Macro Components
INNOGY
INECS

Poznáte svoje povinnosti, ak ste prevádzkovateľom vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd?

Spoločnosť Inisoft dopĺňa legislatívne povinnosti prevádzkovateľov vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Legislatívne povinnosti prevádzkovateľov vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd

Foto: Voda-portal.sk

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v § 1 ods. 3 písm. d) hovorí, že ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami, kde podľa sa zákona č. 364/2004 Z.z o vodách v znení neskorších predpisov v § 2 písm. d) odpadovými vodami rozumie voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb.

Písmená m) a o) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov vymedzujú základné pojmy ako je komunálna odpadová voda: voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

Čistiarňou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím.

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vv §2 odseku 1 definuje čo je vlastne odpad. Je to hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej zbaviť.

Konferencia vodohospodárov

Ďalej podľa zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov sa v § 3 odsek 2 hovorí o nakladaní s odpadom, kde nakladaním je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Pre správne objasnenie povinností prevádzkovateľa je potrebné poznať aj definície podľa § 4 zákona o odpadoch kto je pôvodcom a držiteľom odpadu.

Pôvodcom odpadu je:

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Následne, keď je známe, ktoré základné ustanovenia zákonov sa týkajú prevádzkovateľov, prechádza sa k najdôležitejšiemu paragrafu tohto zákona, ktorým je § 14 Povinnosti držiteľa odpadu – vybraté základné povinnosti:

Držiteľ odpadu je povinný:

  • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
  • zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
  • zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi23),
  • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,
  • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
  • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
  • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.

Podľa uvedených povinností je potrebné začať správnym zaradením odpadu podľa vyhlášky č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Najbežnejšími druhmi pre prevádzkovateľov vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd je skupina 19:

Ďalšou povinnosťou, vyplývajúcou zo zákona je vedenie evidencie. Táto povinnosť je bližšie upravená vyhláškou č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Ako sa uvádza v tejto vyhláške, evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedie každý držiteľ odpadu podľa druhov alebo poddruhov odpadov bez obmedzenia množstva odpadu na evidenčnom liste odpadu.

Evidenčný list odpadu sa vedie samostatne pre každý druh odpadu. Držitelia sú povinní evidenčný list odpadu vypĺňať priebežne v priebehu kalendárneho roka v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe a následne ho uchovávať po dobu 5 rokov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.

Ak je odpad správne zaradený a má založený evidenčný list, spracovávateľ podľa vzniku odpadu vedie priebežnú evidenciu. Zhromažďovanie odpadu je limitované buď kapacitou skladu odpadu alebo obdobím 1 roka, následne je potrebné odpad odovzdať na ďalšie nakladanie s odpadom a to spoločnosti, ktorá je oprávnená nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch.

Spoločnosť odpad odoberie, ďalej s ním nakladá a spracováva ho. Ako príklad sa uvádza nakladanie s čistiarenskými kalmi v sušine a jeho zhodnotenie pre energetické využitie kalov prostredníctvom výroby bioplynu.

Čistiarenským kalom sa rozumie kal z ČOV, čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných ČOV, čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody.

Kaly sú produkované v čistiarňach odpadových vôd, pričom tejto produkcii kalov nie je možné sa vyhnúť. Problémom je už ďalšie nakladanie s kalmi ako odpadmi, nakoľko pri aplikácii do pôdy sa v pôde anaeróbne rozkladajú (produkujú zapáchajúce zlúčeniny a skleníkové plyny) a odoberajú pôde živiny. Pri zrážkach sa prostredníctvom zrážkovej vody dostávajú výluhy z kalov do podzemných vôd infiltráciou a pričom tento výluh môže podzemné vody kontaminovať.

V neposlednom rade je problém aj zápach nezaoraných kalov v pôde. Riadený a kontrolovaný aeróbny proces kompostovania, ktorý dokáže čistiarenský kal biologicky rozložiť na nezapáchajúci oxid uhličitý a vodnú paru s veľmi nízkym obsahom zapáchajúcich zlúčenín.

Bakteriálny metabolizmus taktiež dokáže biologicky využiť niektoré toxické „ťažké“ kovy skoncentrované v čistiarenskom kale a výsledný produkt preto obsahuje nižšiu koncentráciu týchto ťažkých kovov. Alternatívnym riešením je, že sa daný produkt čistenia - teda kal v sušine spracovaný na biopalivo, energeticky zhodnotí v BPS.

Týmto postupom nedochádza ku kontaminácii pôdy, ktorá má najhoršiu samočistiacu schopnosť a nedochádza ani ku kontaminácii podzemných vôd, nakoľko všetky procesy spracovania a úpravy kalu sú vykonávané na betónových, odizolovaných a odvodnených plochách.

Zdroj: https://ecostart.sk (predtým kompala.sk).

V zmysle zákona č. 188/2003 Z.z o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného upravuje podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí a zvierat.

Údaje zo situačnej správy SR

V roku 2016 predstavovala celková produkcia kalu v SR 53 054 t sušiny. Zhodnotilo sa 45 670 ton sušiny kalu (86,08 %). Z toho sa v pôdnych procesoch využilo 34 695 ton sušiny kalu (65,39 %):

  • na výrobu kompostu bolo použité 25 176 ton sušiny kalu (47,45 %),
  • iným spôsobom bolo v pôdnych procesoch využité (rekultivácia skládok, plôch, výroba pestovateľských substrátov a pod.) 9 519 ton sušiny kalu (17,94 %),
  • priamo do poľnohospodárskej a lesnej pôdy sa kal v tomto roku neaplikoval.

Okrem toho sa 10 975 ton sušiny kalu (20,69 %) biologicky spracovalo a energeticky zhodnotilo. Na skládky sa uložilo 2 359 ton sušiny kalu (4,45 %), 68 ton sušiny kalu (0,13 %) sa zneškodnilo spaľovaním a v priestoroch ČOV sa dočasne uskladnilo 4 957 ton sušiny kalu (9,34 %). (zdroj: Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2015 a 2016).

Spoločnosť INISOFT rozumie povinnostiam prevádzkovateľov a vie byť nápomocná nielen pri priebežnej evidencii odpadov z prevádzkovej činnosti, vrátane evidencie podielu sušiny v kaloch na Evidenčných listoch s automatickým prepočtom do 100% obsahu sušiny vyplneného v Ohlásení o vzniku odpadov a nakladaní s ním, ale je pripravená byť pre nich optimálnym partnerom pred príchodom centrálneho informačného systému v SR - www.isoh.gov.sk.

Vysvetlivky z textu:

9) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-ších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, na-riadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracov-níkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

Zdroj: INISOFT


Spoločnosť INISOFT je komunikačným partnerom denníka Voda-portal.sk

Značky
INISOFT

Mohlo by vás zaujímať

Z eurofondov aj v tomto roku poputujú milióny eur do vôd

Z eurofondov aj v tomto roku poputujú milióny eur do vôd

O nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP si môžete zažiadať vo viacerých oblastiach.

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Základná kostra českého návrhu ústavného zákona je už na svete. Aké ustanovenia obsahuje?

Vedci odstraňujú atrazín z pitnej vody novou nanotechnológiou

Vedci odstraňujú atrazín z pitnej vody novou nanotechnológiou

Konvenčné technológie sú buď drahé, alebo za sebou zanechávajú sekundárne znečistenie. Nový prístup má byť ekonomicky efektívny a zároveň udržateľný. Má však stále svoje limity.