NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) po novele schválenej 12.12.2023

Prinášame konsolidované znenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách po novele, ktorú schválila NR SR 12. decembra 2023. Nájdete v ňom vyznačené všetky zmeny oproti doterajšiemu zneniu.

LEGISLATÍVA EXKLUZÍVNE: Novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)

DALL-E (OpenAI)

Ide o konsolidované znenie návrhu: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Konsolidované znenie vychádza zo schváleného znenia zákona NRSR, ktorého text je zverejnený na webe NR SR. Ide o verziu zverejnenú na webe NR SR po schválení Národnou radou SR. Kompletná dokumentácia sa nachádza v tlači 50.

Konsolidované znenie je redakčným spracovaním bez záruky, slúži pre čitateľov denníkov Odpady/Energie/Voda-portal.sk na orientačný prehľad v prijatej zmene legislatívy.

Konsolidované znenie je nezáväzným dokumentom, ktorý nemá žiadnu právnu hodnotu. Právne záväzné znenie predpisov Zbierky zákonov Slovenskej republiky poskytuje jedine listinná podoba Zbierky zákonov SR, ktorá je určená zákonom 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Konsolidované znenie č. 364/2004 Z. z. o vodách po zapracovaní jeho novely, t.j. po zapracovaní Zákona č. XYZ Z. z (bude doplnené) z 12. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

...

DVANÁSTA ČASŤ
SPOPLATŇOVANIE ZA UŽÍVANIE VÔD

§ 78
Platby za užívanie vôd

(1) Platbou za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada nákladov za poskytnuté výrobky a ostatné vodohospodárske služby, za využívanie hydroenergetického potenciálu a za využívanie energetickej vody.

(2) Platby za užívanie povrchových vôd podľa odseku 3 písm. a) až d) je povinný platiť ten, kto užíva povrchové vody. Platby za používanie vôd podľa odseku 3 písm. e) a f) uhrádza štát vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za tieto vodohospodárske služby znížených o výšku príjmov z poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 79 ods. 1 a 7 a poplatkov za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 6.

(3) Platbami za užívanie povrchových vôd sa spoplatňujú vodohospodárske služby, ktoré poskytuje správca vodného toku a slúžia na úhradu nákladov spojených s týmito službami a so správou vodných tokov a správou povodia. Platby sa platia za

a) odbery povrchových vôd z vodných tokov v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne; za odbery povrchových vôd z vodných tokov na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne,

b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW,

c) odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 10 MW,

d) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách uskutočnených podľa medzinárodnej zmluvy,69) e) používanie vôd na plavbu na vodných cestách a za poskytovanie ďalších služieb vo verejnom záujme,

f) poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred povodňami, správy povodí a zvereného majetku štátu.

(4) Výška platieb za užívanie povrchových vôd sa podľa

a) odseku 3 písm. a) až c), okrem odberov povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, určuje na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,70) ktoré sa oznamuje užívateľom povrchových vôd najneskôr do 15. decembra bežného roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa tieto platby uplatňujú; výška finančnej náhrady za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa určuje postupom ustanoveným pre platenie poplatkov za užívanie vôd podľa § 79 ods. 7 až 9,

b) odseku 3 písm. d) určuje osobitným postupom,

c) odseku 3 písm. e) a f) určuje podľa osobitného predpisu.70a) (5) Povinnosť platiť platby podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery povrchovej vody na

a) napúšťanie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,

b) protipožiarne opatrenia,

c) prevádzku rybníkov a rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, ktoré užívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom,70b) alebo na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu,70c) d) zavlažovanie v záhradkárskych osadách,

e) zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d) (6) Platby podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) a finančná náhrada za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa platia správcovi vodného toku a sú jeho príjmom. Platby podľa odseku 3 písm. d) sa platia správcovi vodných stavieb a sú jeho príjmom.

Foto: DALL-E (OpenAI)

§ 78a
Úhrada nákladov za vodohospodárske služby

(1) Úhrada nákladov za vodohospodárske služby zohľadňuje náklady na ochranu životného prostredia a náklady na zdroje v súlade s princípom znečisťovateľ platí.

(2) Pri určovaní výšky nákladov za vodohospodárske služby sa vychádza z ekonomickej analýzy nakladania s vodami vypracovanej v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 2 písm. b). Na základe výsledkov ekonomickej analýzy ministerstvo vypracuje do roku 2010 návrh cenovej politiky, ktorú predloží vláde na schválenie. Cenová politika musí dostatočne motivovať užívateľov vôd k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov, čím sa prispeje k dosiahnutiu environmentálnych cieľov a k zabezpečeniu návratnosti nákladov.

(3) Na zabezpečenie návratnosti nákladov za vodohospodárske služby sa určuje primeraný príspevok na rozličné spôsoby nakladania s vodami podľa § 17, ktorý sa rozčleňuje najmä na priemysel, domácnosti a poľnohospodárstvo; pritom sa môže prihliadať na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady nákladov za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky dotknutých regiónov.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 nesmú brániť financovaniu jednotlivých preventívnych opatrení alebo opatrení na nápravu na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

(5) Plán manažmentu povodia musí obsahovať informáciu o uplatňovaní postupov podľa odsekov 1 až 3.

(6) Ak sa do úhrady nákladov za vodohospodárske služby nezahrnie primeraný príspevok za niektorý zo spôsobov nakladania s vodami podľa odseku 3 a ak to neohrozí ochranu vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd a dosiahnutie environmentálnych cieľov, plán manažmentu povodia musí obsahovať dôvody, pre ktoré sa primeraný príspevok nezahrnie do nákladov za vodohospodárske služby.

ELKOPLAST | Podzemné nádrže na vodu

§ 79
Poplatky za užívanie vôd

(1) Poplatkom za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada za

a) odber podzemných vôd,

b) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd,

c) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd,

d) vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd.

(2) Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 250 m3 za mesiac; za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne.

(3) Povinnosť platiť poplatky podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery podzemných vôd pri

a) hydrogeologickom prieskume,

b) čerpaní znečistených podzemných vôd na účel zníženia ich znečistenia,

c) hydraulickej ochrane podzemných vôd pred znečistením, ak sa tieto vody nepoužívajú na iné účely,

d) zakladaní stavieb,

e) odvodnení pozemkov,

f) prevádzke rybníkov, rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, ktoré užívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom,70b) alebo na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu,70c) g) odberoch v záhradkárskych osadách pre spoločný závlahový systém,

h) odberoch na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d) (4) Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávacom predpise vydanom podľa § 81 ods. 1 písm. e) a ten, kto vypúšťa geotermálne vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac.

Voda-portal.sk, Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk

(5) Povinnosť platiť poplatky podľa odseku 4 sa nevzťahuje na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd z

a) prietočného chladenia turbín,

b) odľahčovacích objektov stokovej siete.

(6) Sledovanie limitných hodnôt v príslušných ukazovateľoch znečistenia podľa odseku 4 sa vykonáva odbermi vzoriek vypúšťaných odpadových vôd a ich rozbormi, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.

(7) Poplatky za užívanie vôd podľa odsekov 1, 2 a 4, vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sú príjmom Environmentálneho fondu,71) ktorý koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd koná správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa osobitného predpisu.72) Na konanie v prvom stupni je príslušný odštepný závod správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na konanie v druhom stupni je príslušné jeho podnikové riaditeľstvo správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

 
 

Zostáva vám 56% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X