotenie útvarov podzemných vôd

12.40 – 13.45 | Prestávka na obed

13.45 – 15.25

 • Prof. RNDr. M. LAPIN, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava | Možné dôsledky globálnej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory na Slovensku
 • Ing. P. VIRÁG, technicko-prevádzkový riaditeľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • Ing. M. BAČÍK, PhD., Hydromeliorácie, š.p., odbor špeciálnych vodohospodárskych činností | Zmeny v správe vodných tokov v SR od 1.1.2020
 • Ing. A. KASANA, PhD., riaditeľ úseku TBD, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik
 • Ing. J. ŠIATKOVSKÝ, riaditeľ odboru manažmentu povodí a ochrany pred povodňami, MŽP SR
 • Ing. P. VIRÁG, technicko-prevádzkový riaditeľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Novela vyhlášky o technicko-bezpečnostnom dohľade vo vzťahu na priemyselné podniky
 • Ing. V. VARGOVIČ, SIŽP, IŽP Košice, OIOV | Riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd IŽP Košice v roku 2018
 • Ing. M. DOMČEKOVÁ, SIŽP, IŽP Bratislava, stále pracovisko Nitra, OIOV | Mimoriadne zhoršenie vôd spôsobené vypúšťaním, odpadových vôd pri prevádzkovaní betonárne

15.25 – 15.45 | Prestávka

15.50 – 18.00

 • Ing. D. ŠULEKOVÁ, SIŽP, ÚÚIPK Bratislava | Zistené nedostatky v IPK prevádzkach
 • Ing. G. GANSE, SIŽP, IŽP Žilina, OIOV | Ťažba a úprava nevyhradených nerastov z pohľadu dodržiavania ustanovení vodného zákona
 • plk. Mgr. A. BÁNOVSKÝ, vedúci oddelenia odborných služieb odboru riadenia hasičských jednotiek, Prezídium HaZZ
 • pplk. PaedDr. P. MAĎARI, odbor riadenia hasičských jednotiek, oddelenie odborných služieb, Prezídium HaZZ | Vykonávanie povodňových zabezpečovacích a záchranných prác, ochrana obyvateľstva a priemyselných podnikov
 • Ing. M. KUČERA, Ing. M. MIŠÍK, PhD., Ing. T. GIBALA, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o. | Vplyv extrémnych zrážok na zaplavenie územia
 • Mgr. P. REHÁKOVÁ, Slovenské elektrárne, a.s. | Sanácia environmentálnej záťaže v elektrárni Nováky – lokalita Zemiansky potok
 • Ing. V. HLAVAČKA, PhD., EVH SK, s.r.o., Bratislava | Vplyv zrážkových vôd na priesakové vody zo skládok

20.00 | Spoločenský večer


Konferencia vodohospodárov


Streda 13. november 2019

8.30 | Interaktívne dopoludnie na tému: Sucho a jeho dopad na priemysel

moderuje Ing. P. JECH, emeritný GR ASPEK, za účasti:

 • plk. Ing. M. KERN, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, úrad kriminálnej polície Prezídium Policajného zboru | Ochrana vôd prostriedkami Trestného zákona
 • Mgr. T. PROFANT, PhD., Ústav medzinárodných vzťahov Praha; Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK Bratislava | O udržateľnosti trvalo udržateľného rozvoja
 • Ing. J. ŠKULTÉTY, CSc., riaditeľ odboru politiky zmeny klímy, MŽP SR | Adaptácia na zmenu klímy – akčný plán pre vodné hospodárstvo
 • Ing. I. MYDLOVÁ, VVS, a.s. Košice |Zásobovanie odberateľov v období poklesu výdatnosti VZ
 • Ing. P. VIRÁG, technicko-prevádzkový riaditeľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Príprava SVP, š.p. na sucho
 • Ing. J. JANKOVSKÝ, PhD., Energetický audítor, Zvolen | Voda v energetike – zdroj energie, pracovné, teplonosné a chladiace médium – riziká spojené so suchom
 • Ing. A. MIHALKOVÁ, Ing. M. BUGIS, Ing. M. KOZÁK, U.S.Steel Košice, s.r.o. | Vplyv klimatickej zmeny na vodné hospodárstvo v hutníckej výrobe
 • Ing. M. KŇAŽEK, Manažér ekológie, OBP, PO a admin. SRK, Vedúci FSSC tímu, Vetropack Nemšová s.r.o. | Použitie vody pri výrobe obalového skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.

13.30 | Záver konferencie


ODBORNÝ GARANT :

 • Ing. Július HÉTHARŠI, CSc., predseda prípravného výboru konferencie

Členovia prípravného výboru konferencie:

 • Ing. Zuzana BALKOVÁ, EKO-IN, Dvorníky
 • Ing. Peter BELICA, CSc., VÚVH Bratislava
 • doc. Ing. Jarmila BOŽÍKOVÁ, PhD., MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Mikuláš BUGIS, U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter GULIŠ, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír HLAVAČKA, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel JECH, emeritný GR ASPEK
 • Ing. Andrej KASANA, PhD., Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Ing. Ivana MAHRÍKOVÁ, PhD., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna MARČEKOVÁ, SIŽP Bratislava
 • Ing. Mária MARKOVÁ, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír NOVÁK, MŽP SR Bratislava
 • Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZSE, a.s., Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona ŠKULTÉTYOVA, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam ŤAHÚŇOVÁ, ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel VIRÁG, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
 • Ing. Viliam VIŠACKÝ, CSc., emeritný vedecký tajomník VÚVH Bratislava

Miesto a čas konania konferencie:

 • Hotel Sitno ****, Vyhne, Slovensko
 • 11. - 13. november 2019

Termín prijímania prihlášok:

 • do 31. októbra 2019
 • Po tomto termíne len na základe telefonického dohovoru
 • Prihlášky spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú na adrese:

Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD.
DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
e-mail: vanda.dubova@gmail.com
tel.: +421 905 137 669


Prihláška a program:


Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Altered Nozzle: nadstavec na batériu, ktorý ušetrí až 98 % vody

Altered Nozzle: nadstavec na batériu, ktorý ušetrí až 98 % vody

Švédska spoločnosť Altered priniesla na trh šetrič vody, ktorý prekonal predražené start-upy. Konkurenciu predbehol v úspore vody aj nízkej obstarávacej cene.

SUEZ - líder v diaľkových odpočtoch vodomerov predstavuje novinku "Od senzoru k službám"

SUEZ - líder v diaľkových odpočtoch vodomerov predstavuje novinku "Od senzoru k službám"

V posledných niekoľkých rokoch sa po celom svete začali slová ako "šikovný" alebo "smart" objavovať stále viac, až sa stali každodennou súčasťou našich životov.

Riešenie únikov vody v Považskobystrickej vodárenskej spoločnosti

Riešenie únikov vody v Považskobystrickej vodárenskej spoločnosti

Rozhovor s vedúcim prevádzky vodovodov v Považskobystrickej vodárenskej spoločnosti Vladimírom Belkom.