Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

Proces prehodnocovania sa skončil. EK dospela k záveru, že smernica plní svoj účel. Zároveň však identifikovala hlavné medzery, ktoré sú dôvodom nenapĺňania stanovených cieľov.

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

Foto: Pixabay

Minulý týždeň oznámila Európska komisia stanovisko k Rámcovej smernici o vode (RSV), ktoré bolo výsledkom dvojročnej revízie (fitness check, pozn. redakcie).

Toto prehodnocovanie sa pozeralo na to, ako významná časť právnych predpisov EÚ o vode doteraz fungovala (vzhľadom na intervenčnú logiku smerníc), či je stále vhodná na dosiahnutie aktuálnych problémov, a či spĺňa svoj účel.

Do online iniciatívy #ProtectWater, ktorá volala po ochrane Rámcovej smernice o vode, sa zapojilo približne 375-tisíc Európanov.

Iniciatíva zdôrazňovala, že je nevyhnutné ponechať znenie smernice v súčasnej podobe. Niektoré vlády členských štátov však požadujú oslabenie jej ustanovení.

Dôvody sú viaceré. Určité štáty EÚ majú príliš nízke ambície v oblasti vodnej politiky a nie sú ochotné investovať. Nevytvárajú žiadne analýzy, ktoré by preukázali, ako by z dosiahnutia cieľov RSV profitovala celá spoločnosť.

Ďalším dôvodom je jednoducho strach národných vlád z toho, že sa im do roku 2027 nepodarí dosiahnuť všetky ciele.

To by mohlo potenciálne znamenať spustenie konania o porušení zo strany Komisie. Práve z tohto dôvodu volajú členské štáty po oslabení požiadaviek smernice a vyššej flexibilite pre národné vlády.

Posledný dôvod, ktorý iniciatíva udáva, je silná loby zo strany priemyslu a poľnohospodárstva. Tí, samozrejme, pociťujú akékoľvek regulácie negatívne. Práve preto vyvíjajú na národné vlády silný tlak, aby situáciu zmenili.

Smernica spĺňa svoj účel, tvrdí EK

Zistenia týkajúce sa kontroly vhodnosti vychádzajú z výsledkov rozsiahleho procesu konzultácií so zúčastnenými stranami a verejnosťou, podpornej štúdie vrátane rozsiahleho prehľadu literatúry a ďalších zdrojov.

Účasť na verejných konzultáciách bola významná, pričom bolo zaznamenaných asi 370 000 reakcií, z čoho viac ako 368 000 odpovedí bolo identifikovaných ako súčasť kampaní propagovaných niekoľkými environmentálnymi organizáciami.

„Analýza dôkazov a spätná väzba od zúčastnených strán nám umožňujú dospieť k záveru, že smernice sú do značnej miery vhodné na daný účel. Smernice viedli k vyššej úrovni ochrany vodných útvarov a manažmentu povodňových rizík, ako by sa bez nich mohlo očakávať,“ konštatuje Európska komisia.

Zároveň dodáva, že ciele smerníc sú v súčasnosti rovnako dôležité, ako tomu bolo v čase prijatia smerníc, ak nie viac. Prispievajú k dosiahnutiu celého radu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Voda má tiež veľký význam pre hospodárstvo EÚ.

Rozpačité výsledky

Výsledky RSV doplnené smernicou o normách kvality životného prostredia a smernicou o podzemných vodách sú však podľa EK zmiešané.

Na jednej strane bola RSV úspešná pri vytváraní riadiaceho rámca pre integrované hospodárenie s vodou pre viac ako 110 000 vodných útvarov v EÚ, čím spomalila zhoršovanie stavu vody a znížila chemické znečistenie.

Na druhej strane sa vykonávanie smernice výrazne oneskorilo a menej ako polovica vodných útvarov EÚ je v dobrom stave, a to aj napriek tomu, že lehota na dosiahnutie tohto cieľa bola 2015, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov.

Pokiaľ ide o smernicu o povodniach, je ešte priskoro na vyvodenie záverov, keďže jej prvý implementačný cyklus sa začal až v roku 2016, ale touto kontrolou spôsobilosti sa zistilo, že smernica zlepšila riadenie povodňových rizík.

Osobitosť členských štátov ovplyvňuje kvalitu implementácie

Medzi faktory, ktoré prispeli k účinnosti smerníc pri dosahovaní ich cieľov, patria podľa EK vytvorené zoznamy prioritných látok, (záväzné) krížové odkazy na ciele RSV v iných politikách EÚ, financovanie EÚ, všeobecne uplatniteľná zásada nezhoršovania a požiadavky smernice týkajúce sa monitorovania.

Jedným z faktorov, ktorý bránil dosahovaniu lepších výsledkov, bola skutočnosť, že je zložitejšie, ako sa predpokladalo, vytvoriť rámec riadenia, ktorý zohľadní osobitné podmienky v každom členskom štáte.

Dobrý stav okrem toho závisí nielen od opatrení na zmiernenie súčasných tlakov, ale aj od obnovovacích opatrení na riešenie tlakov z minulosti.

Zásadne tiež závisí od plného vykonávania ďalších právnych predpisov EÚ, ako je smernica o dusičnanoch a smernica o čistení komunálnych odpadových vôd, ako aj od lepšej integrácie cieľov v oblasti vody do iných oblastí politiky, ako je poľnohospodárstvo, energetika alebo doprava. To sa zatiaľ v potrebnom rozsahu nestalo.

EK identifikovala medzery

Skutočnosť, že ciele RSV sa ešte stopercentne nedosiahli, je do značnej miery zapríčinená nedostatočným financovaním, pomalým vykonávaním a nedostatočnou integráciou environmentálnych cieľov do sektorových politík, a nie nedostatkom právnych predpisov.

Na základe zistení je podľa EK možné očakávať, že pokrok smerom k dobrému stavu bude pomalý, ale stabilný.

Pomalú mieru pokroku možno pripísať dlhotrvajúcim oneskoreniam prírody v reakcii na opatrenia. Je tiež zložitejšie zviditeľniť pokrok z dôvodu zásady „one-out-all-out“, ktorá je základom komplexnej ochrany vodných útvarov a ekosystémov, podľa ktorých sa dobrý stav neudeľuje, ak sú niektoré z príslušných parametrov nižšie ako dobré.

Pokiaľ ide o budúce výzvy, v revízii sa konštatuje, že rámcová smernica o vode je dostatočne normatívna, pokiaľ ide o tlaky, ktoré sa majú riešiť, a napriek tomu dostatočne flexibilná na to, aby dokázala čeliť novým výzvam, ako sú klimatické zmeny, nedostatok vody a znečisťujúce látky vzbudzujúce obavy, ako sú napríklad mikroplasty a liečivá).

Kľúčovou oblasťou, v ktorej existuje priestor na zlepšenie a dosiahnutie lepších výsledkov, sú chemické látky, tvrdí Európska komisia.

Prínosy prevyšujú náklady, tvrdí EK

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Ochrana vôd v roku 2021: Envirofond zadotuje vodovody, kanalizácie aj opätovné využitie vody

Ochrana vôd v roku 2021: Envirofond zadotuje vodovody, kanalizácie aj opätovné využitie vody

Envirofond chce podporiť aj najmenej rozvinuté okresy.

Spotreba vody môže klesnúť vďaka údajom z realitných webov

Spotreba vody môže klesnúť vďaka údajom z realitných webov

Kľúč k efektívnejšiemu vodohospodárstvu a lepšiemu územnému plánovaniu v rámci miest sa podľa kalifornských vedcov nachádza na internete.

Národný adaptačný plán má zvýšiť pripravenosť Slovenska na negatívne vplyvy zmeny klímy

Národný adaptačný plán má zvýšiť pripravenosť Slovenska na negatívne vplyvy zmeny klímy

Slovensko sa tak pridá k väčšine členských štátov, ktoré už národné adaptačné plány prijali.