Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Cena za vodné a stočné pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť

Pozrite si aktuálny cenník vodného a stočného pre zákazníkov SVTPS.

Cena za vodné a stočné pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť

Foto: STVPS, a.s.

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.

Cena vodného a stočného

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 8 ods. 1§ 9 ods. 1 vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. určuje na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2021 tieto ceny vodného a stočného:

1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

1,2010 €/m3 + DPH = 1,44 €/m3

2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6797 €/m3 + DPH

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

1,1615 €/m3 + DPH = 1,39 €/m3


Bližšie informácie nájdete tu: http://www.stvps.sk/cena-vody/

Aktuálne rozhodnutia ÚSRO nájdete tu: http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/formWebRozhodnutiaValid2017to2021?OpenForm&Category=V-OK

Odôvodnenie

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 22. 05. 2017 doručený pod podacím číslom úradu 23114/2017/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0214/2017/V zo dňa 24. 02. 2017, ktorým úrad schválil maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 644 030 (ďalej len „regulovaný subjekt“).

Foto: STVPS, a.s.

Týmto dňom sa začalo konanie o zmene rozhodnutia. Regulovaný subjekt návrh doplnil listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 27259/2017/BA doručeným úradu dňa 16. 06. 2017.

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na rok 2017.

Pri určení ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na rok 2017 sa vychádzalo z ekonomicky oprávnených nákladov na tieto regulované činnosti za rok 2013, kedy bola upravená predchádzajúca cena s ohľadom na zvýšené náklady na dodávateľské opravy a opravy vlastnými pracovníkmi.

V roku 2016 bola vybudovaná infraštruktúra na úpravu a dodávku pitnej vody v regióne Tornaľa, čím došlo k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode a k zlepšeniu kvality úpravy pitnej vody v tomto regióne, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov. Pri dodávke a distribúcii pitnej vody naďalej pretrváva stav, že je potrebné zabezpečovať v zvýšenej miere opravy potrubí a objektov verejných vodovodov z dôvodu zastaralej infraštruktúry.

Pri určení ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 cena vychádzala zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2012.

Foto: STVPS, a.s.

Zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 nastalo z dôvodu uvedenia do prevádzky niekoľko modernizovaných čistiarní odpadových vôd, ktoré boli intenzifikované z prostriedkov Európskej únie za účelom splnenia legislatívnych požiadaviek na kvalitu vypúšťaných vyčistených odpadových vôd do recipientu, s čím súvisí zvýšenie spotreby elektrickej energie a zvýšenie spotreby chemikálií potrebných pre proces odstraňovania nutrientov.

Taktiež bola vybudovaná kanalizácia v regiónoch Prievidza, Krupina, Banská Štiavnica a modernizované čistiarne odpadových vôd v Poltári, Haliči, Prievidzi a Krupine.

Úrad po preštudovaní predloženého a doplneného návrhu na zmenu rozhodnutia a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2016 konštatoval, že návrh na zmenu rozhodnutia akceptuje v navrhovanom rozsahu, nakoľko regulovaný subjekt zohľadnil tiež sociálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby a navrhol schváliť ceny za regulované činnosti nižšie ako vypočítané maximálne ceny.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia podľa vyššie uvedeného iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii vo veci zmeny ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bol preukázaný do výšky maximálnej ceny navrhnutej regulovaným subjektom.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Adresár firiem na Voda-portal.sk

Adresár firiem na Voda-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Voda-portal.sk.

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou právnou normou upravujúcou zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti pri ich zriaďovaní a prevádzkovaní a pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Zákon č. 364/2004 o vodách. Pozrite si aktuálne znenie vodného zákona

Zákon č. 364/2004 o vodách. Pozrite si aktuálne znenie vodného zákona

Zákon č. 364/2004 o vodách (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje predovšetkým problematiku manažmentu povodí.

X
X
X
X