Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Blíži sa jubilejná konferencia vodohospodárov v priemysle

V dňoch 12. – 14. novembra 2018 sa uskutoční jubilejná 50. konferencia vodohospodárov v priemysle. Rozhovor nám poskytol Ing. Július Hétharši, CSc. predseda prípravného výboru konferencie.

Blíži sa jubilejná konferencia vodohospodárov v priemysle

Foto: Voda-portal.sk

Tohto roku sa uskutoční 50 ročník konferencie vodohospodárov v priemysle. Kam sa posunulo vodné hospodárstvo počas týchto desaťročí?

Polstoročie je z pohľadu organizácií ako sú priemyselné podniky dostatočne dlhým obdobím na to, aby sa vyprofilovali a získali svojou činnosťou zameranou na starostlivosť o vodné hospodárstvo v priemysle a o životné prostredie v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja dostatočne vysoký kredit.

Som rád, že priemyselné podniky sa pri obhliadnutí späť, napriek mnohým turbulenciám, ktoré sprevádzali ich činnosť, dosiahli významné výsledky v prospech životného prostredia, ktorými sme sa dostali do povedomia pracovníkov priemyselných podnikov i širokej verejnosti.

Začiatky v šesťdesiatich rokoch minulého storočia boli ťažké. Zdroje znečistenia vznikali ako huby po daždi, priemyselná výroba mala prioritu, na riešenie ochrany životného prostredia neboli finančné prostriedky, nebola účinná legislatíva, neboli známe technológie čistenia odpadových vôd, neboli stanovené limity vypúšťaného znečistenia a nebol dostatok odborných pracovníkov pre riešenie problémov životného prostredia.

Priemysel na Slovensku bol najväčším užívateľom vôd a zároveň aj najväčším producentom znečistených odpadových vôd. Rozhodujúci podiel pripadol na odbery vody v odvetví chémie, celulózy a papierní v odvetví energetiky, ťažkého a potravinárskeho priemyslu

V roku 1970 priemysel odoberal 74 % z celkového množstva odoberanej vody, ktoré činilo 1443 mil.m3 za rok.

Toto obdobie bolo charakterizované extenzívnym hospodárením s vodou, po ktorom do používania vody nastupovali prvky racionalizácie – znižovanie špecifickej potreby vody. V nasledujúcich rokoch podiel na celkovej potrebe v priemysle mal relatívne i absolútne klesajúcu tendenciu.

V roku 1985 odbery pre priemysel činili 52 %, v roku 2000 43 % a v roku 2005 33 %. Hlavným dôvodom zníženia odberov vody bolo zrušenie mnohých podnikov.

Priemysel na Slovensku je najväčším užívateľom vôd a zároveň aj najväčším producentom znečistenia povrchových a podzemných vôd. Produkcia znečistenia v priemysle hodnotená v ukazovateli BSK5 sa za obdobie 1970-2016 pohybovala od 90000 l/rok až do 140000 l/rok.

Zníženie produkovaného znečistenia sa riešilo výstavbou čistiarní odpadových vôd, zmenami v technológii výroby, v stanovení prísnejších limitov vypúšťaného znečistenia, sprísnením a zlepšením činnosti na úseku kontroly zdrojov znečistenia a ustanovením kvalifikovaných vodohospodárov v priemyselných podnikoch zavedením odplát za odbery vody a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

K riešeniu problémov znečistenia prispelo zriadenie environmentálneho fondu a úprava legislatívnych predpisov s požiadavkami doby. To sa postupne prejavovalo v zlepšení kvality povrchových vôd.


Pozrite si fotogalériu z konferencie vodohospodárov v roku 2017


Čo vnímate ako najdôležitejšie výzvy vodného hospodárstva na Slovensku v najbližších rokoch?

Základnou úlohou koncepčnej činnosti vo vodnom hospodárstve je posúdiť a formulovať, za akých predpokladov a podmienok môže vodné hospodárstvo zabezpečiť optimálny odvetvový rozvoj v súlade s rozvojom spoločnosti a národného hospodárstva.

Rozhodovanie o smeroch jeho rozvoja je o to zložitejšie, že vodné hospodárstvo je citlivým článkom, ktorý má zabezpečovať uspokojovanie rôznych potrieb spoločnosti a pritom sa stretáva s protichodnými požiadavkami iných odvetví a limitovanými možnosťami vodných zdrojov.

Vodné hospodárstvo musí reagovať na globálne zmeny v prírode, ktoré sa prejavujú zvýšenými požiadavkami na ochranu pred povodňami, ale tiež na zabezpečenie vodných zdrojov v období sucha.

Preto treba pre vodohospodárske rozhodovanie pripravovať podklady na základe hlbších koncepčných úvah, vychádzajúcich z prognózy najpravdepodobnejšieho budúceho vývoj nárokov na vodu z možnosti vodných zdrojov a z podmienok hospodárenia s vodou, ktoré by ukazovali cestu ako predchádzať prípadným kolíziám.

Aké budú pilotné témy tohtoročnej konferencie vodohospodárov v priemysle?

Ambíciou organizátorov je na výročnom podujatí odprezentovať, čo sa za päťdesiat rokov podarilo dosiahnuť vo vodnom hospodárstve v najvýznamnejších priemyselných podnikoch.

Toto medzinárodné fórum sa bude niesť v znamení výmeny odborných informácií a skúseností i diskusii o nových legislatívnych predpisoch, poznatkoch z kontrolnej činnosti priemyselných podnikov, o najnovších poznatkoch v oblasti zásobovania a hospodárenia s vodou, čistenia odpadových vôd a nakladania s odpadmi, ale aj čistenia ovzdušia, riešenia havárií a podobne.

Pozornosť je venovaná klimatickým zmenám a ich prejavom a dôsledkom na Slovensku, riešeniu zrážkových vôd v priemyselných podnikoch, trestnoprávnej zodpovednosti a jej následkom, priemyselným haváriám a odstraňovaniu znečistenia pri dopravných nehodách.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Sme pripravení na éru digitálnej vody?

Sme pripravení na éru digitálnej vody?

Umelá inteligencia sa začína čoraz viac využívať aj vo vodárenstve a vodnom hospodárstve. Jej plnohodnotnému zavedeniu však bráni hneď niekoľko prekážok.

Čo so sebou prináša opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve?

Čo so sebou prináša opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve?

Najnovšia štúdia si posvietila na to, s akými problémami sa môže stretnúť nedávny návrh EÚ. Výskumníci poukazujú na takzvaný „yuck factor“, teda situáciu, keď ľudské preferencie môžu zvíťaziť nad environmentálnym povedomím.

Čo môže urobiť EÚ pre trvalo udržateľné hospodárenie s vodou

Čo môže urobiť EÚ pre trvalo udržateľné hospodárenie s vodou

Najnovšia správa celoeurópskej vodnej platformy poukazuje na dôležitosť moderných technológií, prepojenia biznisu, vlády a občianskej spoločnosti v snahe zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi.