Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Od januára platia nové ceny vodného a stočného pre TAVOS. Narástli najmä ceny za stočné.

Ceny za vodné a stočné na rok 2020 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Foto: Pixabay

Od nového roka platia pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť nové ceny za vodné a stočné. Ako sa zmenili? Do akej miery ovplyvnia ročné náklady bežnej slovenskej domácnosti? Dozviete sa v článku.

Nové cenové rozhodnutie opäť pozmenilo pôvodné cenové rozhodnutie, ktoré bolo stanovené na roky 2017 až 2021, teda do konca regulačného obdobia.

Ceny, ktoré platia od 1. januára 2020, narástli vo všetkých troch kategóriách. Zvýšila sa maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, ale aj maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Voda-portal.sk, Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk

V najväčšej miere narástla práve cena za stočné. Podnik zvýšil ceny vodného a stočného aj v roku 2019, čo odôvodnil tým, že uskutočnil niekoľko zásadných investičných akcií, ktoré mali vplyv na ekonomickú stránku podniku, keďže smerovali z vlastných zdrojov.

V najväčšej miere domácnosti ovplyvnil aj v tomto prípade nárast cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou o 6 eur na rok pre priemernú trojčlennú rodinu. Pozrite sa, ako sa zvýšili ceny vodného a stočného v roku 2020.

Vodné a stočné pre TAVOS

Toto sú nové ceny vodného a stočného pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH/m3

Cena v € s DPH/m3

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7449

0,8939

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6134

0,7361

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1497

1,3796


Podľa ÚRSO regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia hneď niekoľkými skutočnosťami.

Tie sa týkali predovšetkým výraznej zmeny ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predchádzajúcom období.

TAVOS odôvodňuje

„Hlavným dôvodom návrhu na zvýšenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom bolo, že narástli ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady,” uvádza ÚRSO v cenovom rozhodnutí.

Išlo predovšetkým o náklady na dodávateľské opravy, ktoré narástli o 128-tisíc eur z dôvodu zvýšenej náročnosti opráv a údržby vodárenskej infraštruktúry, ale aj osobné náklady.

Tie sa podľa Trnavskej vodárenskej spoločnosti zvýšili o 46-tisíc eur a smerovali na nárast miezd zamestnancov v priemere na úroveň priemernej mzdy v roku 2018 v slovenskom hospodárstve.

Dôvodom na zvýšenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bol takisto nárast ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov.

V tomto prípade išlo predovšetkým o náklady na dodávateľské opravy, ktoré sa zvýšili o 101-tisíc eur, ďalej nárast nákladov na spotrebu materiálu o 86-tisíc eur, čo súviselo s opravami vlastnými pracovníkmi.

Podľa Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa zvýšili aj náklady na energie o 28-tisíc eur a ostatné prevádzkové náklady o 36-tisíc eur.

Nárast o 888-tisíc eur zaznamenali aj odpisy z majetku z dôvodu rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd.

ÚRSO návrh v plnom znení neakceptoval

Súčasťou návrhu na zmenu rozhodnutia, ktorý predložila Trnavská vodárenská spoločnosť, je vyhodnotenie vplyvov zvýšenia cien na priemernú rodinu, z ktorého vyplýva, že pri cene za výrobu a dodávku pitnej vody v hodnote 0,7449 eur za meter kubický by došlo len k minimálnemu zvýšeniu oproti doteraz platnej cene.

Išlo by o nárast o 0,0051 eur za meter kubický, čo by v praxi predstavovalo zvýšenie úhrad pre priemernú rodinu pri priemernej spotrebe 34 metrov kubických na osobu za rok len o 0,62 eur s DPH.

Čo sa týka ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v hodnote 1,2367 eur za meter kubický, ktorú navrhla Trnavská vodárenská spoločnosť, tá by bola vyššia oproti doteraz platnej cene o 0,1116 eur za meter kubický.

V tomto prípade by to znamenalo nárast výdavkov pre priemernú rodinu o 13,65 eur s DPH za rok. Takéto navýšenie však ÚRSO neakceptoval.

Nárast cien vodného je len minimálny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví uviedol, že nárast oprávnených prevádzkových nákladov vznikol predovšetkým z dôvodu nárastu nákladov na dodávateľské opravy v dôsledku zvýšenej náročnosti opráv a údržby vodárenskej infraštruktúry a nárastu osobných nákladov.

Úrad z tohto dôvodu akceptoval navrhovanú maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody v hodnote 0,7449 eur za meter kubický.

Pri takto nastavenej cene dôjde k minimálnemu nárastu ceny o 0,0051 eur za meter kubický, čo je zvýšenie ceny len o 0,7 %. Pre priemernú rodinu predstavuje takýto nárast ceny pri priemernej spotrebe 34 metrov kubických na osobu za rok nárast výdavkov len o 0,62 eur s DPH ročne, teda o 0,05 eur mesačne.

„Vplyv navrhovaného zvýšenia ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na 0,6134 eur za meter kubický sa nevyhodnocuje, pretože ide o zvýšenie ceny pitnej vody dodávanej inému regulovanému subjektu a nie konečným odberateľom,“ konštatuje ÚRSO.

Nárast cien stočného je nakoniec miernejší

Pri náraste nákladov za odvádzanie a čistenie odpadovej vody akceptoval úrad zvýšenie nákladov na dodávateľské opravy, na spotrebu materiálu, ale aj na energie a ostatné prevádzkové náklady.

ÚRSO však pozmenil pôvodný návrh vodární a určil maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v hodnote 1,1497 eur za meter kubický, čím dôjde k zvýšeniu ceny o 0,0246 eur na rovnaký objem vody, čo predstavuje nárast ceny len o 2,2 %.

„Pre priemernú rodinu predstavuje toto zvýšenie ceny pri priemernej spotrebe 34 m3 /osoba/rok nárast výdavkov o 3,01 eur (s DPH) ročne, respektíve 0,25 eur mesačne,“ dodáva ÚRSO v cenovom rozhodnutí.

Vplyv zvýšenia obidvoch cien pre priemernú rodinu pritom predstavuje nárast výdavkov o 3,63 eur s DPH ročne, teda 0,30 eur mesačne.

Trnavská vodárenská spoločnosť zároveň na svojej webovej stránke zdôrazňuje, že zmena cien v období účinnosti tohto cenového rozhodnutia, teda od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021, sa nevylučuje.


Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) po novele schválenej 12.12.2023

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) po novele schválenej 12.12.2023

Prinášame konsolidované znenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách po novele, ktorú schválila NR SR 12. decembra 2023. Nájdete v ňom vyznačené všetky zmeny oproti doterajšiemu zneniu.