Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2023

27. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie zdravotnej techniky so zameraním na vodovody, kanalizácie a plynovody.

Pozvánka na konfernciu: SANHYGA 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na 27. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu zdravotnej techniky s prezentáciou firiem

SANHYGA 2023

Vodovody – Kanalizácia – Plynovody


Konferencia je stretnutím vedeckých a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.


Termín a miesto konania

 • 28. septembra 2023 /štvrtok/
 • Clarion Congress Hotel****, Bratislava

Program konferencie analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

 • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
 • vodovody v budovách
 • plynovody
 • využitie zrážkovej a sivej vody
 • vsakovacie systémy
 • technologické zariadenia v zdravotnej technike
 • kanalizácia v budovách

Odborný garant:

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava; jana.perackova@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
 • prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava
 • Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ
 • Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ

Program konferencie

28. 9. 2023 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

10.00 - 12.00 h.
1. sekcia - Vodovody v budovách

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

1. Potreba návrhu slnečných kolektorov na prípravu teplej vody v bytových budovách | L .Skalík, SvF STU Bratislava
2. Náklady na stavbu a provoz vnitřního vodovodu - spotřeba vody | Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., QZP, s.r.o., CZ
3. Mangelhafter Einbau von Wasserzählern (Chyby pri inštalácii vodomerov) | E. Draxler , HT Pinkafeld, Rakúsko
4. Úvaha nad systémami prípravy teplej vody | M. Eördöghné, TU Pécs, Maďarsko
5. Ohřev vody a reflexní termo izolace | Z. Žabička, Brno, CZ
6. Názov prednášky sa doplní | Z. Szánthó, TU Budapešť, Maďarsko

12.00 - 13.00 h. Obed

13.00 - 15.00 h.
2. sekcia - Zdravotnotechnické zariadenia a technológie

 • vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

1. Modrá budova = modrozelený svet | D. Káposztásová, Z. Vranayová, SvF TU Košice
2. Navrhovanie vsakovacích systémov na území mesta Bratislavy podľa nových požiadaviek | M. Maršalko, EKODREN, s.r.o., Pezinok
3. Technologie úpravy bazénové vody v závislosti na aktivitě a účelu bazénu | I. Koubková, SvF ČVUT Praha, CZ
4. Netradiční řešení sanitace městské čtvrti – Chytré Líchy | K. Plotěný, ASIO NEW, s.r.o. , Brno, CZ
5. Prípadový rozbor vzniku porúch počas prevádzky VTL plynovodu v dôsledku nesprávneho technického návrhu a realizácie (vťahovanie sklolaminátového potrubia do pôvodného oceľového) | J.Pilát, SEPS, a. s. Bratislava

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 16.00 h.
Príhovor generálneho partnera konferencie a slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky za rok 2022

16.00 - 18.00 h.
3. sekcia - Kanalizácia v budovách

 • vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

1. Nové evropské normy pro podlahové vpusti | J. Vrána, FAST VUT Brno, CZ
2. Podtlakový systém Geberit Pluvia v zelených strechách | S. Michaličková, Geberit Slovensko, s.r.o. (firemná prezentácia)
3. Novinky v HL Hutterer-Lechner a správne používanie výrobkov | P. Mayer, HL Hutterer & Lechner, GmbH. (firemná prezentácia)
4. Komparácia systémov odpadových potrubí vo vysokých budovách | M. Sokol, A. Obstová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava
5. Spätné využitie odpadového tepla z kanalizácie | L. Hrnčárová, J. Peráčková, SvF STU Bratislava
6. 2D a 3D simulácia vývinu teplotného poľa pri ochladzovaní odpadovej bazénovej vody v chladiacom kanáli termálneho kúpaliska | A. Predajnianska, J.Takács, SvF STU Bratislava

18.00 h. Záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X