Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2023

27. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie zdravotnej techniky so zameraním na vodovody, kanalizácie a plynovody.

Pozvánka na konfernciu: SANHYGA 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na 27. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu zdravotnej techniky s prezentáciou firiem

SANHYGA 2023

Vodovody – Kanalizácia – Plynovody


Konferencia je stretnutím vedeckých a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.


Termín a miesto konania

 • 28. septembra 2023 /štvrtok/
 • Clarion Congress Hotel****, Bratislava

Program konferencie analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

 • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
 • vodovody v budovách
 • plynovody
 • využitie zrážkovej a sivej vody
 • vsakovacie systémy
 • technologické zariadenia v zdravotnej technike
 • kanalizácia v budovách

Odborný garant:

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava; jana.perackova@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
 • prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava
 • Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ
 • Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ

Program konferencie

28. 9. 2023 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

10.00 - 12.00 h.
1. sekcia - Vodovody v budovách

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

1. Potreba návrhu slnečných kolektorov na prípravu teplej vody v bytových budovách | L .Skalík, SvF STU Bratislava
2. Náklady na stavbu a provoz vnitřního vodovodu - spotřeba vody | Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., QZP, s.r.o., CZ
3. Mangelhafter Einbau von Wasserzählern (Chyby pri inštalácii vodomerov) | E. Draxler , HT Pinkafeld, Rakúsko
4. Úvaha nad systémami prípravy teplej vody | M. Eördöghné, TU Pécs, Maďarsko
5. Ohřev vody a reflexní termo izolace | Z. Žabička, Brno, CZ
6. Názov prednášky sa doplní | Z. Szánthó, TU Budapešť, Maďarsko

12.00 - 13.00 h. Obed

13.00 - 15.00 h.
2. sekcia - Zdravotnotechnické zariadenia a technológie

 • vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

1. Modrá budova = modrozelený svet | D. Káposztásová, Z. Vranayová, SvF TU Košice
2. Navrhovanie vsakovacích systémov na území mesta Bratislavy podľa nových požiadaviek | M. Maršalko, EKODREN, s.r.o., Pezinok
3. Technologie úpravy bazénové vody v závislosti na aktivitě a účelu bazénu | I. Koubková, SvF ČVUT Praha, CZ
4. Netradiční řešení sanitace městské čtvrti – Chytré Líchy | K. Plotěný, ASIO NEW, s.r.o. , Brno, CZ
5. Prípadový rozbor vzniku porúch počas prevádzky VTL plynovodu v dôsledku nesprávneho technického návrhu a realizácie (vťahovanie sklolaminátového potrubia do pôvodného oceľového) | J.Pilát, SEPS, a. s. Bratislava

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 16.00 h.
Príhovor generálneho partnera konferencie a slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky za rok 2022

16.00 - 18.00 h.
3. sekcia - Kanalizácia v budovách

 • vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

1. Nové evropské normy pro podlahové vpusti | J. Vrána, FAST VUT Brno, CZ
2. Podtlakový systém Geberit Pluvia v zelených strechách | S. Michaličková, Geberit Slovensko, s.r.o. (firemná prezentácia)
3. Novinky v HL Hutterer-Lechner a správne používanie výrobkov | P. Mayer, HL Hutterer & Lechner, GmbH. (firemná prezentácia)
4. Komparácia systémov odpadových potrubí vo vysokých budovách | M. Sokol, A. Obstová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava
5. Spätné využitie odpadového tepla z kanalizácie | L. Hrnčárová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava
6. 2D a 3D simulácia vývinu teplotného poľa pri ochladzovaní odpadovej bazénovej vody v chladiacom kanáli termálneho kúpaliska | A. Predajnianska, J.Takács, SvF STU Bratislava

18.00 h. Záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Mohlo by vás zaujímať

Treba zabezpečiť vodomery, mrazy ich môžu poškodiť. Vodárenské spoločnosti dávajú rady

Treba zabezpečiť vodomery, mrazy ich môžu poškodiť. Vodárenské spoločnosti dávajú rady

Myslieť treba na zabezpečenie potrubí, ale aj samotného vodomera.

Pozvánka: 54. konferencia vodohospodárov v priemysle

Pozvánka: 54. konferencia vodohospodárov v priemysle

Ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

Pozvánka: 53. konferencia vodohospodárov v priemysle

53. ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja.