VOD-KA 2023: Nová smernica o čistení mestských odpadových vôd sa dotkne takmer všetkých | VODA-PORTAL.SK
Vodovody - kanalizace 2023
VOD - KA 2023
INISOFT

Nová smernica o čistení mestských odpadových vôd sa dotkne takmer všetkých

Európska komisia v októbri minulého roka zverejnila dlho očakávaný návrh revízie smernice Európskej rady z roku 1991 o čistení mestských odpadových vôd.

Nová smernica o čistení mestských odpadových vôd sa dotkne takmer všetkých

Výstava VOD-KA | Foto: SOVAK ČR

Ide o kľúčovú legislatívu nielen pre prevádzkovateľov ČOV, ale aj pre mestá a obce. Z tohto dôvodu bude veľmi dôležité, ako sa v pripomienkovom konaní postavia k návrhu členskej krajiny. Za posledné roky došlo k významnému zníženiu únikov znečisťujúcich látok do tokov. Aj keď má niekoľko členských štátov stále problémy dosiahnuť plný súlad so smernicou, 98 percent odpadových vôd v EÚ je dnes zodpovedajúcim spôsobom odvádzaných a 92 percent náležite čistených.

„Prijatie tejto smernice a jej následná transpozícia do národnej legislatívy bude znamenať zásadnú výzvu pre vodárenský odbor v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. Celkom nepochybne bude tiež silne diskutovaná aj na tohtoročnej medzinárodnej výstave VOD-KA v Prahe,“ hovorí Vilém Žák, riaditeľ Združenia odboru vodovodov a kanalizácií SR (SOVAK ČR), ktoré trojdňovú medzinárodnú akciu v máji tohto roku organizuje.

Ak bude smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (Urban Waste Treatment Directive - UWWTD, 2022/0345) schválená v navrhovanom znení, nové opatrenia sa významne dotknú aj menších obcí, pre ktoré bude znamenať vybudovanie potrebnej infraštruktúry.

Ďalšie investície bude obnášať zníženie limitov vybraných látok pri terciárnom čistení, napríklad formou vybudovania sofistikovaných separačných systémov a rekonštrukcií radu ČOV. Nová smernica zároveň vymedzuje oblasti, kde koncentrácia alebo kumulácia mikropolutantov predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Opatrenia na splnenie tejto požiadavky môžu následne vyžadovať zvýšenie produkcie elektrickej energie o 20–25 percent. V neposlednom rade ide aj o nastavenie prechodných období, ktoré sú v mnohých prípadoch veľmi ambiciózne. Otázkou zostáva, či bude k dispozícii dostatočná kapacita projekčných spoločností a dodávateľov technológií.

VOD-KA 2023

Niet pochýb, že témy novej revolučnej legislatívy budú rezonovať aj na tohtoročnej 22. medzinárodnej vodohospodárskej výstave VODOVODY – KANALIZÁCIA (VOD-KA) 2023, ktorá sa koná na výstavisku PVA EXPO PRAHA 23. - 25. mája. A to nielen v rámci bohatého oficiálneho programu, ale aj v kuloároch.

Prehľad zásadných zmien v navrhovanej legislatíve:

  • povinnosť vybudovania stokových systémov a čistenia odpadových vôd pre aglomerácie väčšie ako 1 000 EO (doteraz 2 000 EO). Pre mnoho menších obcí bude táto požiadavka znamenať nákladné vybudovanie potrebnej infraštruktúry;
  • sprísnenie požiadaviek terciárneho čistenia odpadových vôd až na úroveň 6 mg/l pre parameter celkový dusík a 0,5 mg/l pre parameter celkový fosfor. Limit 0,5 mg/l fosforu možno stabilne a dlhodobo dosiahnuť vybudovaním separátneho dávkovania zrážania fosforu mimo aeračnej nádrže, vrátane separácie vzniknutého chemického kalu, pretože excesívne dávky síranu (chloridu) železitého (hlinitého) môžu pôsobiť na aktivačnú zmes toxicky. Na zabezpečenie účinnej separácie takto vzniknutého chemického kalu, ktorý nezhorší odtokové parametre predovšetkým v ukazovateľoch CHSKCr, BSK5 či nerozpustených látok, bude potrebné vybudovať sofistikované separačné systémy, ako napríklad pieskovú či membránovú filtráciu. Vyššie množstvo dávkovania zrážadla na báze solí železa či hliníka sa môže negatívne prejaviť zmenou pH a vyššou koncentráciou rozpustených organických solí (RAS) v recipiente. Hodnota 6 mg/l celkového dusíka nie je na existujúcich ČOV využívajúcich technológiu predradenej denitrifikácie (najrozšírenejší typ v ČR) dosiahnuteľná. Požiadavka na tento limit by viedla k rekonštrukcii radov ČOV za účelom zväčšenia objemu aktivačných nádrží či potrebe väčšej miery internej recirkulácie aktivačnej zmesi v priebehu biologického čistenia odpadových vôd;
  • vymedzenie oblastí, kde koncentrácia alebo kumulácia mikropolutantov predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. V týchto oblastiach potom zaviesť kvartérne čistenie, ktoré zaistí minimálnu účinnosť odstránenia aspoň 80 percent u vybraných látok z radov mikropolutantov. Požiadavka na kvartérne čistenie odpadových vôd bude mať značný vplyv na OPEX (500-600 Sk na osobu a rok) aj CAPEX vrátane energetickej náročnosti ČOV a možnosti dosiahnutia energetickej neutrality. Zavedenie totiž povedie k zvýšeniu energetickej náročnosti o 20 – 25 % v porovnaní so súčasnou potrebou energie. Súčasné štúdie zahŕňajú relatívne úzky rozsah emisií (0,15 a 0,3 kg CO2 /m3 odpadovej vody vyčistenej na aktívnom uhlí a O3, emisie z pieskových filtrov okolo 0,1 kg/m3);
  • dosiahnutie energetickej neutrality ČOV (výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vnútroštátnej úrovni čistiarňami mestských odpadových vôd na úrovni celkovej spotreby ČOV). Dosiahnutie energetickej neutrality ČOV bude jednou zo zásadných výziev odboru VaK. So všeobecným cieľom možno súhlasiť. Budú však potrebné značné investície do zvýšenia produkcie elektrickej energie na ČOV (FVE systémy, vyššia miera produkcie bioplynu) a zníženie jej spotreby (energeticky účinnejšie zariadenia, digitalizácia a online monitoring jednotlivých procesných parametrov za účelom optimalizácie riadenia ČOV atď.) Nie všetky ČOV vo veľkostnej kategóriu nad 10 000 EO bude možné doplniť o anaeróbne vyhnívanie prebytočného čistiarskeho kalu za účelom produkcie bioplynu, nie na všetkých ČOV bude možné inštalovať dostatočne výkonné FVE systémy;
  • prechodné obdobia pre vyššie uvedené zmeny. Nastavené prechodné obdobia sú v mnohých prípadoch veľmi ambiciózne (terciárne čistenie), časovo nezodpovedajúce dobe schválenia a transpozície smernice (vymedzenie území citlivých na eutrofizáciu k 31. 12. 2025) a v niektorých prípadoch nejasné (50 % ČOV splní do …). V prípade potreby rekonštrukcií a intenzifikácií ČOV nad 10 000 EO pre splnenie požiadaviek terciárneho a kvartérneho čistenia nebude k dispozícii dostatočná kapacita projekčných spoločností a dodávateľov technológií, ktoré by v tak krátkom období dokázali zaistiť včasnú realizáciu. Lehoty stanovené na kvartérne čistenie je nutné predĺžiť minimálne o 10 rokov.

Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Nedostatky v oblasti manažmentu povodňových rizík nám už dlhšiu dobu vyčíta Európska komisia.

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Svetový deň vody každoročne pripadá na 22. marec. Slovenský vodohospodársky podnik však pre verejnosť pripravil nie deň, ale týždeň sprievodných podujatí na území celého Slovenska.

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Vládny návrh zákona, ktorý mal reflektovať aj na oblasť ochrany vôd, protipovodňové opatrenia či manažment dažďových vôd, neprešiel do druhého čítania v NR SR o jediný hlas.