INNOGY
INNOGY
INISOFT

Cena za vodné a stočné pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť

Pozrite si aktuálny cenník vodného a stočného pre zákazníkov ZSVS.

Cena za vodné a stočné pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť

Foto: BVS, a.s.

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu§ 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 8 ods. 1§ 9 ods. 1 vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. určuje na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 tieto ceny vodného a stočného:

1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)

1,0802 €/m3 + DPH = 1,12 €/m<3

2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,7550 €/m3 + DPH

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

0,8538 €/m3 + DPH = 1,02 €/m3


Bližšie informácie nájdete tu: http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/cennik/

Odôvodnenie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v súlade s § 14 ods. 1 a 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) začal konanie z vlastného podnetu vo veci zmeny rozhodnutia č. 0038/2017/V zo dňa 24. 11. 2016, ktorým určil maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 1. januára 2017

do 31. decembra 2021 (ďalej len „zmena rozhodnutia“) pre regulovaný subjekt Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370 (ďalej len „regulovaný subjekt“).

Foto: BVS, a.s.

Podľa § 14 ods. 1 a 3 zákona o regulácii úrad oznámil regulovanému subjektu začatie cenového konania z podnetu úradu listom č. 6979/2017/BA zo dňa 17. 2. 2017 a súčasne mu oznámil, že bude pri určení maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou postupovať podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky úradu č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“).

Podkladom pri určovaní maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bude cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí platnom na rok 2016.

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zároveň úrad oznámil regulovanému subjektu, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť vyjadriť sa k podkladu ceny, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote troch dní odo dňa doručenia oznámenia.

Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladu určenia ceny nemá pripomienky a vydá cenové rozhodnutie.

Podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona o regulácii úrad z vlastného podnetu zmení rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenil rozsah cenovej regulácie alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie.

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že doterajšia vyhláška úradu č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, podľa ktorej boli určené ceny v rozhodnutí č. 0038/2017/V zo dňa 24. 11. 2016, bola zrušená a s účinnosťou od 16. 02. 2017 nahradená vyhláškou č. 21/2017 Z. z., podľa ktorej sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

Zmena spôsobu vykonávania cenovej regulácie spočíva v zmene spôsobu výpočtu maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie 2017 až 2021.

Spôsob výpočtu maximálnej ceny sa zmenil z výpočtu dvojzložkovej maximálnej ceny na výpočet jednozložkovej maximálnej ceny.

Regulovaný subjekt sa k podkladu určenia ceny vyjadril listom zaevidovaným na úrade dňa 23. 02. 2017 pod číslom 8655/2017/BA, ktorým oznámil, že nemá žiadne pripomienky.

V priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov rozhodnutia úrad zistil, že z dôvodu rozsahu zmien, určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia nie je možné doterajšie rozhodnutie zmeniť, ale je potrebné ho nahradiť novým rozhodnutím, pričom sa zároveň v súlade so zásadou hospodárnosti v tom istom konaní zruší doterajšie rozhodnutie č. 0038/2017/V zo dňa 24. 11. 2016, spis č. 4889-2016-BA.

Pri zrušení rozhodnutia č. 0038/2017/V zo dňa 24. 11. 2016 úrad vychádza z § 17 ods. 1 zákona o regulácii, keď dôvodom na zrušenie rozhodnutia je dosiahnutie účelu regulácie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o regulácii.

Podľa citovaného ustanovenia zákona o regulácii „účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite“.

Ide o obligatórne zrušenie rozhodnutia keďže sú naplnené podmienky pre tento postup a v praxi sa preukázala potreba pre dosiahnutie účelu regulácie rozhodnutie zrušiť.

Tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 17 ods. 1 „ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie“ úrad nemá priestor pre administratívnu úvahu, ale musí konať, čo v tomto prípade znamená zrušenie rozhodnutia. Z gramatického ako aj logického výkladu slova „potrebné“ znamená vysoká miera naliehavosti.

Zrušením pôvodného rozhodnutia a vydaním nového rozhodnutia sa zabezpečí dostupnosť tovaru, ktorým je v tomto prípade voda a s ňou súvisiaca regulovaná činnosť, ktorou je v tomto prípade výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podľa vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017 (§ 14 ods. 1), pričom sa cenová regulácia vzťahuje na regulačné obdobie rokov 2017 až 2021. Z dôvodu zosúladenia rozhodnutia s touto vyhláškou, úrad určuje ceny na celé regulačné obdobie, teda od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021.

Foto: BVS, a.s.

Týmto úrad podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii využil svoje oprávnenie určiť v cenovom konaní podmienky uplatnenia ceny a zároveň naplnil svoju povinnosť vysporiadať sa s otázkou, či rozhodnutie nadobúda účinky ku dňu účinnosti pôvodného rozhodnutia č. 0038/2017/V zo dňa 24. 11. 2016 (ex tunc) alebo až vydaním nového rozhodnutia (ex nunc).

Úrad posúdil podklady, ktoré mal k dispozícii, vo všetkých súvislostiach a určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  verejnou kanalizáciou, pričom postupoval podľa § 8 ods.1 a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

 

Mohlo by vás zaujímať

Adresár firiem na Voda-portal.sk

Adresár firiem na Voda-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Voda-portal.sk.

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou právnou normou upravujúcou zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti pri ich zriaďovaní a prevádzkovaní a pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Zákon č. 364/2004 o vodách. Pozrite si aktuálne znenie vodného zákona

Zákon č. 364/2004 o vodách. Pozrite si aktuálne znenie vodného zákona

Zákon č. 364/2004 o vodách (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje predovšetkým problematiku manažmentu povodí.